Registrácia športového odborníka

Otázka

jedná sa o situáciu, kedy fyzická osoba vykonáva činnosť športového odborníka na základe oprávnenia na podnikanie podľa zákona o športe, a príjmy z vykonávania tejto činnosti budú u nej zdaňované daňou vyberanou zrážkou, to znamená, že neuplatnila postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov (neuzatvorila dohodu o nezrážaní dane). Je takáto fyzická osoba povinná požiadať správcu dane o registráciu?  

Odpoveď

Ak daňový subjekt, ktorý nie je registrovaný na daň z príjmov, dosiahne príjmy len z činnosti športového odborníka, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, nemá registračnú povinnosť podľa § 49a ods. 13 zákona o dani z príjmov. V prípade, ak uvedený daňový subjekt dosiahne príjmy aj z inej samostatne zárobkovej činnosti, ktoré nepodliehajú zrážkovej dani, resp. uplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, t. j. uzatvorí dohodu o nevyberaní dane zrážkou, vznikne mu registračná povinnosť podľa § 49a ods. 2 zákona o dani z príjmov.