Súbeh odpočtu daňových strát za rok 2020 a 2021

Otázka

V prípade, ak daňovník v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022 bude súbežne uplatňovať odpočet daňových strát vykázaných za roky 2020 a 2021, platí limit do výšky 50 % základu dane vykázaného za rok 2022 pre každú daňovú stratu samostatne alebo súhrnný odpočet daňových strát za obidve zdaňovacie obdobia nemôže presiahnuť 50 % základu dane za rok 2022 ?

Odpoveď

S účinnosťou od 01.01.2020 sa v § 30 ods. 1 ZDP zaviedli nové pravidlá pre odpočet daňovej straty, s výnimkou pravidiel odpočtu daňovej straty u mikrodaňovníka vymedzených v § 30 ods. 1 písm. a) ZDP, ktoré nadobudlo účinnosť od 01.01.2021. Daňovú stratu možno odpočítať od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Daňovník si môže uplatniť tento odpočet daňovej straty najviac do výšky

a) základu dane, ak sa v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom si uplatňuje odpočet daňovej straty, považuje za mikrodaňovníka,
b) 50 % základu dane, ak nejde o mikrodaňovníka.

V súlade s § 52zza ods. 16 ZDP sa tieto nové pravidlá umorovania daňovej straty (s výnimkou mikrodaňovníka) použijú na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré začínajú najskôr 01.01.2020.

Ak sa daňovník v zdaňovacom období, v ktorom si uplatňuje odpočet daňovej straty, považuje za mikrodaňovníka, daňovú stratu si môže odpočítať podľa § 30 ods. 1 písm. a) ZDP najviac do výšky vykázaného základu dane.

Podľa § 52zzb ods. 5 ZDP sa ustanovenie § 30 ods.1 písm. a) v znení účinnom od 01.01.2021 použije na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 01.01.2021. Daňovník, ktorý nie je mikrodaňovníkom, môže uplatniť odpočet daňovej straty vykázanej v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach najviac do výšky 50 % základu dane, pričom limit 50 % sa posudzuje pre každú daňovú stratu samostatne.

Z uvedeného vyplýva, že ak daňovník bude v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2022 uplatňovať odpočet daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobie 2020 a 2021, bude samostatne posudzovať limit do výšky 50 % základu dane vykázaného za rok 2022 pre daňovú stratu za zdaňovacie obdobie 2020 a samostatne pre daňovú stratu za zdaňovacie obdobie 2021.

Stanovisko vydané dňa 5.10.2022