Premiestnenie tovaru

Premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu na účely jej podnikania v tomto členskom štáte je  oslobodené od dane (§ 8 ods. 4 zákona o DPH) za podmienky, ak by dodanie tohto tovaru pre inú osobu bolo oslobodené od dane (§ 43 ods. 4 zákona o DPH). Podnikateľ môže svoj tovar premiestniť do iného členského štátu bez toho, aby ho predal inej osobe, napr. ho môže v inom členskom štáte umiestniť v sklade, odkiaľ ho bude postupne predávať. Premiestnenie tovaru do iného členského štátu znamená, že tovar je fyzicky prepravený do iného členského štátu bez zmeny vlastníctva tovaru a toto premiestnenie sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu. Premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby do iného členského štátu na účely jej podnikania je oslobodené od dane vtedy, ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH v tuzemsku a rovnako je identifikovaná pre DPH v členskom štáte, do ktorého tovar premiestňuje. V členskom štáte, do ktorého platiteľ dane premiestňuje tovar oslobodený od dane, je povinný zdaniť nadobudnutie tovaru, keďže je v tomto členskom štáte osobou povinnou platiť daň  z nadobudnutia tovaru. Premiestnenie tovaru je platiteľ dane povinný uvádzať do daňového priznania (riadok 13 a 14 daňového priznania) a aj do súhrnného výkazu. Ak by platiteľ dane nebol identifikovaný pre DPH v členskom štáte, do ktorého tovar premiestňuje  za účelom podnikania, nemohlo by ísť o dodávku oslobodenú od dane.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Premiestnenie tovaru do Českej republiky 
Slovenský platiteľ dane premiestnil tovar do svojej  organizačnej zložky v Českej republike, ktorý vyrobil  na Slovensku s tým, že predaj tohto tovaru bude realizovať organizačná zložka v Českej republike, ktorá je registrovaná pre DPH v Českej republike. Ako postupuje slovenský platiteľ dane pri premiestnení tovaru?
Odpoveď
Premiestnenie tovaru slovenským platiteľom dane do Českej republiky sa považuje za  dodanie tovaru za protihodnotu a je oslobodené od dane. Slovenský platiteľ dane  je povinný vyhotoviť  faktúru o premiestnení tovaru do iného členského štátu. Organizačná zložka  v Českej republike nadobudnutie tovaru zdaní českou sadzbou  dane z pridanej hodnoty.  Slovenský platiteľ dane  premiestnenie tovaru oslobodené od dane uvedie  v riadku 13 a 14 daňového priznania a v súhrnnom výkaze.
 
Za dodanie tovaru do iného členského štátu nie je považované každé premiestnenie tovaru do iného členského štátu. Zákon o DPH v § 8 ods. 4 písm. a) až i)  vylučuje z dodania tovaru za protihodnotu prípady premiestnenia tovaru z tuzemska do iného členského štátu, kedy platiteľ dane nevykazuje premiestnenie tovaru v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze a nie je povinný vyhotoviť faktúru o premiestnení tovaru. Ide o premiestnenie tovaru:
a) na účel jeho inštalácie alebo montáže dodávateľom alebo na jeho účet v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru,
b) na účel predaja tohto tovaru na diaľku na území Európskej únie zdaniteľnou osobou v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru,
c) na účel dodania tovaru na palubách lietadiel, lodí alebo vlakov počas osobnej dopravy na území Európskej únie,
d) určeného na vývoz tovaru do tretích štátov,
e) určeného na dodanie tovaru do iného členského štátu touto zdaniteľnou osobou, ak dodanie tohto tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, bude oslobodené od dane,
f) na účel ocenenia tovaru alebo na účel prepracovania, spracovania, opravy alebo iných podobných činností fyzicky vykonaných na tomto tovare pre túto zdaniteľnú osobu v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava, za predpokladu, že sa tejto osobe tovar po skončení operácií vráti do tuzemska,
g) na dočasné použitie tohto tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, na účel dodania služieb touto zdaniteľnou osobou,
h) na dočasné použitie na obdobie nepresahujúce 24 mesiacov na území iného členského štátu, v ktorom by sa dovoz toho istého tovaru z územia tretieho štátu považoval za prepustený do režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla,
i) na účel dodania plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, dodania elektriny a dodania tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) zákona o DPH.  
                                                                                                                 
Okamihom,  keď sa prestane plniť niektorá z vyššie uvedených podmienok, sa takéto premiestnenie tovaru do iného členského štátu považuje za dodanie tovaru za protihodnotu.
 
S účinnosťou od 1.1.2020 je z dodania tovaru za protihodnotu vylúčené aj premiestnenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktoré spĺňa podmienky režimu call-off stock podľa § 8a zákona o DPH. 
 
