Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Dodanie tovaru z tuzemska do iného ČŠ > Preukázanie splnenia podmienok na oslobodenie od dane

Preukázanie splnenia podmienok na oslobodenie od dane

Ak platiteľ dodá  tovar z tuzemska do iného členského štátu oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 až 4 zákona o DPH, je povinný preukázať splnenie podmienok oslobodenia od dane kópiou faktúry, dokladom o fyzickej preprave tovaru do iného členského štátu  v závislosti od toho, kto vykonáva prepravu alebo odoslanie tovaru do iného členského štátu (§ 43 ods. 5 písm. b) a c) zákona o DPH) a ďalej inými dokladmi, ako napríklad zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar, dokladom o platbe za prepravu tovaru.                           
Ak prepravu tovaru z tuzemska do iného členského štátu vykoná odberateľ alebo ju zabezpečí odberateľ inou osobou, dodávateľ tovaru je povinný mať doklady uvedené v § 43 ods. 5 písm. b) alebo c) do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru. Ak platiteľ nemá doklady uvedené v § 43 ods. 5 písm. b) alebo c) zákona o DPH v zákonom stanovenej lehote, musí uviesť dodanie tovaru bez oslobodenia od dane do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynula táto lehota.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Doklady
Akými  dokladmi platiteľ dane preukazuje dodávku tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorá je oslobodená od dane podľa § 43 ods. 1 až 4 zákona o DPH ?
Odpoveď
Platiteľ dane dodávku tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorá je oslobodená od dane  preukazuje kópiou faktúry, dokladom o fyzickej preprave tovaru do iného členského štátu  v závislosti od toho, kto vykonáva prepravu   alebo odoslanie tovaru do iného členského štátu  a ďalej inými dokladmi, ako napríklad zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar, dokladom o platbe za prepravu tovaru.                           
 
Otázka č. 2 - Platiteľ nemá doklad o preprave tovaru
Slovenský platiteľ dane uzatvoril kúpnu zmluvu na dodanie tovaru s poľským podnikateľom identifikovaným  pre DPH v Poľskej republike. Prepravca, ktorý vykonal prepravu na účet odberateľa, tovar prevzal v sklade dodávateľa a prepravil z tuzemska do Poľskej republiky 20.4.2020. Dodávateľ vyhotovil faktúru na dodanie tovaru 20.4.2020. Daňová povinnosť podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH vzniká dňom vyhotovenia faktúry, t.j. 20.4.2020. Platiteľ dane vykázal dodanie tovaru do Poľskej republiky oslobodené od dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie apríl 2020 a v súhrnnom výkaze podanom za apríl 2020. Odberateľ nepredložil platiteľovi doklad o preprave tovaru do Poľskej republiky do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru, t.j. do 31.10.2020. Musí uviesť platiteľ dane dodanie tovaru bez oslobodenia od dane do daňového priznania za október 2020?
Odpoveď
Keďže do 31.10.2020 platiteľ dane nemal prepravný doklad o preprave tovaru do Poľskej republiky, vykáže dodanie tovaru podliehajúce príslušnej sadzbe DPH v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie október 2020.
 

Otázka č. 3 – Lehota na predloženie dokladov o preprave tovaru
Slovenský platiteľ dane uzatvoril kúpnu zmluvu s českým podnikateľom identifikovaným pre DPH v Českej republike na dodanie kancelárskeho nábytku do administratívnej budovy v Brne. V kúpnej zmluve bol určený dátum dodania kancelárskeho nábytku  deň 15.6.2020. V tento deň bol tovar pre odberateľa pripravený v sklade dodávateľa. Slovenský platiteľ dane vyhotovil faktúru na dodanie tovaru 15.6.2020.  Český dopravca, ktorý vykonal prepravu na účet odberateľa, tovar prevzal a prepravil  do Českej republiky 16.6.2020. Platiteľ dane vykázal dodanie tovaru do Českej republiky oslobodené od dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie jún 2020 a v súhrnnom výkaze podanom za jún 2020.  Dokedy musí mať slovenský platiteľ dane najneskôr doklad o preprave tovaru do Českej republiky, ktorý fakturoval odberateľovi oslobodený od dane?
Odpoveď
Slovenský platiteľ dane je povinný mať doklad o preprave tovaru do Českej republiky do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru, t.j. do 31.12.2020. V prípade, ak by odberateľ nepredložil platiteľovi doklad o preprave tovaru do 31.12.2020 vykáže dodanie tovaru podliehajúce 20 % sadzbe DPH v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie december 2020 a v kontrolnom výkaze v časti A.1.

Otázka č. 4 – Doklad o prijatí tovaru odberateľom
Slovenský platiteľ dane predáva stavebný materiál.  Aký doklad potrebuje platiteľ dane, ak dodáva tovar z tuzemska do iného členského štátu osobe registrovanej pre DPH v tomto štáte,  aby mohol  faktúru vystaviť bez DPH  v prípade, ak si dopravu zo Slovenska zabezpečuje zákazník?
Odpoveď 
Ak prepravu z tuzemska do iného členského štátu vykonáva odberateľ, dodávateľ musí preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa § 43 ods.1 až 4 zákona o DPH potvrdením o prijatí tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou.
Potvrdenie o prijatí tovaru musí obsahovať zákonom stanovené údaje, ako sú:
1. meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania,  prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava,
2.  množstvo a druh tovaru,
3. adresu miesta a dátum skončenia prepravy, ak prepravu tovaru vykoná odberateľ,
4. meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis,
5. evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru.

Otázka č. 5 – Forma dokladu o prijatí tovaru odberateľom
Obchodná spoločnosť platiteľ DPH dodáva tovar do Maďarska maďarskému  podnikateľovi, ktorý je registrovaný pre DPH v tomto štáte.  Dopravu tovaru zo Slovenska do Maďarska si zabezpečuje odberateľ sám. Obchodná spoločnosť  dodávku tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorá je oslobodená od dane  preukazuje okrem iného aj dokladom o fyzickej preprave tovaru do iného členského štátu. Ustanovuje zákon o DPH formu potvrdenia o prijatí tovaru odberateľom?
Odpoveď
Zákon o DPH neustanovuje formu potvrdenie o prijatí tovaru odberateľom, predpisuje len povinné náležitosti tohto potvrdenia, ktorými sú:
1. meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania,  prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava,
2.  množstvo a druh tovaru,
3. adresu miesta a dátum skončenia prepravy, ak prepravu tovaru vykoná odberateľ,
4. meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis,
5. evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru.