Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Základ dane > Zahrňovanie príjmov plynúcich z BSM do základu dane

Zahrňovanie príjmov plynúcich z BSM do základu dane

Príjmy uvedené v § 6 ods. 3 (príjmy z prenájmu nehnuteľností, ak nejde o príjmy uvedené v § 6 ods. 1 a v § 5 zákona o dani z príjmov), príjmy uvedené v § 7 (príjmy z kapitálového majetku) a § 8 (ostatné príjmy) zákona o dani z príjmov, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak. V tom istom pomere sa zahŕňajú do základu dane výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie týchto príjmov.
 
S účinnosťou od 1.1.2018 príjmy plynúce manželom z prevodu majetku alebo práva v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré boli zahrnuté v obchodnom majetku niektorého z manželov, sa zdaňujú u toho z manželov, ktorý mal takýto majetok alebo právo zahrnuté v obchodnom majetku ako posledný. To znamená, že v takomto prípade  nie je možné deliť medzi manželov príjem dosiahnutý z predaja takéhoto majetku v pomere, ktorý si dohodnú manželia,  ale vždy celý príjem zdaňuje ten z manželov,  ktorý mal majetok zaradený v obchodnom majetku ako posledný. 
Podľa prechodného ustanovenia  § 52zn ods. 3 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2018 sa predmetná úprava použije aj na príjmy z predaja majetku nadobudnutého do 31.12.2017.  

 
FAQ
Otázka č. 1 – Príjmy z prenájmu
Manželia prenajímali nehnuteľnosť, ktorú vlastnili v bezpodielovom spoluvlastníctve. Dosiahli príjmy vo výške 6 000 eur, a na dosiahnutie týchto príjmov vynaložili výdavky vo výške 2 400 eur. Obidvaja manželia sú zamestnaní a dosahujú aj príjmy zo zamestnania. Akým spôsobom si môžu rozdeliť príjmy z prenájmu, kto z manželov zdaňuje tieto príjmy?
Odpoveď 
Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, ktoré plynú  manželom z bezpodielového spoluvlastníctva, bez ohľadu na to, kto je uvedený ako účastník zmluvného vzťahu a je registrovaný u svojho miestne príslušného správcu dane, môžu manželia zahrnúť do základu dane  v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak a v tom istom pomere zahrnú do základu dane aj výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov. Príjmy z prenájmu môžu rozdeliť na každého z manželov vo výške  3000 eur, pričom každý z manželov si môže uplatniť oslobodenie príjmov z prenájmu vo výške 500 eur. V tomto prípade každý z manželov bude podávať daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom uvedie okrem príjmov zo zamestnania aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 2 500 eur (3 000- 500). V rovnakom pomere do základu dane každý z manželov zahrnie aj výdavky na dosiahnutie príjmov, pričom  výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom. Ak je  to pre manželov výhodné, môžu sa dohodnúť aj tak, že všetky príjmy z prenájmu bude zahŕňať do základu dane len manžel, alebo len manželka, resp. si príjmy a výdavky rozdelia v inom dohodnutom pomere. 
 
Otázka č. 2– Príjmy z prenájmu
Manželia prenajímali nehnuteľnosť, ktorú vlastnili v bezpodielovom spoluvlastníctve. Dosiahli príjmy z prenájmu tejto nehnuteľnosti vo výške 2000 eur. Keďže manžel nepoberal žiadne iné príjmy okrem príjmov z prenájmu, je pre nich výhodné, aby všetky príjmy z prenájmu priznával len manžel. Je možné aby sa manželia dohodli tak, že všetky príjmy z prenájmu zahrnie do základu dane len jeden z manželov?
Odpoveď 
Áno. Ak je to pre manželov výhodné, môžu sa dohodnúť, že všetky príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov bude zahŕňať do základu dane len manžel. Príjmy z prenájmu nehnuteľností sú oslobodené do výšky 500 eur. Zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľnosti u manžela za zdaňovacie obdobie 2024  vo výške  1 500 eur (2 000  – 500 = 1 500 eur) neprevýšili sumu  50 % nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 zákona o dani z príjmov (pre rok 2024  ide o sumu 2 823,24 eura). Nakoľko manžel v roku 2024 nemal iné zdaniteľné príjmy okrem príjmov z prenájmu nehnuteľnosti, nevzniká mu povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2024 a príjmy z prenájmu nehnuteľnosti zdaňovať.   
 