FAQ
 
Otázka č. 2 - Premiestnenie tovaru na účel jeho inštalácie alebo montáže
Slovenský platiteľ dane prepravil v júli 2020 do Maďarska výrobnú linku, ktorú  má dodať  maďarskému podnikateľovi spolu s jej inštaláciou a montážou. Považuje sa premiestnenie výrobnej linky za dodanie tovaru za protihodnotu a vykazuje platiteľ dane premiestnenie výrobnej linky v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze?
Odpoveď
Premiestnenie výrobnej linky do Maďarska nie je považované za dodanie tovaru za protihodnotu. Pri dodaní tovaru s montážou alebo inštaláciou,  je miesto dodania v tom členskom štáte, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný (§ 13 ods.1 písm. b) zákona o DPH),  t.j. v Maďarsku a daňová povinnosť vzniká v Maďarsku.  Slovenský platiteľ dane nemusí vyhotoviť faktúru   z premiestnenia výrobnej linky do Maďarska a neuvádza premiestnenie v daňovom priznaní a  ani v súhrnnom výkaze. Platiteľ vyhotoví faktúru z dodania tovaru s inštaláciou a montážou s miestom dodania v Maďarsku, ak osobou povinnou platiť daň v Maďarsku je príjemca tovaru s náležitosťami uvedenými v  § 74 zákona o DPH.
 
Otázka č. 3 - Premiestnenie tovaru na účel spracovania
Slovenský platiteľ dane prepravil v júni 2020 kožu na spracovanie do Maďarska. Spracovanie kože vykonal maďarský podnikateľ identifikovaný  pre DPH v Maďarsku. Spracovaná koža sa vrátila slovenskému platiteľovi do tuzemska. Považuje sa premiestnenie kože za dodanie tovaru za protihodnotu a vykazuje platiteľ dane premiestnenie kože v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze?
Odpoveď
Slovenský platiteľ dane nemusí vyhotoviť faktúru z premiestnenia tovaru do Maďarska a nemusí premiestnenie uvádzať v daňovom priznaní a ani v súhrnom výkaze. Maďarský podnikateľ fakturuje slovenskému platiteľovi dane vykonané práce bez dane a slovenský platiteľ samozdaní (§ 69 ods. 3 zákona o DPH)  prijatú službu v tuzemsku.
 
Otázka č. 4 – Premiestnenie tovaru na dočasné použitie  v súvislosti s poskytnutím služieb
Slovenský platiteľ dane premiestnil  do Poľskej republiky stavebný stroj s cieľom vykonávania stavebných prác na území Poľska pre poľského podnikateľa. Považuje sa premiestnenie stavebného stroja  za dodanie tovaru za protihodnotu a vykazuje platiteľ dane premiestnenie stavebného stroja  v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze?
Odpoveď
Slovenský platiteľ dane nemusí vyhotoviť faktúru  z premiestnenia tovaru do Poľska a nie je povinný uviesť toto premiestnenie v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze z dôvodu, že dočasné použitie stavebného  stroja v Poľsku, ktorý sa späť vráti do tuzemska, sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku.

Otázka č. 5 - Premiestnenie tovaru na účel dodania na palubách lietadla počas osobnej  dopravy na území Európskej únie
Slovenská letecká spoločnosť (platiteľ dane) počas letu z Košíc do Prahy predáva na palube lietadla cestujúcim tovar (napr. džús a pod.). Dodanie tovaru v lietadle počas celej dopravy, ktorá začala v Košiciach, podlieha sadzbe dane platnej v tuzemsku. Pri ceste  späť sa cesta späť považuje na účely určenia miesta dodania tovaru za samostatnú dopravu. To znamená, že ak počas osobnej dopravy z Prahy do Košíc platiteľ dane predáva cestujúcim tovar, tento podlieha sadzbe dane platnej v Českej republike. Považuje sa premiestnenie  tovaru  z tuzemska do Českej republiky za účelom jeho predaja na palube lietadla za dodanie tovaru za protihodnotu?
Odpoveď
Tovar, ktorý platiteľ dane premiestňuje z tuzemska za účelom jeho predaja počas osobnej dopravy, sa nepovažuje za samostatné dodanie tovaru za protihodnotu, a platiteľ dane neuvádza premiestnenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu v daňovom priznaní a ani v  súhrnnom výkaze podanom v tuzemsku.  

Otázka č. 6 - Premiestnenie tovaru počas vlakovej   dopravy na území Európskej únie
Železnice Slovenskej republiky (platiteľ dane) počas osobnej dopravy z Bratislavy do Prahy  predávajú vo vlaku cestujúcim tovar (napr. minerálka a pod.). Dodanie tovaru vo vlaku  počas celej dopravy, ktorá začala v Bratislave, podlieha sadzbe dane platnej v tuzemsku. Pri ceste  späť sa cesta späť považuje na účely určenia miesta dodania tovaru za samostatnú dopravu. To znamená, že ak počas osobnej dopravy z Prahy do Bratislavy platiteľ dane predáva cestujúcim tovar, tento podlieha sadzbe dane platnej v Českej republike. Považuje sa premiestnenie  tovaru  z tuzemska do Českej republiky za účelom jeho predaja vo vlaku za dodanie tovaru za protihodnotu?
Odpoveď
Tovar, ktorý platiteľ dane premiestňuje z tuzemska za účelom jeho predaja počas osobnej dopravy, sa nepovažuje za samostatné dodanie tovaru za protihodnotu, a platiteľ dane neuvádza premiestnenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze podanom v tuzemsku.  

