Povinnosť registrácie lekárov

Otázka
Slovenská komora zubných lekárov vydala zubnému lekárovi licenciu na výkon povolania zubný lekár, licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu a licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní zubný lekár. Licencie boli vydané na základe žiadosti lekára a po splnení určených podmienok. Uvedený lekár potom vykonával zdravotnícke povolanie zubného lekára výlučne ako zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Vznikla lekárovi registračná povinnosť?
 
Odpoveď
V súlade so znením § 3 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. sa zdravotnícke povolanie vykonáva:
  1. v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  2. na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (§ 11 zákona č. 578/2004 Z. z.) alebo povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,
  3. na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10 zákona č. 578/2004 Z. z.),
  4. na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti (§ 7a zákona č. 578/2004 Z. z.) alebo na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.
Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je v súlade so znením § 4 zákona č. 578/2004 Z. z.:
 
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe
1. povolenia (podľa § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti – napr. na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva SR alebo samosprávneho kraja na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ktorým sú ambulancie, nemocnice, liečebne, hospic, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti) alebo povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami podľa osobitného predpisu;
2. živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu – napr. § 23 a bod č. 9 prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (viazaná živnosť – zubná technika), alebo
 
b) fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (podľa § 10 zákona č. 578/2004 Z. z.; samostatnú zdravotnícku prax môže vykonávať zdravotnícky pracovník v povolaní lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg a masér, pričom sa vyžaduje licencia od príslušnej komory a môže byť poskytovaná v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ alebo na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení), alebo
 
c) fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa osobitného predpisu (podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 
Podľa § 49a ods. 1 ZDP fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území SR získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely tohto zákona sa dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území SR.
Povinnosť registrácie na dani z príjmov fyzickej osoby uvádzame podľa jednotlivých druhov licencií, ktoré má lekár vydané:
 
1. Licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (v povolaní zubný lekár):
V súlade so znením § 68 ods. 1 písm. a)  zákona č. 578/2004 Z. z. sa licencie vydávajú na výkon samostatnej zdravotníckej praxe zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, masér, logopéd, liečebný pedagóg a psychológ.
Táto licencia je podmienkou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, ktorou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ na základe povolenia,
ak v § 10 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. nie je ustanovené inak, alebo poskytuje zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení. Táto licencia nie je potrebná na vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr. vo vlastnej ambulancii lekára) a nie je potrebná ani pre lekára, ktorý je zamestnancom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Nadobudnutím právoplatnosti licencie podľa § 68 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. vznikne určenému okruhu osôb oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti podľa osobitného predpisu a preto majú povinnosť registrácie podľa § 49a ods. 1 ZDP [príjmy dosiahnuté z výkonu takejto samostatnej zdravotníckej praxe sú príjmami podľa § 6 ods. 1 písm. c) ZDP]
 
2. Licencia na výkon zdravotníckeho povolania (zubný lekár):
V súlade so znením § 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. sa licencie vydávajú na výkon zdravotníckeho povolania [§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z.] zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik.
Táto licencia sa vydáva pre určených zdravotníckych pracovníkov, od ktorých to vyžaduje zamestnávateľ, alebo lekárom, ktorí chcú poskytovať zdravotnú starostlivosť ako fyzické osoby vo svojom zdravotníckom zariadení (priestory majú vo vlastníctve alebo prenajaté) a pre ktorých je táto licencia nevyhnutým predpokladom na vydanie povolenia podľa § 11 zákona č. 578/2004 Z. z., ktoré vydáva v určených prípadoch Ministerstvo zdravotníctva SR alebo samosprávny kraj.
Uvedenej fyzickej osobe vzniká oprávnenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti až vydaním povolenia, preto povinnosť registrácie podľa § 49a ods. 1 ZDP vznikne až po vydaní tohto povolenia.
 
3. Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu:
V súlade so znením § 68 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. sa licencie vydávajú na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik.
Táto licencia je vydávaná pre uvedených zdravotníckych pracovníkov, ktorí si chcú založiť s.r.o., neziskovú organizáciu alebo inú právnickú osobu a vyžaduje sa na vydanie povolenia podľa § 11 zákona č. 578/2004 Z. z., ktoré vydáva v určených prípadoch Ministerstvo zdravotníctva SR alebo samosprávny kraj.
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak je daňovník držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, mal povinnosť registrácie spôsobom a v lehotách ustanovených v § 49a ods. 1 ZDP, pričom jeho registračná povinnosť bude trvať až do zrušenia tejto licencie.
 
Ak v jeho prípade zamestnávateľ vyžaduje preukázanie licencie na poskytovanie stomatologickej zdravotnej starostlivosti ako zamestnanec bez dohľadu staršieho lekára, na tento účel by mala byť podľa nášho názoru postačujúca licencia na výkon povolania zubného lekára, existencia ktorej nezakladá registračnú povinnosť podľa § 49a ZDP za podmienky, ak tomuto lekárovi nebolo vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so znením § 11 zákona č. 578/2004 Z. z.