Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Ročné zúčtovanie > Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie

Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie

Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ  na písomnú žiadosť zamestnanca. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie len u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 zákona o dani z príjmov. Zamestnávateľ vykoná výpočet dane a súčasne prihliadne na zrazené preddavky na daň, na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorý je  poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, ak suma tohto dôchodku vyplatená v roku 2019 nepresiahla sumu 3 937,35 eura, na nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie  (III. pilier) preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období,  na zamestnaneckú prémiu a na daňový bonus, ak zamestnanec do 17.februára 2020 (po uplynutí zdaňovacieho obdobia) žiada o vykonanie ročného zúčtovania a podpíše žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti a o vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov podľa zákona o dani z príjmov.
 
UPOZORNENIE

Nakoľko lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 uplynula počas obdobia pandémie 31. marca 2020, v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z.,  ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie obdobia pandémie v júli 2020, ročné zúčtovanie zamestnávateľ vykoná najneskôr do 31. augusta 2020.

Zamestnávateľ je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, ročné zúčtovanie doručí zamestnancovi do 30. septembra 2020. Zamestnávateľ vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou z príjmov a úhrnom zrazených preddavkov na daň z príjmov v prospech zamestnanca, najneskôr pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie, t. j. ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, najneskôr za mesiac september 2020 do 31. októbra 2020.


FAQ

Otázka č. 1 – Koho požiadať o ročné zúčtovanie
Ako majú postupovať zamestnanci, ktorí minulý rok pracovali pre viacerých zamestnávateľov - či už súčasne alebo postupne? Ktorého z nich majú požiadať o vykonanie ročného zúčtovania?
Odpoveď
Zamestnanec, ktorý mal v zdaňovacom období 2019 viacerých zamestnávateľov súčasne alebo postupne, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka neuplatňoval u žiadneho zamestnávateľa, môže o ročné zúčtovanie preddavkov požiadať ktoréhokoľvek z nich.

Otázka č. 2 – Kto vykoná ročné zúčtovanie
Kto vykoná ročné zúčtovanie zamestnancom, ktorí v súčasnosti nepracujú? Môže napríklad nezamestnaný alebo dôchodca požiadať svojho bývalého zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2019?
Odpoveď
O ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019 môže požiadať aj bývalý zamestnanec svojho bývalého zamestnávateľa, ktorý mu v zdaňovacom období 2019 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Ak o vykonanie ročného zúčtovania títo zamestnanci nepožiadajú, zamestnávateľ je povinný im vydať vyplnené tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch... za rok 2019.
 
Otázka č. 3  - Vystavenie dokladu
Je povinnosťou zamestnávateľa archivovať okrem tlačiva vykonaného ročného zúčtovania zamestnancov aj potvrdenie o príjme? Lebo potvrdenie o príjme zamestnancom, ktorým vykonáva ročné zúčtovanie tak im ho nevydáva. Alebo sa mýlim?
Odpoveď
Podľa § 39 ods.ods.5 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie  o zdaniteľných príjmoch ...... z údajov uvedených na mzdovom liste , prípadne v evidencii podľa ods.4, ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane,.... za príslušné zdaňovacie obdobie...... a doručiť zamestnancovi najneskôr do
a) 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie, alebo
b) do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia
, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.
Tzn., ak zamestnanec v termíne do 15. februára nepožiadal o ročné zúčtovanie, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o ním vyplatenom príjme v súlade s § 39 ods.5  zákona o dani z príjmov.
V prípade, že zamestnanec požiada zamestnávateľa v súlade s § 38 zákona o dani z príjmov o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov, zamestnávateľ je povinný v zmysle § 39 ods. 6 tohto zákona doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie.
Z uvedeného vyplýva, že zamestnancom, ktorý požiadajú o vykonanie ročného zúčtovania, na základe ktorého ste povinný ročné zúčtovanie preddavkov na daň vykonať, ste povinný vystaviť doklad, ktorým je v tomto prípade tlačivo o vykonanom ročnom zúčtovaní
Vydanie príslušného tlačiva-prevzatie podpíše zamestnanec na zadnej strane vyhlásenia resp. zamestnávateľ poznačí jeho zaslanie.
Tzn., že zamestnávateľ vystavuje zamestnancovi len jeden príslušný doklad (tlačivo Ročného zúčtovania... alebo tlačivo Potvrdenia...), ktorý aj archivuje. 
 
Otázka č. 4 - Kto mi vykoná ročné zúčtovanie, ak k 1. januáru 2020 zmením zamestnávateľa?
K 1. januáru 2020 budem meniť zamestnávateľa. Môžem požiadať o vykonanie RZD nového zamestnávateľa, alebo ešte toho zamestnávateľa, u ktorého som ukončil pracovný pomer k 31.12.2019.
Odpoveď
V uvedenom prípade môžete požiadať o vykonanie RZD posledného zamestnávateľa, u ktorého ste si uplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane v príslušnom zdaňovacom období. Tzn., že žiadosť o RZD môžete podať zamestnávateľovi, u ktorého skončíte pracovný pomer k 31.12.2019.