Otázka č. 7 – Premiestnenie tovaru určeného na vývoz tovaru do tretieho štátu
Platiteľ dane uzatvoril zmluvu na dodanie materiálu s podnikateľom so sídlom v Nórsku. Zo zmluvy vyplýva, že platiteľ dane zabezpečí prepravu tovaru do Nemecka, v ktorom sa uskutoční colné konanie o vývoze tovaru do Nórska. Platiteľ dane premiestnil tovar do Nemecka  dňa 5.5.2020, kde bol tovar uskladnený v colnom sklade a následne mal byť prepravený do Nórska. Považuje sa premiestnenie  tovaru  z tuzemska do Nemecka   za dodanie tovaru za protihodnotu?
Odpoveď
Premiestnenie tovaru do Nemecka sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu, a platiteľ dane neuvádza premiestnenie tovaru v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze podanom v tuzemsku. Podľa § 19 ods. 9 zákona o DPH sa za deň dodania tovaru do miesta určenia v treťom štáte považuje deň výstupu tovaru z územia EÚ, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení, alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení. Tovar bol prepravený do Nórska 25.5.2020 a v tento deň bol colným úradom výstupu v Nemecku potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie. Platiteľ dane uvedie  dodanie tovaru do miesta určenia v Nórsku v daňovom priznaní v riadku 13 a 15 za zdaňovacie obdobie máj 2020. Okrem toho musí platiteľ dane preukázať prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia EÚ, a dokladom o preprave tovaru. 
 
Otázka č. 8– Premiestnenie tovaru určeného na dodanie do iného členského štátu
Slovenský platiteľ dane dodáva tovar nemeckému podnikateľovi identifikovanému pre DPH v Nemecku. Platiteľ dane  tovar dočasne umiestni  v sklade v Českej  republike. Z Českej republiky bude tovar dodaný do Nemecka. Považuje sa premiestnenie  tovaru  z tuzemska do Českej republiky   za dodanie tovaru za protihodnotu?
Odpoveď
Premiestnenie tovaru zo Slovenskej republiky do Českej republiky sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu, keďže ide o výnimku z premiestnenia uvedenú v § 8 ods. 4 písm. e) zákona o DPH. Slovenský platiteľ dane neuvádza  premiestnenie tovaru v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze podanom v tuzemsku.
                                   
Otázka č. 9 - Tovar sa nevráti  po spracovaní do tuzemska
Slovenský platiteľ dane zasiela  v marci 2020 tovar na účel jeho spracovania do Českej republiky – do Prahy . Na základe uzavretej zmluvy mal byť tovar spracovaný českým  podnikateľom identifikovaným pre daň v Českej republike v mesiaci apríl 2020. Tovar sa mal vrátiť po spracovaní slovenskému platiteľovi dane do tuzemska do konca apríla  2020. Slovenský platiteľ dane získal zákazníka v Českej republike – v Brne  pre tento spracovaný tovar a rozhodol sa, že tovar priamo po jeho spracovaní dodá tomuto zákazníkovi. Tovar bol spracovaný podľa dohody v mesiaci apríl 2020, a poskytovanie služby bolo ukončené 25. apríla 2020. Tovar sa nevrátil po jeho spracovaní do tuzemska. Považuje sa premiestnenie  tovaru  z tuzemska do Českej republiky   za dodanie tovaru za protihodnotu?
Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že sa tovar nevrátil po jeho spracovaní do tuzemska, nesplnila sa podmienka uvedená v § 8 ods. 4 písm. f) zákona o DPH.  Okamihom, kedy sa prestala plniť uvedená podmienka, považuje sa premiestnenie tovaru do Českej republiky  za dodanie tovaru za protihodnotu. Slovenský platiteľ dane musí za zdaňovacie obdobie apríl 2020,  resp. za II. štvrťrok 2020 priznať premiestnenie tovaru do Českej republiky  v daňovom priznaní podanom v tuzemsku a v súhrnnom výkaze. Premiestnenie tovaru do  Českej republiky môže byť oslobodené od dane len za podmienky, že slovenský platiteľ dane je identifikovaný pre daň v Českej republike. Miestom následného dodania spracovaného tovaru pre českého podnikateľa je Česká republika a slovenský platiteľ dane  vykonáva činnosť v Českej republike, ktorá je predmetom dane v tomto štáte.