Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Základ dane > Základ dane pri pozastavení podnikania

Základ dane pri pozastavení podnikania

Skončením podnikania pre účely zistenia základu dane (§17 ods. 9 zákona o dani z príjmov) daňovníka, ktorý je fyzickou osobou nie je
  • prerušenie alebo pozastavenie a obnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového  priznania
  • prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania u sezónnej činnosti.
 
V prípade, ak daňovník fyzická osoba pozastaví živnostenské oprávnenie v priebehu zdaňovacieho obdobia, ktoré obnoví do lehoty na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, pre účely zistenia základu dane nedochádza k skončeniu podnikania (§ 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov) a podnikateľ neuzatvára účtovné knihy a nemá povinnosť úpravy základu dane podľa § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov. Obdobie pozastavenia živnostenského oprávnenia bude súčasťou bežného účtovného a zdaňovacieho obdobia.
 
V prípade, ak daňovník pozastaví živnostenské oprávnenie v priebehu zdaňovacieho obdobia, ktoré neobnoví do lehoty na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, pre účely zistenia základu dane dochádza k skončeniu podnikania (§ 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov) a daňovník uzatvára ku dňu pozastavenia živnosti účtovné knihy a má povinnosť upraviť základ dane v súlade s § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Pozastavenie živnosti - ak nejde o skončenie podnikania
Daňovník vo februári 2020 pozastavil živnostenské oprávnenie do  januára 2021. Má daňovník povinnosť upraviť základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2020 v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Keďže v uvedenom prípade dôjde k obnoveniu živnosti v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 (do konca marca 2021), daňovník nie je povinný upravovať základ dane za rok 2020 v súlade s § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov. Obdobie pozastavenia živnostenského oprávnenia bude súčasťou bežného účtovného a zdaňovacieho obdobia daňovníka. 
 
Otázka č. 2 – Pozastavenie živnosti - skončenie podnikania 
Daňovníčka vykonávajúca podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva zo zdravotných dôvodov pozastavila živnosť k 30.6.2020 na dva roky. Je daňovníčka povinná upraviť základ dane za rok 2020 ako pri skončení podnikania?
Odpoveď
Nakoľko daňovníčka živnostenské oprávnenie neobnoví do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2020 (do 31.3.2021), ku dňu pozastavenia živnosti, t. j. k 30.6.2020 musí uzavrieť účtovné knihy, spraviť mimoriadnu účtovnú uzávierku a upraviť základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2020 v súlade s § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 3 - Pozastavenie živnosti - skončenie podnikania
Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, pozastavil živnosť k 31.8.2020 na jeden rok, t. j do 31.8.2021. V období pozastavenia živnosti, v mesiaci november 2020 daňovník prijal uhradené pohľadávky a zaplatil nedoplatky za odvody poistného za obdobie júl, august 2020.  Vzniká daňovníkovi povinnosť úpravy základu dane za rok 2020 ako pri skončení podnikania?  
Odpoveď
Nakoľko daňovník  živnostenské oprávnenie neobnoví do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 (do 31.3.2021), ku dňu pozastavenia živnosti, t. j. k 31. 8. 2020 dochádza k skončeniu podnikania podľa § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov. Ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, ku dňu skončenia podnikania v roku 2020 (ku dňu pozastavenia živnosti k 31.8.2020) mu vzniká povinnosť podľa § 16 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov uzatvoriť účtovné knihy a vykonať mimoriadnu účtovnú závierku. Príjmy a výdavky podľa § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov upraví v rámci uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku podľa § 8 ods. 4 postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva.
Z uvedeného vyplýva, že všetky pohľadávky a záväzky evidované ku dňu skončenia podnikania budú súčasťou základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza ku skončeniu podnikania, t. j. za rok 2020.
 
Otázka č. 4- pozastavenie živnostenského oprávnenia - ak nejde o skončenie podnikania 
Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia pozastavil živnosť k 31.5.2020 na jeden rok, t. j. do 31.5.2021. Ku dňu pozastavenia živnostenského oprávnenia evidoval tak nespotrebované zásoby, ako aj pohľadávky a záväzky. Na základe podaného oznámia si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020 do 30.6.2021.  Vzniká daňovníkovi povinnosť úpravy základu dane za rok 2020 ako pri skončení podnikania?  
Odpoveď
Nakoľko si daňovník predĺžil lehotu  na podanie daňového priznania za rok 2020 do konca júna 2021 a živnostenské oprávnenie obnoví k 31.5.2021,  živnostenské oprávnenie obnoví do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 a v súlade s ustanovením § 17 ods. 9 zákona dani z príjmov nejde o skončenie podnikania pre daňové účely. Z uvedeného dôvodu daňovník nemá povinnosť vykonať úpravu základu dane za rok 2020 o výšku evidovaných nespotrebovaných zásob, evidovaných pohľadávok a záväzkov ku dňu pozastavenia podnikania v roku 2020. Obdobie pozastavenia živnostenského oprávnenia bude súčasťou bežného účtovného a zdaňovacieho obdobia daňovníka.