Dodanie nového dopravného prostriedku

Oslobodené od dane je dodanie nového dopravného prostriedku, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu kupujúcemu predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet (§ 43 ods. 2 zákona o DPH).  Pri dodaní nového dopravného prostriedku, ktorý sa odosiela alebo prepravuje z tuzemska do iného členského štátu, nie je podstatné, v akom postavení je kupujúci,  či je  občanom,  podnikateľom  alebo osobou identifikovanou pre DPH v inom členskom štáte. Dodanie nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu je vždy oslobodené od dane. 
Podľa § 11 ods.12 zákona o DPH na účely tohto zákona je novým dopravným prostriedkom:
a)      pozemné motorové vozidlo podľa odseku 11 písm.a), ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
b)      plavidlo podľa odseku 11 písm. b), ak nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
c)      lietadlo podľa odseku 11 písm. c), ak nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Dodanie nového auta českému občanovi
Slovenský platiteľ dane dodal nové auto  do Českej republiky, pričom miestom určenia podľa dokladov bolo Brno.  Objednávateľom nového auta je český občan. Platiteľ dane fakturuje dodanie nového auta  s DPH alebo bez DPH?
Odpoveď
Platiteľ dane fakturuje českému občanovi dodanie nového auta, ktoré sa odoslalo alebo prepravilo z tuzemska do iného členského štátu bez DPH.
 
Otázka č. 2 – Dodanie nového auta rakúskemu podnikateľovi
Slovenský platiteľ dane dodal nové auto  do Rakúska a miestom určenia  podľa dokladov bola Viedeň.  Objednávateľom nového auta je rakúsky podnikateľ, ktorý nemá pridelené  identifikačné číslo pre DPH v Rakúsku. Platiteľ dane fakturuje dodanie nového auta  s DPH alebo bez DPH?
Odpoveď
Platiteľ dane fakturuje rakúskemu podnikateľovi  dodanie nového auta, ktoré sa odoslalo alebo prepravilo z tuzemska do iného členského štátu bez DPH.
 
Otázka č. 3 – Dodanie nového auta bulharskému občanovi
Slovenský platiteľ dane dodal  nové auto v júni 2020 občanovi. Objednávateľom nového auta je bulharský občan a nové auto nebolo odoslané alebo prepravené z tuzemska do iného členského štátu – zostalo v tuzemsku. Platiteľ dane fakturuje dodanie nového auta   bulharskému občanovi s DPH alebo bez DPH?
Odpoveď
Platiteľ dane fakturuje bulharskému občanovi dodanie nového auta s DPH, pretože nové auto nebolo prepravené z tuzemska do iného členského štátu.
 
Otázka č. 4 - Dodanie nového auta občanovi
Občan Slovenskej republiky, ktorý je zamestnancom španielskej firmy so sídlom v Španielsku a s výkonom práce v Madride  si plánuje kúpiť nový dopravný prostriedok  od  platiteľa dane  na území SR a následne ho chce prihlásiť do evidencie motorových vozidiel v Španielsku a odviesť DPH v Španielsku. Môže platiteľ dane fakturovať dodanie nového dopravného prostriedku slovenskému občanovi bez DPH?
Odpoveď
 Podľa § 43 ods. 2 zákona o DPH oslobodené od dane je dodanie nového dopravného prostriedku, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu kupujúcemu predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet. Platiteľ dane je povinný v súlade s ustanovením § 43 ods. 5 zákona o DPH preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane. Režim oslobodenia od dane    platiteľ  dane môže uplatniť za predpokladu, že nový dopravný prostriedok  si fyzická osoba objedná ako súkromná osoba pod svojim menom, uvedie adresu pobytu v členskom štáte a nový dopravný prostriedok  bude v rámci tohto zmluvného vzťahu prevezený do príslušnej členskej krajiny. Nový dopravný prostriedok  nebude prihlásený do evidencie motorových vozidiel na dopravnom inšpektoráte PZ SR, ale bude prevezený na prevozných značkách do príslušného členského štátu, kde bude následne prihlásený do evidencie. Povinnosť zaplatiť daň z nadobudnutia vzniká v štáte nadobudnutia, čiže v Španielsku.

 
Otázka č. 5 -  Dodanie nového auta maďarskému platiteľovi
Slovenský platiteľ dane obchodník s novými autami  dodal nové auto  do Maďarska  a miestom určenia  podľa dokladov bola Budapešť.  Objednávateľom nového auta je maďarský  podnikateľ, ktorý má pridelené  identifikačné číslo pre DPH v Maďarsku. Obchodník  fakturuje dodanie nového auta  bez DPH? Uvádza toto dodanie do súhrnného výkazu?
Odpoveď
Platiteľ dane fakturuje maďarskému platiteľovi dodanie nového auta, ktoré sa odoslalo alebo prepravilo z tuzemska do iného členského štátu bez DPH a dodanie uvádza  v daňovom priznaní v riadku 13 a 14 a v súhrnnom výkaze.