Predaj podniku

Daňovník predávajúci podnik alebo jeho časť účtujúci v sústave podvojného účtovníctva alebo podľa medzinárodných štandardov upravuje výsledok hospodárenia a základ dane v reálnych hodnotách  podľa §17a zákona o dani z príjmov takto:
- pri odpisovanom majetku  upraví výsledok hospodárenia o rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou a o rozdiel medzi reálnou hodnotou neodpisovaného majetku nadobudnutého darom a jeho vstupnou cenou podľa §25 ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov v zdaňovacom období, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva o predaji podniku,
- základ dane zníži o výšku rezervy, ktorej tvorba nebola uznaným daňovým výdavkom, ak náklad k tejto rezerve by bol daňovým výdavkom v zdaňovacom období v ktorom nadobudne účinnosť zmluva o predaji podniku,
- základ dane zníži o rozdiel medzi účtovnými a opravnými položkami už zahrnutými do základu dane, pričom súčasťou rozdielu nie sú opravné položky k DHM a DNHM v zdaňovacom období, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva o predaji podniku,
- základ dane zníži o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), o ktorý zvýšil základ dane v minulých zdaňovacích obdobiach z titulu ich nezaplatenia po uplynutí určenej doby splatnosti podľa §17 ods.27 zákona o dani z príjmov v zdaňovacom období, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva o predaji podniku.

Daňovník kupujúci  podnik alebo jeho časť  účtujúci v sústave podvojného účtovníctva alebo podľa medzinárodných štandardov ocení majetok a záväzky nadobudnutý kúpou podniku  reálnou hodnotou  podľa §17a zákona o dani z príjmov a postupuje nasledovne:
- odpisovaný majetok odpisuje ako novoobstaraný majetok podľa §26 zákona o dani z príjmov,
- goodwill alebo záporný goodwill zahrnie do základu dane až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas 7 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške 1/7 ročne, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom nadobudne  účinnosť zmluvy o predaji podniku. Ak počas tohto obdobia sa
1. daňovník zruší s likvidáciou, úpravu urobí najneskôr v zdaňovacom období ukončenom dňu predchádzajúcemu dňu jeho vstupu do likvidácie
2. daňovník zruší bez likvidácie, úpravu urobí najneskôr v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu
3. ak je na daňovníka vyhlásený konkurz, úpravu urobí najneskôr v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu účinnosti vyhlásenia konkurzu
4. ak dôjde k predaju podniku, najneskôr ku dňu nadobudnutia zmluvy o predaji podniku alebo dôjde k NV podniku úpravu urobí  najneskôr ku dňu splatenie NV,
- o rozdiel medzi sumou prevzatej rezervy a výškou skutočnej úhrady záväzku v zdaňovacom období úhrady záväzku, ku ktorému bola rezerva tvorená, ak náklad vzťahujúci sa k záväzku by bol daňovým výdavkom. Zrušenie rezervy sa zahrnie do základu dane podľa účtovníctva, pri ďalších tvorbách rezerv postupuje podľa §17 ods.23 alebo § 20 zákona o dani z príjmov
- pri postúpení nepremlčanej pohľadávky ocenenej reálnou hodnotou, ktorá nesmie byť vyššia ako menovitá hodnota pohľadávky a ktorú nadobudlo kúpu podniku alebo jeho časti je daňovým výdavkom reálna hodnota pohľadávky bez príslušenstva  najviac do výšky príjmu z postúpenia, alebo vo výške 20 % reálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva ak odo dňa nadobudnutia pohľadávky uplynie doba viac ako 360 dní;  50 % reálnej hodnoty pohľadávky ak uplynie doba dlhšia ako 720 dní;  100 % reálnej hodnoty pohľadávky ak  uplynie doba dlhšia  ako 1 080 dní,
- pri odpise nepremlčanej pohľadávky ocenenej reálnou hodnotou, ktorá nesmie byť vyššia ako menovitá hodnota pohľadávky je daňovým výdavkom reálna hodnota pohľadávky bez príslušenstva  najviac  vo výške 20 %,  ak odo dňa nadobudnutia pohľadávky uplynie viac ako 360 dní;  ak uplynie doba dlhšia ako 720 dní najviac vo výške 50 % reálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva;   ak uplynie doba dlhšia  ako 1 080 dní najviac vo výške 100 % reálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva,

- od 1.1.2020   pohľadávka  nadobudnutá kúpou podniku alebo jeho časti ocenená reálnou hodnotou sa považuje pre daňové účely za nepremlčanú,  ak bola  v zdaňovacom období jej postúpenia alebo odpisu aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná,
- výdavky, u ktorých je povinnosť zaplatenia pre účely ich zahrnutia do základu dane (§17 ods.19 zákona o dani z príjmov) sú daňovým výdavkom po zaplatení u daňovníka kupujúceho podnik alebo jeho časť,

