Registrácia autora

Otázka

Podľa § 49a ods. 2 zákona o dani z príjmov je fyzická osoba, ktorá začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, povinná požiadať správcu dane o registráciu. Registračná povinnosť sa podľa § 49a ods. 4 cit. zákona nevzťahuje na daňovníka, ktorý má príjmy len podľa § 5 a § 7 alebo § 8, alebo len príjmy, z ktorých s daň vyberá zrážkou podľa § 43 alebo kombináciu týchto príjmov.

Podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 01.01.2016 sa príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) a príjmy podľa § 6 ods. 4 zdaňujú zrážkou, ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14.

Má daňovník s príjmami z vytvorenie diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, pri ktorých neuplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, t. j. neuzatvoril dohodu o nezrážaní dane z príjmov,  registračnú povinnosť?

 

Odpoveď zo dňa 5.2.2016

V prípade, ak daňovník dosiahol príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, pri ktorých neuplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, t. j. neuzatvoril dohodu o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, potom z titulu poberania príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou, daňovník nemá registračnú povinnosť podľa § 49a ods. 4 zákona o dani z príjmov.