Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Podnikové kombinácie > Všeobecne o podnikových kombináciách

Všeobecne o podnikových kombináciách

Na vyčíslenie základu dane pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva alebo medzinárodných štandardov  pri :

- kúpe podniku alebo jeho časti  sa použije ocenenie majetku v reálnych hodnotách a  postupuje sa podľa §17a zákona o dani z príjmov,

- nepeňažnom vklade (NV) sa použije ocenenie majetku v reálnych hodnotách alebo v hodnote započítanej na vklad spoločníka podľa §17b zákona o dani z príjmov, alebo v pôvodných cenách podľa §17d zákona o dani z príjmov. Od 1.1.2018  vyčíslenie základu dane  v pôvodných cenách  uplatní daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou  len  v prípade cezhraničných NV realizovaných do  ČŠ EÚ  alebo do štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o EHP za predpokladu, že majetok, ktorý je predmetom NV ostane súčasťou SP na území SR a legislatíva členského štátu umožňuje príjemcovi NV jeho prevzatie v pôvodných cenách, alebo dáva možnosť výberu a príjemca NV si vyberie úpravu základu dane v pôvodných hodnotách, 

- zlúčení, splynutí alebo rozdelení sa použije ocenenie majetku v reálnych hodnotách  podľa §17c zákona o dani z príjmov, alebo v pôvodných cenách podľa §17e zákona o dani z príjmov. Od 1.1.2018  vyčíslenie základu dane  v pôvodných cenách  uplatní daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou  len  v prípade cezhraničných zlúčení, splynutí a rozdelení  realizovaných do  ČŠ EÚ  alebo do štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o EHP za predpokladu, že majetok, ktorý je predmetom zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia  ostane súčasťou SP na území SR a legislatíva členského štátu umožňuje právnemu nástupcovi jeho prevzatie v pôvodných cenách, alebo dáva možnosť výberu a právny nástupca  si vyberie úpravu základu dane v pôvodných hodnotách .