Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Dodanie tovaru z tuzemska do iného ČŠ > Dodanie tovaru osobe identifikovanej pre daň

Dodanie tovaru osobe identifikovanej pre daň

Dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z  tuzemska  do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo inou osobou na ich účet, osobe identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte, je oslobodené od dane (§ 43 ods.1 zákona o DPH). Dodávateľ, ktorý dodá tovar do iného členského štátu, uplatní oslobodenie od dane, ak  splní tieto podmienky:       
-  dodávateľ tovaru je platiteľom dane v tuzemsku,
- odberateľ tovaru je identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte a tovar objedná pod svojim identifikačným číslom pre DPH prideleným v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom sa začalo odoslanie alebo preprava tovaru, pričom ale nemusí ísť o identifikačné číslo pre DPH pridelené v členskom štáte skončenia odoslania alebo prepravy tovaru,
- odberateľ oznámil dodávateľovi identifikačné číslo pre DPH pridelené v inom členskom štáte (môže byť aj oznámené e-mailom),
- došlo k prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník (C-409/04 Teleos),
- tovar sa v rámci konkrétneho zmluvného vzťahu fyzicky prepravuje z tuzemska do iného členského štátu, pričom odoslanie alebo prepravu tovaru vykonáva buď predávajúci alebo kupujúci,
- musí ísť o odplatný obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Dodanie tovaru do Českej republiky
Slovenský platiteľ dane dodal tovar 11. augusta 2020 do Českej republiky, pričom miestom určenia podľa prepravných dokladov bola Praha. Český podnikateľ na svojej objednávke uviedol svoje identifikačné číslo pre DPH, ktoré mu bolo pridelené v Českej republike. Prepravu tovaru zo Slovenska do Českej republiky zabezpečil slovenský platiteľ DPH prostredníctvom slovenského prepravcu. Môže platiteľ DPH fakturovať toto dodanie tovaru bez dane?
Odpoveď
Slovenský platiteľ DPH  vyhotoví faktúru bez DPH a dodanie tovaru do Českej republiky uvedie do daňového priznania  (riadky 13 a 14 daňového priznania) a do súhrnného výkazu.
 
Otázka č. 2 – Dodanie tovaru v tuzemsku
Slovenský platiteľ dane dodal tovar  v júli 2020 nemeckej spoločnosti, ktorá si objednala tovar pod identifikačným číslom pre DPH prideleným v Nemecku. Platiteľ dane zabezpečil  prepravu tovaru u slovenského dopravcu, preprava tovaru bola uskutočnená na Slovensku,  z Bratislavy do Košíc. Môže  platiteľ dane fakturovať toto dodanie tovaru nemeckej spoločnosti bez dane?
Odpoveď
Keďže tovar nebol fyzicky prepravený z tuzemska do iného členského štátu, slovenský platiteľ vyhotoví faktúru s DPH.  
 
Otázka č. 3 – Darovanie počítača
Slovenský platiteľ dane si kúpil počítač v roku 2020 v hodnote 1 900 eur, ktorý používal na účely podnikania v tuzemsku a uplatnil si odpočítanie dane podľa § 49 zákona o DPH. V roku 2020 daroval počítač neziskovej organizácii v Maďarsku, ktorá je registrovaná pre DPH v Maďarsku. Odoslanie počítača do Maďarska  zabezpečil slovenský platiteľ dane. Môže platiteľ dane uplatniť oslobodenie od dane pri tomto tovare?
Odpoveď
V prípade dodania tovaru do iného členského štátu oslobodeného od dane musí ísť o odplatný obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom a o dodaní tovaru musí byť vyhotovená faktúra. Keďže  platiteľ dane dodal bezodplatne tovar do iného členského štátu osobe identifikovanej pre DPH a daň pri kúpe tohto tovaru bola čiastočne alebo úplne odpočítaná, nesplní podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH. Bezodplatné dodanie tovaru do iného členského štátu osobe identifikovanej pre DPH podlieha dani z pridanej hodnoty a základ dane sa  určí podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH.

