Vyrovnací podiel určený stanovami družstva

Otázka

Podľa § 233 ods. 3 Obchodného zákonníka sa výška vyrovnacieho podielu v družstve určí na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom členstvo zaniklo, pričom v súlade s § 233 ods. 5 Obchodného zákonníka sa tento postup použije len pokiaľ stanovy neurčujú inak. To znamená, že stanovy družstva môžu určiť, že základom pre výpočet vyrovnacieho podielu nebude čisté obchodné imanie družstva zistené v riadnej individuálnej účtovnej závierke, ale bude vyplatené aj v inej výške určenej v stanovách.

 V zmysle stanov družstva je hodnota vyrovnacieho podielu určená vo výške vkladu, resp. polovice majetkového podielu člena, ktorý bol vyčíslený v roku 1992 na základe zákona č. 42/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyrovnací podiel člena družstva (vo výške určenej v stanovách), ktorému zanikla účasť v družstve napríklad k 31.12.2019, bude vyplatený v roku 2020. Ak členovia družstva realizovali v zmysle stanov vklad napríklad v roku 2012, vzniká otázka, či tento vyrovnací podiel

- podlieha dani z príjmov podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP, nakoľko k vystúpeniu z družstva došlo v roku 2019 a je možné aplikovať prechodné ustanovenie § 52zi ods. 5 písm. d) ZDP, alebo

- nie je predmetom dane z príjmov, nakoľko hodnota vyrovnacieho podielu v družstve nebola určená na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky a ani na základe znaleckého posudku a v prípade výplaty vyrovnacieho podielu vo výške vkladu realizovaného napríklad v roku 2012 nie je možné aplikovať platné prechodné ustanovenie § 52zi ods. 5 písm. d) ZDP.

 

Odpoveď zo dňa 14.10.2020

V súlade so znením § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti za trvania spoločnosti vzniká spoločníkovi právo na vyplatenie podielu (ďalej len „vyrovnací podiel“). Výška vyrovnacieho podielu sa určí na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zaniká účasť spoločníka v spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné.

 Tiež ustanovenia § 233 ods. 1 až 4 Obchodného zákonníka upravujú nárok doterajšieho člena družstva na vyrovnací podiel pri zániku členstva za trvania družstva, spôsob a podmienky určenia vyrovnacieho podielu, pričom v odseku 5 tohto ustanovenia je uvedené, že predchádzajúce odseky 2 až 4 sa použijú, len pokiaľ stanovy neurčujú inak.

Podstata výplaty vyrovnacieho podielu člena družstva je rovnaká, bez ohľadu na to, či sa jeho výška určí podľa podmienok určených v § 233 ods. 2 až 4 Obchodného zákonníka alebo v súlade s § 233 ods. 5 Obchodného zákonníka podľa podmienok určených v stanovách družstva.

Predmetom dane z príjmov fyzickej osoby za podmienok uvedených v § 3 ods. 1 písm. e) ZDP je aj vyrovnací podiel pri zániku členstva v družstve, z ktorého sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. r) ZDP, pričom základ dane sa vyčísli podľa znenia § 43 ods. 5 písm. d) ZDP.

V prechodných ustanoveniach k úpravám ZDP účinným od 1.1.2017 je uvedené aj to, že podľa:

- § 52zi ods. 5 písm. d) ZDP predmetom dane z príjmov je vyrovnací podiel, ktorého výška sa určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017;

- § 52zi ods. 9 ZDP pri určení základu dane podľa § 43 ods. 5 písm. d) ZDP a § 51e ods. 2 a 3 ZDP v znení účinnom od 1.1.2017 sa za hodnotu splateného vkladu obstaraného do 31.12.2015 považuje hodnota splateného vkladu ustanovená podľa predpisu účinného do 31.12.2015 a posudzovaná za každý vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku jednotlivo. Ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada.

Hoci prechodné ustanovenie § 52zi ods. 5 písm. d) ZDP nerieši situáciu, keď je výška vyrovnacieho podielu v súlade so znením Obchodného zákonníka určená inak ako je tam ustanovené, vo vzťahu ku kontextu, zmyslu a účelu úpravy zdaňovania vyrovnacích podielov od 1.1.2017, je možné konštatovať, že v danom prípade je rozhodujúci deň, ku ktorému bola suma vyrovnacieho podielu člena družstva na základe stanov družstva určená inak. Ak teda výška vyrovnacieho podielu bola podľa stanov družstva určená inak už v čase vstupu člena do družstva v roku 2012, t. j. do konca roka 2016, vyrovnací podiel vyplatený fyzickej osobe v roku 2020, po zániku jeho účasti v družstve k 31.12.2019, nie je predmetom dane z príjmov.