Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Odpočet daňovej straty > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpočet daňovej straty pri zmene právnej formy z k.s. na s.r.o.

Odpočet daňovej straty pri zmene právnej formy z k.s. na s.r.o.

Otázka

V prípade, ak sa komanditná spoločnosť (ďalej len „k. s.“) transformuje na spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s. r. o.“), môže s. r. o. pokračovať v odpočte daňovej straty, ktorá vznikla v rokoch 2015 až 2017 v k. s., pripadajúcej na komanditistov (PO)?

Odpoveď
Podľa § 69b Obchodného zákonníka spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo na družstvo, ak zákon neustanovuje inak. Zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká. Z toho vyplýva, že daňovník v dôsledku zmeny právnej formy z k. s. na s. r. o. nezaniká. Zdaňovacie obdobie takéhoto daňovníka sa v zmysle § 41 ods. 7 zákona o dani z príjmov končí dňom predchádzajúcim dňu zápisu zmeny do obchodného registra. Nové zdaňovacie obdobie sa začína dňom zápisu zmeny do obchodného registra a trvá do dňa, keď by sa skončilo zdaňovacie obdobie daňovníka, ak by k zmene právnej formy nedošlo.

Pri odpočte daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobia pred zmenou právnej formy postupuje daňovník v zdaňovacom období začínajúcom dňom zápisu zmeny právnej formy do obchodného registra podľa § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Daňovú stratu vykázanú k. s. je možné odpočítať po zmene právnej formy na s. r. o. do výšky daňovej straty pripadajúcej na komanditistov podľa § 14 ods. 5 zákona o dani z príjmov., tzn. s. r. o. môže
pokračovať v odpočte daňovej straty, ktorá vznikla v rokoch 2015 až 2017 v k. s., pripadajúcej na komanditistov.