Náležitosti žiadosti o registráciu fyzickej osoby

Otázka
Podľa § 49a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  vzniká registračná povinnosť aj fyzickej osobe, ktorá na území SR prenajala nehnuteľnosť, ako aj fyzickej osobe, ktorá na území SR začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak ešte nie je registrovaná na daňovom úrade z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti. Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti sú príjmy fyzickej osoby dosahované podľa autorského zákona, podľa zákona o sprostredkovaní poistenia, podľa zákona o súdnych znalcoch, alebo zákona o tlmočníkoch a prekladateľoch.
Sú povinné tieto fyzické osoby, ktorým vznikla registračná povinnosť z dôvodu začatia vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z dôvodu začatia prenájmu nehnuteľnosti, v žiadosti o registráciu uvádzať čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb, na ktorých budú sústredené finančné prostriedky z ich inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu nehnuteľností?

Odpoveď zo dňa 23.10.2017
Podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka podnikateľom podľa tohto zákona je
a) osoba zapísaná v obchodnom registri
b) osoba, ktorá podniká na základe  živnostenského oprávnenia,
c)  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Ustanovenie § 4 zákona č. 455/1991 Z. z. živnostenského zákona  upravuje, v ktorých prípadoch sa považuje prenájom nehnuteľností za živnosť.
Podľa §  4 Živnostenského zákona
Činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností
(1) Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.
(2) Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá je živnosťou, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti.

Osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť síce vykonáva sústavnú činnosť vykonávanú vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, ale  nie je to podnikateľ , ak neposkytuje aj iné než základné služby spojené s prenájmom. .
Podľa ustanovenia § 67 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná fyzická osoba v žiadosti o registráciu uviesť aj čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb, na ktorých  budú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti.
Fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť je povinná sa u správcu dane registrovať, ale táto osoba nie je podnikateľom. Ak teda FO plynú príjmy z prenájmu nehnuteľností, nejedná sa podľa nášho názoru  o príjem z podnikania a fyzická osoba nie je povinná nahlásiť správcovi dane čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb.
Fyzické osoby, ktoré pri prenájme nehnuteľností poskytujú aj iné činnosti podľa § 4 Živnostenského zákona  sa považujú za podnikateľov, pretože prenájom, ktorý poskytujú spolu s inými činnosťami je  živnosťou. Od týchto osôb možno požadovať nahlásenie účtov, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti.