Vyrovnací podiel vyplatený dedičovi po smrti člena družstva alebo spoločníka s.r.o.

Otázka

Podľa § 232 ods. 3 Obchodného zákonníka dedič, ktorý sa nestane členom družstva po smrti člena družstva, má nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého členstvo zaniklo. Vyrovnací podiel sa určí podľa § 233 Obchodného zákonníka. Keďže sa jedná o príjem vyplatený dedičovi, pri zdaňovaní tohto príjmu v súlade so ZDP je dôležité posúdiť, či sa jedná

- o vyplatenie vyrovnacieho podielu, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzických osôb podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP, a ktorý sa zdaňuje daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. r) ZDP, alebo

- o príjem získaný dedením, ktorý nie je predmetom dane z príjmov fyzických osôb podľa § 3 ods. 2 písm. a) ZDP.

Rovnaká situácia nastáva aj pri úmrtí spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným v prípade, ak spoločenská zmluva vylučuje dedenie obchodného podielu. Ak obchodný podiel neprechádza na dediča, vzniká dedičovi podľa § 150 Obchodného zákonníka právo na vyrovnací podiel (§ 61 ods. 2 a 3).

Odpoveď zo dňa 17.12.2019

Vyrovnací podiel je v súlade s ust. § 3 ods. 1 písm. e) ZDP predmetom dane a súlade s § 43 ods. 3 písm. r) ZDP sa jedná o príjem, z ktorého sa daň vyberá zrážkou. Základ dane pre daň vyberanú zrážkou sa vyčísli v súlade § 43 ods. 5 písm. d) ZDP. V súlade s § 52zi ods. 5 písm. d) ZDP uvedené platí v prípade výplaty vyrovnacieho podielu, ktorého výška sa určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 01.01.2017.

Vo Vami uvádzanom prípade vzniká dedičovi, ktorý sa po smrti poručiteľa nestal členom družstva, resp. spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným, nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého členstvo smrťou zaniklo, resp. vyrovnaní podiel spoločníka, ktorému smrťou zanikol obchodný podiel. Hoci tento nárok v súlade so stanoviskom oddelenia právnych služieb FR SR predstavuje pohľadávku dediča voči družstvu, resp. spoločnosti s ručením obmedzeným a je súčasťou dedičstva po poručiteľovi, z pohľadu daňového práva táto pohľadávka predstavuje nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého členstvo smrťou zaniklo, resp. vyrovnaní podiel spoločníka, ktorému smrťou zanikol obchodný podiel a ktorý v súlade s ust. § 43 ods. 3 písm. r) ZDP podlieha dani vyberanej zrážkou. ZDP ustanovuje pri výplate vyrovnacieho podielu, ktorého výška sa určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 01.01.2017, povinnosť zdaňovať tento vyrovnací podiel daňou vyberanou zrážkou bez ohľadu na to, či je vyplácaný členovi družstva, resp. spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným alebo jeho dedičom.