Otázka č. 3 – Príjmy z prenájmu
Manželia (obidvaja zamestnaní) prenajímali vlastnú nehnuteľnosť, ktorú vlastnili v bezpodielovom spoluvlastníctve. Dosiahli príjmy z prenájmu vo výške 5000 eur. Na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy je ako účastník zmluvného vzťahu registrovaný na DÚ len manžel. Môžu si aj v tomto prípade manželia rozdeliť príjmy z prenájmu a k nim prislúchajúce výdavky v nimi zvolenom pomere?
Odpoveď 
Áno. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, ktoré plynú manželom z bezpodielového spoluvlastníctva, bez ohľadu na to, kto je uvedený ako účastník zmluvného vzťahu a je registrovaný u svojho miestne príslušného správcu dane,  môžu manželia zahrnúť do základu dane v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak, a v tom istom pomere zahrnú do základu dane aj výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov. To znamená, že aj v tomto prípade príjmy z prenájmu nehnuteľnosti  a k nim prislúchajúce výdavky môžu manželia zahrnúť do základu dane v nimi zvolenom pomere (napríklad v pomere 30:70). Každý z manželov si môže v tomto prípade uplatniť oslobodenie od dane do výšky 500 eur. 
 
Otázka č. 4 – Príjmy z predaja nehnuteľnosti
Manželia vlastnia nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktorú nadobudli do vlastníctva kúpou v roku 2020, pričom obstarávacia cena bola 50 000 eur a nehnuteľnosť nebola zaradená v obchodnom majetku. Nehnuteľnosť sa rozhodli predať v roku 2024 za 55 000 eur. Manžel je zamestnaný a manželka je na materskej dovolenke, pričom okrem rodičovského príspevku v roku 2024 nepoberala žiadne iné príjmy. Môžu si  v tomto prípade manželia rozdeliť príjmy z predaja a k nim prislúchajúce výdavky v nimi zvolenom pomere?
Odpoveď
Nakoľko k predaju nehnuteľnosti došlo v lehote kratšej ako 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho, príjmy z predaja nehnuteľnosti nie sú od dane z príjmov oslobodené a ide o zdaniteľné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Ako daňové výdavky k príjmom z predaja nehnuteľnosti daňovník môže uplatniť výdavky podľa § 8 ods. 5 zákona o dani z príjmov (obstarávacia cena nehnuteľnosti).  Príjmy z predaja nehnuteľnosti, ktoré plynú manželom z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, môžu manželia zahrnúť do základu dane  v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak, a v tom istom pomere zahrnú do základu dane aj výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov. To znamená, že aj v tomto prípade príjmy z predaja nehnuteľnosti  a k nim prislúchajúce výdavky môžu manželia zahrnúť do základu dane v pomere, ktorý si dohodnú (napríklad v pomere 30:70), ak je to pre nich výhodné.
 
Otázka č. 5 – Príjmy z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola zaradená v obchodnom majetku jedného z manželov
Manželia v roku 2024 dosiahli príjem z predaja nehnuteľnosti patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo výške 56 000 eur, ktorú kúpili v roku 2010, a ktorú manžel pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v období od 2012 do 2020 mal zaradenú v obchodnom majetku podnikateľa.  Môžu si v tomto prípade manželia rozdeliť príjmy z predaja nehnuteľnosti a k nim prislúchajúce výdavky v nimi zvolenom pomere?
Odpoveď
Keďže predávaná nehnuteľnosť bola zaradená v obchodnom majetku manžela, príjmy z predaja nehnuteľnosti bude zdaňovať manžel. To znamená, že v takomto prípade  nie je možné deliť medzi manželov príjem dosiahnutý z predaja nehnuteľnosti v pomere, ktorý si dohodnú manželia, ale vždy celý príjem zdaňuje ten z manželov, ktorý mal nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku ako posledný. Nakoľko k predaju nehnuteľnosti došlo v lehote kratšej ako 5 rokov od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku u manžela,  príjmy z predaja nehnuteľnosti nie sú od dane z príjmov oslobodené a ide o zdaniteľné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Príjem z predaja nehnuteľnosti prizná v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2024 manžel, ktorý si do daňových výdavkov pri tomto druhu príjmu môže uplatniť zostatkovú cenu nehnuteľnosti.