Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Podnikové kombinácie > Zlúčenie, splynutie a rozdelenie v pôvodných cenách

Zlúčenie, splynutie a rozdelenie v pôvodných cenách

Daňovník zrušený bez likvidácie s právnym nástupcom (zlúčenie splynutie alebo rozdelenie), účtujúci v sústave podvojného účtovníctva alebo podľa medzinárodných štandardov upravujúci základ dane v pôvodných cenách podľa §17e zákona o dani z príjmov v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu:
- nezahrnie do základu dane sumu vo výške oceňovacích rozdielov z precenenia vykázanú v účtovníctve, ak sa vzťahujú k majetku a záväzkom, ktoré prevzal právny nástupca v pôvodných hodnotách a k HM a NHM , ktoré prevzal v ocenení podľa §25 zákona o dani z príjmov,
- nezahrnuje do základu dane opravné položky vytvorené k zásobám, k cenným papierom, k DHM a k DNHM, ak právny nástupca prevezme tieto položky v pôvodných cenách,
- daňovo uznané rezervy a daňovo uznané opravné položky k pohľadávkam zahrnie  do základu dane v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu. Právny nástupca pokračuje v tvorbe opravných položiek podľa §20 zákona o dani z príjmov,
- zahrnie do základu dane z vypočítaného ročného odpisu pomernú časť pripadajúcu na celé kalendárne mesiace, počas ktorých majetok účtoval.

Pôvodnou cenou pri zlúčení, splynutí a rozdelení obchodných spoločností a družstiev je u daňovníka zrušeného bez likvidácie s právnym nástupcom ocenenie :
-     majetku a záväzkov  podľa účtovníctva bez precenenia na reálnu hodnotu
-     hmotného a nehmotného majetku  podľa §25 zákona o dani z príjmov

Právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie účtujúci v sústave podvojného účtovníctva alebo podľa medzinárodných štandardov upravujúci základ dane v pôvodných cenách podľa §17e zákona o dani z príjmov:
- zahrnie rozdiel medzi sumou prevzatej daňovo uznanej rezervy a výškou skutočnej úhrady záväzku v zdaňovacom období úhrady záväzku; pri ďalšej tvorbe daňovej rezervy a daňových opravných položiek postupuje podľa §20 zákona o dani z príjmov,
- náklad ku tvorbe rezervy, ktorá nie je daňovou rezervou zahrnie do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom bola rezerva použitá; rovnako postupuje právny nástupca aj pri opravných položkách, 
- do základu dane nezahrnuje goodwill alebo záporný goodwill vykázaný v otváracej súvahe právneho nástupcu neupravený podľa účtovníctva,
- pohľadávky v menovitej hodnote alebo v obstarávacej cene prevezme v hodnote zistenej u daňovníka zrušeného bez likvidácie, prevezme aj dátum splatnosti pohľadávky,  vytvorené opravné položky podľa §20 zákona o dani z príjmov  a pokračuje v ich tvorbe,
- prevezme HM v pôvodných cenách, už uplatnené daňové odpisy vrátane zostatkových cien a uplatní zvyšnú časť ročného odpisu počnúc mesiacom, v ktorom ho začal účtovať,
- pri NHM pokračuje v odpisovaní z pôvodnej vstupnej ceny počas doby odpisovania podľa stanoveného odpisového plánu, pri neodpisovanom majetku prevezme vstupnú cenu podľa §25 zákona o dani z príjmov,
- pri odpočte daňovej straty pokračuje právny nástupca podľa §30 zákona o dani z príjmov,
- výdavky (náklady) u ktorých je povinnosť zaplatenia (§17 ods.19 zákona o dani z príjmov) sú po splnení podmienky zaplatenia daňovým výdavkom u právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie.

Zrušený daňovník a právny nástupca uplatní postup podľa §17e zákona o dani z príjmov (úprava základu dane v pôvodných cenách)  len po splnení týchto podmienok ak rozhodný deň nastal najskôr po 1.januári 2018 :

- ak právnym nástupcom zrušeného daňovníka je daňovník z ČS EÚ alebo EHP, pričom majetok a záväzky daňovníka zrušeného bez likvidácie zostávajú funkčne spojené  so  stálou prevádzkarňou právneho nástupcu  umiestnenou na území SR, a  za predpokladu, že štát právneho nástupcu umožňuje upravovať základ dane v pôvodných cenách, alebo mu dáva  možnosť výberu, pričom si právny nástupca vyberie úpravu základu dane  v pôvodných cenách.

