Pozastavenie výkonu činnosti audítora

Otázka

Môže fyzická osoba, ktorá pozastavila výkon činnosti audítora (pozastavenie licencie) požiadať správcu dane o zrušenie registrácie na daň z príjmov?

Odpoveď zo dňa 18.11.2021

Pozastavenie licencie, ktoré je uvedené v § 9 zákona o audítoroch, nespôsobuje zánik samotnej licencie audítora a ani vyčiarknutie zo zoznamu audítorov (audítorskej činnosti), tzn. že povolenie na audítorskú činnosť naďalej trvá.

Z uvedeného dôvodu zastávame názor, že v prípade podania žiadosti o zrušenie registrácie na daň z príjmov, správca dane takúto žiadosť zamietne a vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o zrušenie registrácie.