Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Podnikové kombinácie > Nepeňažný vklad v pôvodných cenách

Nepeňažný vklad v pôvodných cenách

Vkladateľ nepeňažného vkladu (ďalej len „NV“) ktorým je individuálne vložený majetok, podnik alebo jeho časť účtujúci v sústave podvojného účtovníctva alebo podľa medzinárodných štandardov upravujúci základ dane v pôvodných cenách podľa §17d zákona o dani z príjmov:
- nezahrnie do základu dane rozdiel medzi hodnotou NV započítanou na vklad spoločníka podľa §59 Obchodného zákonníka a účtovnou hodnotou, pričom prijímateľ NV prevezme vložený majetok a záväzky v pôvodných cenách,
- nezahrnuje do základu dane opravné položky vytvorené k zásobám, k DHM a k DNHM,
- daňovo uznané rezervy a opravné položky k pohľadávkam zahrnie  do základu dane v zdaňovacom období splatenia vkladu a prijímateľ môže pokračovať v ich tvorbe podľa §20 zákona o dani z príjmov,
- uplatní odpis z vypočítaného ročného odpisu odpisovaného majetku v pomernej časti na celé kalendárne mesiace, počas ktorých majetok účtoval.

Pôvodnou cenou pri NV u vkladateľa je ocenenie :
-     majetku a záväzkov  podľa účtovníctva
-     hmotného a nehmotného majetku u vkladateľa podľa §25 zákona o dani z príjmov

Prijímateľ NV ktorým je individuálne vložený majetok, podnik alebo jeho časť účtujúci v sústave podvojného účtovníctva alebo podľa medzinárodných štandardov upravujúci základ dane v pôvodných cenách podľa §17d zákona o dani z príjmov:
- zahrnie rozdiel medzi sumou prevzatej daňovo uznanej rezervy a výškou skutočnej úhrady záväzku v zdaňovacom období úhrady záväzku; pri ďalšej tvorbe rezervy postupuje podľa §20 zákona o dani z príjmov,
- náklad ku tvorbe rezervy, ktorá nie je daňovou rezervou zahrnie do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom bola rezerva použitá; rovnako postupuje prijímateľ NV aj pri opravných položkách, 
- do základu dane nezahrnuje goodwill alebo záporný goodwill,
- pohľadávky v menovitej hodnote alebo v obstarávacej cene prevezme v hodnote zistenej u vkladateľa, dátum splatnosti pohľadávky, opravné položky podľa §20 zákona o dani z príjmov  a pokračuje v ich tvorbe,
- prevezme HM v pôvodných cenách, už uplatnené daňové odpisy  vrátane zostatkových cien a uplatní zvyšnú časť ročného odpisu počnúc mesiacom, v ktorom ho začal účtovať,
- pri NHM pokračuje v odpisovaní z pôvodnej ceny počas doby odpisovania podľa ním stanoveného odpisového plánu,
- výdavky (náklady) u ktorých je povinnosť zaplatenia (§17 ods.19 zákona o dani z príjmov) sú po splnení podmienky zaplatenia daňovým výdavkom u prijímateľa NV.

Ak k splateniu NV došlo po 31. decembri 2017   môže vkladateľ upravovať  základ dane v pôvodných cenách len za predpokladu, že ide o:

- individuálny cezhraničný NV vo forme CP alebo obchodných podielov, vklad podniku alebo jeho časti do ČŠ EÚ  alebo EHP, pričom na území SR ostáva majetok ako súčasť SP, a za predpokladu, že štát prijímateľa NV umožňuje upravovať základ dane v pôvodných cenách, alebo dáva prijímateľovi NV možnosť výberu, pričom si prijímateľ NV vyberie úpravu základu dane v pôvodných cenách. Ak u prijímateľa NV nezostáva majetok, podnik alebo jeho časť funkčne spojený so SP umiestnenou na území SR , vkladateľ NV postupuje podľa §17b,teda upravuje základ dane v reálnych hodnotách.

-ak predmetom NV je podnik alebo jeho časť, a vkladateľom je daňovník zo SR a podnik alebo jeho časť zostáva funkčne spojený so stálou prevádzkarňou prijímateľa NV v zahraničí umiestnenou na území SR a následne dôjde k presunu majetku, uplatní sa postup podľa §17f zákona o dani z príjmov (exit tax) ,

-rovnako sa neuplatní úprava základu dane v pôvodných cenách  podľa §17d zákona o dani z príjmov, ak hlavným účelom NV  je zníženie daňovej povinnosti alebo vyhnutie sa daňovej povinnosti.  

Ak ide o tuzemské NV upravujú vkladateľ aj prijímateľ NV základ dane po 31. decembri 2017 len podľa §17b zákona o dani z príjmov -  v reálnych hodnotách.


FAQ

Otázka č.1: NV  organizačnej zložky zo zahraničia na územie SR po 1.1.2018
Vkladateľom NV časti podniku je zahraničná spoločnosť so sídlom v Českej republike, ktorá vloží svoju organizačnú zložku, ktorá je súčasne aj stálou prevádzkarňou  do obchodnej spoločnosti v SR. Je možné postupovať v tomto prípade pri úprave základu dane v pôvodných cenách podľa §17d zákona o dani z príjmov?

Odpoveď:
V danom prípade nie sú splnené podmienky podľa §17b ods.10 zákona o dani z príjmov  a teda NV  organizačnej zložky zahraničnej osoby umiestnenej na území SR je potrebné posudzovať ako akýkoľvek tuzemský NV na tomto území, teda úprava základu dane je možná len podľa §17b zákona o dani z príjmov (v reálnych hodnotách).