Pozastavenie výkonu notárskeho úradu

Otázka

Daňovníkovi bola rozhodnutím ministra pozastavená notárska činnosť. Môže tento daňovník požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie na daň z príjmov a vrátiť osvedčenie o registrácii?

Odpoveď zo dňa 15.11.2021

Pozastavením výkonu notárskeho úradu nedochádza k zániku notárskeho úradu (samotnej notárskej činnosti), preto zastávame názor, že v prípade podania žiadosti o zrušenie registrácie na daň z príjmov správca dane takúto žiadosť zamietne a vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o zrušenie registrácie.