- ak daňovníkom zrušeným bez likvidácie je  daňovník v zahraničí a právnym nástupcom daňovník v SR, ktorému vznikne  v zahraničí stála prevádzkareň a štát, kde má zrušený daňovník sídlo umožňuje prevzatie majetku a záväzkov v pôvodných cenách, právny nástupca ocení majetok a záväzky v pôvodných cenách, tento právny nástupca postupuje pri vyčíslení základu dane podľa §17 ods.14  zákona o dani z príjmov (základ dane SP ),

- ak  právnemu nástupcovi so sídlom v zahraničí vznikne v SR stála prevádzkáreň a majetok a záväzky daňovníka zrušeného bez likvidácie sú funkčne spojené s touto  stálou prevádzkarňou a následne dôjde k presunu majetku alebo k presunu podnikateľskej činnosti, uplatní sa postup podľa §17f zákona o dani z príjmvo (exit tax),

- rovnako sa neuplatní úprava základu dane v pôvodných cenách  podľa §17e zákona o dani z períjmov, ak hlavným účelom splynutia, zlúčenia a rozdelenia je zníženie daňovej povinnosti alebo vyhnutie sa daňovej povinnosti,

- ak u právneho nástupcu dôjde k  výplate oceňovacích rozdielov v zdaňovacom období začatom najskôr 1.januára 2018  v sume vyššej ako je súčin podielu sumy vykázaných  oceňovacích rozdielov a najdlhšej doby odpisovania podľa §26 ods.1 zákona o dani z príjmov u majetku nadobudnutého pri zlúčení, splynutí a rozdelení a počtu zdaňovacích období odpisovania tohto majetku , suma vyplatených oceňovacích rozdielov prevyšujúca  tento podiel sa zdaní daňou vyberanou zrážkou. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak :

-  plynie príjem zo zníženia ZI v časti, v akej bolo predtým zvýšené z oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 

-  ak dôjde k prerozdeleniu kapitálového fondu z príspevkov v časti, v akej bol kapitálový fond z príspevkov zvýšený z oceňovacích rozdielov pri zlúčení, splynutí a rozdelení - použije sa pri výplate oceňovacích rozdielov v zdaňovacom období začatom najskôr od 1. januára 2018. 

- od 1.1.2020 ak sa oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev vzťahujú iba k neodpisovanému  alebo finančnému majetku, celá vyplatená suma sa zdaní podľa § 43 zákona o dani z príjmov (zrážkovou daňou).

Pri cezhraničných zrušeniach bez likvidácie s právnym nástupcom sa uplatní postup pri úprave základu dane u daňovníka zrušeného bez likvidácie a u právneho nástupcu podľa § 17e ods. 8 ,9,10,12  zákona o dani z príjmov.

FAQ

Otázka č.1: Rozhodný deň 1.1.2018 a úprava základu dane
Spoločnosť A sa zlúčila so spoločnosťou B, pričom rozhodný deň bol stanovený na 1.1.2018. Môže daňovník zrušený bez likvidácie  aj právny nástupca využiť ustanovenie §17e zákona o dani z príjmov  platného do 31.12.2017 môže sa rozhodnúť robiť úpravu základu dane  v pôvodných cenách napriek tomu, že ide o zlúčenie tuzemských  spoločností?
Odpoveď:
Áno, v tomto prípade môže  tuzemský daňovník zrušený bez likvidácie aj  tuzemský právny nástupca upravovať základ dane v pôvodných cenách aj napriek obmedzeniu v tomto ustanovení od 1.1.2018, pretože prechodné ustanovenie § 52zn ods.9 zákona o dani z príjmov ukladá použiť sprísnený režim úpravy základu dane v reálnych hodnotách pri tuzemskom zlúčení, splynutí a rozdelení až v prípade ak rozhodný deň nastal po 1.januári 2018.