 FAQ

Otázka č.1: Predaj podniku fyzickej osoby do obchodnej spoločnosti
Fyzická osoba podnikateľ  predáva svoj  podnik novozaloženej spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je jediným spoločníkom. Cena predaja podniku bude vyššia ako reálna hodnota predávaného majetku (pohľadávky, záväzky, hmotný majetok). Vzniknutý goodwill bude firma A s. r. o. odpisovať. Je tento odpis goodwillu daňovo uznaný a ako sa zahrnie do základu dane v spoločnosti A?
Odpoveď:
Obchodná spoločnosť majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti oceňuje reálnou hodnotou, pričom pri odpisovaní majetku uplatní postup podľa § 26 zákona o dani z príjmov (teda majetok zaradí do príslušnej odpisovej skupiny a odpisuje ako novo-obstaraný majetok). Goodwill alebo záporný goodwill zahrnie do základu dane na základe vlastného rozhodnutia  až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva o predaji podniku.

Otázka č.2: Predaj podniku a transferové oceňovanie
Ak fyzická osoba podnikateľ predáva podnik svojej novozaloženej s r. o., musia tieto dve firmy postupovať pri úprave základu dane podľa princípov  transferového oceňovania?
Odpoveď:
Keďže ide o závislé osoby, musí daňovník predávajúci podnik  v prípade nedodržania cien obvyklých upravovať základ dane o rozdiel, ktorý by mohol znížiť základ dane resp. zvýšiť daňovú stratu v nadväznosti na §17 ods.5 zákona o dani z príjmov, pretože ide o kontrolovanú transakciu (§2 písm. ab)   zákona o dani z príjmov). Daňovník kupujúci podnik môže postupovať podľa §17 ods.6 zákona o dani z príjmov a upraviť základ dane smerom nadol - tzn. môže uplatniť korešpondujúcu úpravu základu dane. Súčasne každá zmluvná strana  transakcie, ktorá upravuje základ dane podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov má povinnosť  viesť transferovú  dokumentáciu o použitej metóde ocenenia transakcie v rozsahu určenom Usmernením Ministerstva financií SR č. MF/
020061/2022-724 .

Otázka č.3: Goodwill u kupujúceho postupne zahrnutý do základu dane v tlačive daňového priznania
V roku 2023 sme účtovali záporný goodwill, ktorý vznikol pri kúpe podniku. Účtovne sme záporný goodwill odpísali jednorazovo, ale daňovo sme si stanovili dobu odpisovania 5 rokov. Preto nám vznikol rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi v nadväznosti na postup uvedený v  § 17a ods.5 zákona o dani z príjmov. Z uvedeného dôvodu nám vyšla  odpočítateľná položka na r. 250 tlačiva daňového priznania. Pri vyplnení  tabuľky B v tlačive daňového priznania hlási chybu, že odpisy nemôžu byť uvedené so záporným znamienkom.  Ako máme postupovať pri vyplnení daňového priznania?
Odpoveď:
Na riadku 1 tabuľky B  tlačiva daňového priznania právnických osôb (ktorá je podkladom pre výpočet riadku 150, resp.250 tohto tlačiva) sa uvádzajú len účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku a na riadku 2 tabuľky B sa uvádzajú len daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku. Záporný goodwill je nehmotný majetok, takže sa  neuvádza v tabuľke B tlačiva DP PO. Zaúčtovaný goodwill alebo záporný goodwill  pri kúpe podniku  sa pre  daňové účely  zahrnuje  do základu dane až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas 7 bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške 1/7 ročne počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva o predaji podniku. Úprava základu dane o rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi z goodwillu  podľa §17a ods.5 zákona o dani z príjmov sa znázorní v tlačive daňového priznania právnických osôb  prostredníctvom riadkov  170 (ak ide o zvýšenie základu dane),  resp. 280 (ak ide o zníženie základu dane).

