Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Dodanie tovaru z tuzemska do iného ČŠ > Iné oslobodenie od dane pri dodaní tovaru

Iné oslobodenie od dane pri dodaní tovaru

Podľa § 43 ods. 6 zákona o DPH je od dane oslobodené dodanie tovaru a dodanie služby v tuzemsku:
a) pre diplomatické misie a konzulárne úrady iných štátov ako Slovenskej republiky zriadené na území iného členského štátu a ich pracovníkov, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike,
b) Európskej únii, Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu a orgánom nimi zriadenými, Európskej centrálnej banke a Európskej investičnej banke v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou,
c) organizáciám iným ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku zriadeným na území iného členského štátu a ich pracovníkom, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike, v rozsahu a za podmienok podľa medzinárodných zmlúv,
d) do iného členského štátu pre ozbrojené sily členského štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, určené na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, a na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak tieto ozbrojené sily nie sú ozbrojenými silami štátu určenia dodávok a ak sa podieľajú na spoločnom obrannom úsilí.   
 
Platiteľ dane preukazuje oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, resp. služby potvrdením na úradnom tlačive na oslobodenie od dane, ktoré je vyhotovené príslušným štátnym orgánom iného členského štátu, a ktoré odberateľ odovzdal platiteľovi dane.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Dodanie tovaru pre Európsku investičnú banku  
Platiteľ dane dodal tovar pre Európsku investičnú banku so sídlom v Luxembursku. Európska investičná banka odovzdala platiteľovi dane potvrdenie vydané príslušným štátnym orgánom v Luxembursku. Je dodanie tovaru pre banku oslobodené od dane?
Odpoveď
Platiteľ dane dodanie tovaru pre Európsku investičnú banku  oslobodí od dane podľa § 43 ods. 6 písm. b) zákona o DPH. 
 
Otázka č. 2 – Dodanie tovaru fyzickej osobe
Fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike  si u platiteľa dane objednala tovar, pri ktorom žiadala uplatniť oslobodenie od dane z dôvodu, že je pracovníkom medzinárodnej organizácie UNICEF so sídlom v Dánsku.  Je dodanie tovaru fyzickej osobe oslobodené od dane?
Odpoveď
Keďže fyzická osoba je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Slovenskej republike, platiteľ dane nemôže uplatniť pri dodaní tovaru oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 6 písm. c) zákona o DPH.  
 
Otázka č. 3 – Dodanie tovaru pre Európsku centrálnu banku  
Obchodná  spoločnosť,  platiteľ dane dodal tovar pre Európsku centrálnu  banku so sídlom v Nemecku.  Platiteľ dane má potvrdenie vydané príslušným štátnom orgánom v Nemecku, ktoré mu táto banka odovzdala. Môže platiteľ dane fakturovať dodanie tovaru tejto banke oslobodené od dane?
Odpoveď
Platiteľ dane fakturuje dodanie tovaru Európskej investičnej banke  oslobodené  od dane podľa § 43 ods. 6 písm. b) zákona o DPH.