Vyplatenie vyrovnacieho podielu v splátkach

Otázka

Ako sa určí základ dane pre daň vyberanú zrážkou pri vyplatení vyrovnacieho podielu v družstve fyzickej osobe, ak je tento vyrovnací podiel vyplatený v splátkach?

Vyrovnací podiel vo výške 9 000 eur je vyplatený fyzickej osobe v 3 splátkach po 3 000 eur, pričom hodnota splateného vkladu predstavuje 5 000 eur. Môže sa k príjmu z prvej splátky vo výške 3 000 eur uplatniť časť splateného vkladu 3 000 eur, pričom sa daň z tohto príjmu nevyberie, potom k príjmu z druhej splátky vo výške 3 000 eur sa uplatní zvyšná časť hodnoty splateného vkladu 2 000 eur a daň sa vyberie zrážkou zo základu dane 1 000 eur. Pri výplate poslednej splátky sa už neuplatní žiadny výdavok a daň sa vyberie z celej sumy príjmu.

 

Odpoveď zo dňa 17.12.2019

Pri zániku členstva v družstve za trvania družstva má doterajší člen nárok na vyrovnací podiel v súlade s podmienkami uvedenými v § 61, § 233 a 234 Obchodného zákonníka. Ustanovenia § 233 ods. 2 až 4 Obchodného zákonníka sa použijú, len pokiaľ stanovy družstva neurčujú inak. V súlade s týmto ustanovením Obchodného zákonníka stanovy družstva môžu určiť aj  inú splatnosť práva na vyplatenie vyrovnacieho podielu pri zániku členstva v družstve.

Predmetom dane z príjmov fyzickej osoby v súlade so znením § 3 ods. 1 písm. e) ZDP je za podmienok uvedených v tomto ustanovení aj vyrovnací podiel pri zániku členstva v družstve. V súlade so znením § 43 ods. 3 písm. r) ZDP daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o príjmy  podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g) ZDP, okrem príjmov zdaňovaných podľa § 43 ods. 2 ZDP, plynúce fyzickej osobe a príjmov podľa § 3 ods. 1 písm. g) oslobodených od dane podľa § 9 ZDP; daň vyberaná zrážkou sa nevyberá z príjmov, ktoré sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm. c) prvého bodu ZDP, ak je ich príjemcom podielový fond, doplnkový dôchodkový fond a dôchodkový fond.

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. r) a s) ZDP je v súlade so znením § 43 ods. 5 písm. d) ZDP vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku znížený o hodnotu splateného vkladu zistenú podľa § 25a písm. c) až f) ZDP a v ostatných prípadoch o nadobúdaciu cenu zistenú spôsobom podľa § 25a ZDP za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota jednotlivého splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada. Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka (§ 43 ods. 10 ZDP).

Napriek tomu, že v ustanovení § 43 ZDP nie je riešený postup zistenia základu dane pre daň vyberanú zrážkou pri výplate vyrovnacieho podielu v splátkach (za predpokladu splnenia podmienok vyplývajúcich z príslušných ustanovení Obchodného zákonníka), je možné vo vzťahu ku kontextu, zmyslu a účelu úpravy zdaňovania vyrovnacích podielov pri zisťovaní základu dane podľa § 43 ods. 3 písm. r) ZDP znížiť vyrovnací podiel podľa § 43 ods. 5 písm. d) ZDP postupom vyplývajúcim napr. z dohody platiteľa dane a daňovníka. Postup zníženia základu dane môže platiteľ dane uskutočniť spôsobom, ktorý je uvedený v otázke, t. j. ak hodnota splateného vkladu je vyššia ako suma prvej splátky vyrovnacieho podielu,  hodnotu splateného vkladu je možné uplatniť maximálne do výšky prvej vyplatenej splátky vyrovnacieho podielu a takto by sa postupovalo aj pri ďalších splátkach  až do úplného započítania hodnoty splateného vkladu, alebo napr. rovnomerným odpočítaním splateného vkladu pri každej výplate splátky vyrovnacieho podielu, v úhrne tiež do hodnoty splateného vkladu.