Povinnosť registrácie audítora

Otázka
Daňovník  získal oprávnenie na vykonávanie auditorskej činnosti. Činnosť auditora však nezačal vykonávať vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť, ale ako zamestnanec na trvalý pracovný pomer. To znamená, že auditorskú činnosť nebude vykonávať ako podnikateľskú činnosť, ale ako zamestnanec auditorskej spoločnosti. Otázkou je, či daňovníkovi v uvedenom prípade vzniká povinnosť registrácie podľa § 49a ods. 1 zákona o dani z príjmov.
 
Odpoveď
Podľa § 49a zákona o dani z príjmov fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely tohto zákona sa dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.
Príslušné ustanovenia zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a o dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov určujú podmienky výkonu auditu a zápisu do verejne prístupného zoznamu audítorov, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu. Ďalej tento zákon v ustanovení § 21 upravuje možné spôsoby výkonu činnosti audítora tak, že audítor vykonáva audit vo svojom mene a na svoj účet  alebo ako spoločník, štatutárny orgán alebo ako zamestnanec audítorskej spoločnosti v jej mene a na jej účet, alebo ako zamestnanec audítora v jeho mene a na jeho účet.
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že len v prípade, ak audítor získa oprávnenie na výkon činnosti audítora podľa osobitného predpisu na výkon činnosti audítora vo svojom mene a na svoj účet, pričom príjmy z výkonu činnosti audítora sú v prípade fyzickej osoby príjmami z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov, potom vzniká tejto fyzickej osobe aj registračná povinnosť podľa § 49a ods. 1 zákona o dani z príjmov. Ak audítor získa oprávnenie na výkon činnosti audítora podľa osobitného predpisu na výkon činnosti audítora ako zamestnanec audítorskej spoločnosti alebo ako zamestnanec iného audítora, potom sa na neho nevzťahuje registračná povinnosť v súlade so znením § 49a ods. 4 zákona o dani z príjmov, nakoľko v tomto prípade má len príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov.