Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Daňové priznanie > Úmrtie zamestnanca a daňové priznanie

Úmrtie zamestnanca a daňové priznanie

Ak zamestnanec zomrie, daňové priznanie je povinný podať dedič, pričom sa daňové priznanie podáva do troch mesiacov po smrti daňovníka. Správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺži, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto odseku. V rovnakej lehote podáva daňové priznanie za zomrelého zamestnanca  osoba podľa osobitného predpisu (§ 35 Zákonníka práce). V prípade, ak zamestnávateľ  vyplatí príjem zo závislej činnosti osobe,  na ktorú prešlo právo na tento príjem po úmrtí zamestnanca, tento príjem sa zdaní u zamestnanca a zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého zamestnanca. Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomrelého zamestnanca po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého zamestnanca dodatočné daňové priznanie.

Zamestnávateľ vystaví doklad - potvrdenie o zamestnávateľom vyplatenom príjme.... pričom v úhrne jeho príjmov budú uvedené aj príjmy, na ktoré prešlo právo podľa Zákonníka práce. Dedič podávajúci daňové priznanie vyplní prvú stranu priznania (údaje o osobe,  za ktorú ho podáva) a na 2. strane vyplní II. oddiel - údaje o .... dedičovi...., ktorý podáva daňové priznanie. Prílohou priznania je tlačivo Potvrdenie o zamestnávateľom vyplatených zdaniteľných príjmoch...
 

FAQ
 
Otázka č. 1 - Príjem vyplatený zamestnancovi po jeho úmrtí
Zamestnanec zomrel v r. 2020, manželka podala daňové priznanie za rok 2020. V roku 2021 boli manželke (dedičovi) vyplatené odmeny za rok 2020 prislúchajúce zomrelému zamestnancovi. Čo má urobiť?
Odpoveď
Dedič uvedený v § 49 ods. 4 zákona o dani z príjmov alebo osoba,na ktorú prešlo právo na príjmy zo závislej činnosti po zomrelom podľa § 35 Zákonníka práce, má povinnosť podať daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zomrelého za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zamestnanec zomrel, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období boli zamestnávateľom tieto príjmy zo závislej činnosti po zomrelom reálne vyplatené. Ak  manželka dostala vyplatené príjmy zo závislej činnosti po zomrelom manželovi od jeho bývalého zamestnávateľa v roku 2021, má podať dodatočné daňové priznanie za zomrelého manžela za rok 2020, t. j. za rok, v ktorom manžel zomrel (ak bolo podané daňové priznanie za rok 2020).