Vyrovnací podiel určený na základe trhovej hodnoty spoločnosti určenej súdnym znalcom

Otázka

Spoločníkovi spoločnosti, ktorému zanikla účasť v spoločnosti v roku 2017, bol v roku 2018 vyplatený vyrovnací podiel  určený na základe trhovej hodnoty spoločnosti určenej súdnym znalcom k 31.12.2016. Je tento príjem fyzickej osoby predmetom dane z príjmov, keďže prechodné ustanovenie § 52zi ods. 5 písm. d) zákona o dani z príjmov nerieši situáciu, keď  je výška vyrovnacieho podielu určená inak ako na základe riadnej individuálnej závierky?

Odpoveď zo dňa 11.6.2018

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov v nadväznosti na § 52zi ods. 5 písm. d) zákona o dani z príjmov predmetom dane z príjmov je vyrovnací podiel, ktorého výška sa určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 01.01.2017.

Ustanovenie § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka umožňuje určiť výšku vyrovnacieho podielu aj inak ako na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zaniká účasť spoločníka v spoločnosti. Podstata výplaty vyrovnacieho podielu je rovnaká, bez ohľadu na to, či sa jeho výška určí na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zaniká účasť spoločníka v spoločnosti, alebo iným spôsobom určeným v spoločenskej zmluve, napr. na základe trhovej hodnoty spoločnosti určenej súdnym znalcom k 31.12. kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom zanikla účasť spoločníka v spoločnosti. Hoci prechodné ustanovenie § 52zi ods. 5 ZDP nerieši situáciu, keď je výška vyrovnacieho podielu v súlade s § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka určená inak ako na základe riadnej individuálnej závierky,  aj v prípade, ak je výška vyrovnacieho podielu určená z trhovej hodnoty spoločnosti, rozhodujúci je deň, ku ktorému bola trhová hodnota zistená. Ak bola výška vyrovnacieho podielu určená na základe trhovej hodnoty spoločnosti zistenej k 31.12.2016, potom vyrovnací podiel vyplatený v roku 2018 nie je predmetom dane.