Otázka č. 4 – Dodanie tovaru do Rakúska
Slovenský platiteľ dane predal materiál  v júni 2020 rakúskemu občanovi.  Rakúsky občan – kupujúci si sám prepravil tovar zo Slovenska do Rakúska. Môže  platiteľ dane predať tovar rakúskemu občanovi bez dane?
Odpoveď
Nie, slovenský platiteľ dane  uplatní k cene materiálu DPH.

Otázka č. 5 – Dodanie tovaru do Rumunska 
Rumunský podnikateľ si objednal u slovenského platiteľa dane látky. Rumunský podnikateľ  na  objednávke uviedol  identifikačné číslo  pre DPH, ktoré mu bolo pridelené v Rumunsku.  Prepravu tovaru zo Slovenska do Rumunska si zabezpečil rumunský podnikateľ prostredníctvom rumunského dopravcu. Tovar bol prepravený dopravcom zo Slovenska do Rumunska v auguste 2020. Môže platiteľ dane fakturovať  dodanie tovaru rumunskému podnikateľovi  bez dane?
Odpoveď
Slovenský platiteľ DPH  vyhotoví faktúru bez DPH a dodanie tovaru do Rumunska  uvedie do daňového priznania  (riadky 13 a 14 daňového priznania) a do súhrnného výkazu.

Otázka č. 6 – Dodanie tovaru v tuzemsku pre poľského  podnikateľa
Poľský podnikateľ, ktorý je identifikovaný pre DPH v Poľsku si objednal  u slovenského platiteľa, ktorý je obchodníkom s tovarom materiál na stavbu, ktorá sa stavia v tuzemsku. Preprava tovaru bola uskutočnená na Slovensku,  z Dolného Kubína do Námestova. Môže  platiteľ dane fakturovať toto dodanie tovaru poľskému podnikateľovi  bez dane?
Odpoveď
Keďže tovar nebol fyzicky prepravený z tuzemska do iného členského štátu, slovenský platiteľ vyhotoví faktúru s DPH.  
  
Otázka č. 7 – Dodanie tovaru do Litvy
Slovenský platiteľ dane výrobca nealkoholických nápojov dodal tovar v júli  2020 do Litvy a miestom určenia  podľa prepravných dokladov bol Vilnius. Litovský podnikateľ na svojej objednávke uviedol svoje identifikačné číslo pre DPH, ktoré mu bolo pridelené v Litve. Prepravu tovaru zo Slovenska do Litvy uskutočnil slovenský dopravca na účet slovenského platiteľa dane.  Môže platiteľ DPH fakturovať toto dodanie tovaru bez dane?
Odpoveď
Slovenský platiteľ DPH  vyhotoví faktúru bez DPH a dodanie tovaru do Litvy uvedie do daňového priznania  (riadky 13 a 14 daňového priznania) a do súhrnného výkazu.

Otázka č. 8 – Vyhotovenie faktúry za dodanie tovaru
Slovenský platiteľ dane dodal tovar z tuzemska do iného členského štátu pre odberateľa identifikovaného pre DPH v Nemecku. Aká je lehota na vyhotovenie faktúry za dodanie tovaru pre odberateľa z iného členského štátu?
Odpoveď
Platiteľ dane je povinný vyhotoviť faktúru pri dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43  zákona o DPH  osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, najneskôr do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43 zákona o DPH (§ 73 písm. c) zákona o DPH).
 

Otázka č. 9 – Vyhotovenie faktúry na prijatú platbu
Slovenský platiteľ dane uzatvoril zmluvu na dodávku tovaru s českým podnikateľom identifikovaným pre DPH v Českej republike. Tovar bude prepravený z tuzemska do Českej republiky. Český podnikateľ zaplatil  platiteľovi dane pred dodaním tovaru preddavok. Je platiteľ dane povinný vyhotoviť faktúru na prijatú platbu pred dodaním tovaru?
Odpoveď
Z titulu prijatia platby od nadobúdateľa pred dodaním tovaru podľa § 43 zákona o DPH, zákon o DPH neustanovuje povinnosť vyhotoviť faktúru na prijatú platbu.