Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Odpočet daňovej straty > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie ukončené v roku 2014

Odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie ukončené v roku 2014

Otázka
Spoločnosť A sa zlučuje so spoločnosťou B, pričom B je právny nástupca. Obidve spoločnosti ako zdaňovacie obdobie uplatňujú kalendárny rok. Rozhodný deň je stanovený na 31.12.2014. Spoločnosť A za zdaňovacie obdobie od 1.1.2014 do 30.12.2014 vykázala stratu vo výške 15000 eur. Akým spôsobom môže právny nástupca túto stratu odpočítavať od svojho základu dane?
Odpoveď
Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým bol s účinnosťou od 1.1.2015 zmenený a doplnený zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa legislatívno-technickou úpravou z prvej vety § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov vypustilo slovo "najviac", preto daňová strata vykázaná po 31.12.2013 sa môže odpočítať len rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.
Ak sú splnené všetky podmienky ustanovené v § 30 zákona o dani z príjmov, právny nástupca si môže umorovať daňovú stratu len rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.