Otázka č.4: Odpis pohľadávok voči dlžníkovi v konkurze u daňovníka kupujúceho podnik
Súčasťou predaja podniku u kupujúceho boli aj pohľadávky prihlásené do konkurzu. Môže takto nadobudnuté pohľadávky odpísať do daňových výdavkov daňovník kupujúci podnik, ktorý ich má zaúčtované v účtovníctve alebo predávajúci, ktorý prihlásil pohľadávky do konkurzu, ale už ich nemá v účtovníctve?.
Odpoveď:
Podľa § 17a zákona o dani z príjmov daňovník kupujúci podnik, ktorý zisťuje základ dane z podvojného účtovníctva alebo podľa medzinárodných štandardov, majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti oceňuje reálnou hodnotou. Reálna hodnota nepremlčanej pohľadávky nadobudnutej kúpou podniku alebo jeho časti nesmie byť vyššia ako jej menovitá hodnota. Daňovník kupujúci podnik môže zahrnúť odpis pohľadávok  ocenených v reálnej hodnote do daňových výdavkov, ak splní podmienky uvedené v §19 ods.2 písm. h) body 1 až 6 zákona o dani z príjmov (konkurz, reštrukturalizácia, úmrtie dlžníka –fyzickej osoby, exekúcia a pod.).

Otázka č.5: Odpis nepremlčaných pohľadávok  u daňovníka  kupujúceho podnik
Môže zahrnúť do daňových výdavkov daňovník kupujúci podnik odpis rizikových, nepremlčaných pohľadávok zahrnutých do zdaniteľných príjmov nadobudnutých kúpou podniku alebo jeho časti u ktorých od splatnosti uplynula doba viac ako 360,720 alebo 1 080 dní ?
Odpoveď:
Daňovník kupujúci podnik alebo jeho časť nemôže zahrnúť do daňových výdavkov odpis nepremlčaných rizikových pohľadávok zahrnutých do zdaniteľných príjmov podľa §19 ods.2 písm. r) zákona o dani z príjmov, ktoré sú po splatnosti viac ako 360,720 alebo 1 080 dní v nadväznosti na §20 ods.14 zákona o dani z príjmov, pretože pohľadávky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti oceňuje reálnou hodnotou, ktorá nesme byť vyššia ako je ich menovitá hodnota. Daňovník kupujúci podnik však môže zahrnúť do daňových výdavkov odpis pohľadávok podľa §17a ods.7 písm. b) zákona o dani z príjmov (do výšky 20%,50 %, resp. 100 % reálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, ak odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o predaji podniku uplynie doba dlhšia ako 360,720 alebo 1 080 dní).  

Otázka č.6: Predaj  pohľadávok  u daňovníka  kupujúceho podnik
Aký výdavok pri postúpení  pohľadávky nadobudnutej kúpou podniku alebo jeho časti môže daňovník  kupujúci podnik alebo jeho časť  zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď:
Daňovník kupujúci podnik alebo jeho časť pri predaji nepremlčanej pohľadávky nadobudnutej kúpou podniku, ktorú má povinnosť oceniť reálnou hodnotou, ktorá nesmie byť vyššia ako jej menovitá hodnota môže zahrnúť do daňových výdavkov sumu do výšky :
-  príjmu z postúpenia  alebo
- do výšky 20 % reálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, ak odo dňa nadobudnutia zmluvy o predaji podniku uplynie doba dlhšia ako 360 dní
- do výšky 50 % reálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, ak odo dňa nadobudnutia zmluvy o predaji podniku uplynie doba dlhšia ako 360 dní
- do výšky 100 % reálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, ak odo dňa nadobudnutia zmluvy o predaji podniku uplynie doba dlhšia ako 360 dní

Otázka č.7: Opravné položky  u daňovníka  kupujúceho podnik
Môže daňovník kupujúci podnik zahrnúť do daňových výdavkov opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam podľa §20 ods.10 a 14 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď:
Na pohľadávky nadobudnuté pri kúpe podniku v reálnych hodnotách nie je možné uznať za daňový výdavok v účtovníctve vytvorenú  opravnú položku k nepremlčaným pohľadávkam podľa § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov, ani opravnú položku k pohľadávkam v menovitej alebo obstarávacej cene voči dlžníkom v konkurze  a reštrukturalizácii podľa §20 ods.10 zákona so dani z príjmov, pretože daňovník kupujúci podnik oceňuje takto nadobudnuté pohľadávky  v reálnej hodnote.

Otázka č.8: Zdaňovacie obdobie pri predaji podniku alebo jeho časti
Dna 2.7.2023 došlo k predaju nášho odštepného závodu formou predaja časti podniku. Máme ako predávajúci z tohto titulu povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a podať daňové priznanie k dátumu predaja nášho odštepného závodu ?
Odpoveď:

Nie, v danom prípade nedochádza k zmene zdaňovacieho obdobia a nevzniká ani povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Ak má daňovník predávajúci podnik zdaňovacie obdobie kalendárny rok (od 1.1.2023 do 31.12.2023), daňové priznanie podá v lehote do troch kalendárnych mesiacov  po jeho skončení, resp. na základe oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania v tejto predĺženej lehote. Rovnako postupuje aj daňovník kupujúci podnik.