Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Základ dane > Príjmy, ktoré sa nezahŕňajú do základu dane fyzickej osoby

Príjmy, ktoré sa nezahŕňajú do základu dane fyzickej osoby

Daňovník do základu dane nezahrnie príjem, pre ktorý je ustanovené, že sa daň vybraná zrážkou podľa § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov považuje za splnenie daňovej povinnosti.

 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Príjmy z úrokov v banke
Daňovník  dosiahol okrem príjmov zo zamestnania príjmy vo forme úrokov z peňažných vkladov v banke.  Zahŕňajú sa   príjmy z úrokov do základu dane daňovníka?
Odpoveď
Daňová povinnosť z úrokov z vkladov  sa vyberá zrážkou, ktorú je povinný vykonať platiteľ dane  (banka, ktorá  vypláca úroky). Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť daňovníka považuje za splnenú a daň vyberanú zrážkou nie je možné považovať za preddavok na daň.    Z uvedeného dôvodu sa príjmy vo forme úrokov, z ktorých sa zrazením dane daňová povinnosť považuje za splnenú, nezahŕňajú do osobitného základu dane z kapitálového majetku daňovníka. Daňovník tieto príjmy v daňovom priznaní neuvádza nezdaňuje ich.
 
Otázka č. 2 – Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
Daňovníkovi dosahujúcemu príjmy z podnikania (§ 6 zákona o dani z príjmov) na základe vykonaného ročného zúčtovania zdravotného poistenia vznikol preplatok na poistnom. Z tohto  preplatku mu zdravotná  poisťovňa zrazila daň v súlade s ustanovením § 43 zákona o dani z príjmov a preplatok znížený o zrazenú daň mu vrátila. Zahŕňa daňovník tento príjem do základu dane  (do zdaniteľných príjmov)?
Odpoveď
Nakoľko sa daňová povinnosť z týchto príjmov považuje riadnym vykonaním zrážky dane za splnenú, vyplatený preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia  nebude u daňovníka súčasťou základu dane, a to napriek skutočnosti, že si preddavky na zdravotné poistenia zahŕňal ako výdavky znižujú základ dane podľa § 6 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 3 – Peňažná výhra
Daňovník  vyhral peňažnú  výhru v reklamnej súťaži vo výške 500 eur. Za zdaniteľný príjem sa v tohto prípade považuje len peňažná výhra v sume prevyšujúcej 350 eur (do výšky 350 eur ide o oslobodené príjmy), teda  suma 150 eura, pričom daň z tohto príjmu je povinný zraziť platiteľ dane (organizátor reklamnej súťaže). Zahŕňa daňovník tento príjem do základu dane  (do zdaniteľných príjmov)?
Odpoveď  
Nakoľko sa daňová povinnosť z týchto príjmov považuje riadnym vykonaním zrážky dane za splnenú, vyplatenú peňažnú  výhru daňovník do daňového priznania neuvádza a nezdaňuje ju.
 
Otázka č. 4 - Plnenie z poistky pre prípad dožitia určitého veku
Daňovníkovi v príslušnom zdaňovacom období bolo  okrem príjmov zo zamestnania (12 200 eur)  vyplatené plnenie z poistky pre prípad dožitia určitého veku vo výške 7 800 eur. Príjmy z vyplatenej poistky  pre prípad dožitia určitého veku sa zahŕňajú do základu dane daňovníka a  je daňovník povinný uvedené príjmy uviesť v daňovom priznaní a zdaniť ich?
Odpoveď
Vyplatené plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku sa považuje za zdaniteľný príjem, ktorý sa zaraďuje medzi príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov. Pri týchto príjmoch, ak plynú zo zdrojov na území SR  sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Riadnym vykonaním zrážky dane (za jej zrazenie zodpovedá poisťovňa, ktorá plnenie vyplatila) z tohto príjmu sa daňová povinnosť považuje za splnenú. Z uvedeného vyplýva, že predmetné príjmy sa nezahŕňajú  do osobitného základu dane z kapitálového majetku daňovníka a  daňovník príjmy z vyplatenej poistky v daňovom priznaní neuvádza. Nakoľko daňovník  okrem príjmov zo zamestnania v príslušnom zdaňovacom období nedosiahol žiadne iné zdaniteľné príjmy (okrem príjmov, ktoré už boli zdanené zrážkou a zrazením dane je daň vyrovnaná), nemá povinnosť za toto zdaňovacie obdobie podať daňové priznanie, ak požiada  zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.   
  
Otázka č. 5 - Výnosy z dlhopisov (iných ako štátnych)
Daňovníkovi boli  okrem príjmov zo zamestnania vyplatené výnosy z podnikových dlhopisov (nie štátnych) zo zdrojov na  území SR. Zahŕňajú sa predmetné príjmy do základu dane daňovníka a je daňovník povinný tieto príjmy uvádzať v daňovom priznaní a zdaňovať ich?
Odpoveď
Z výnosov z  dlhopisov zo zdrojov na území SR plynúcich daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou je obchodník s cennými papiermi v postavení platiteľa dane  povinný z tohto príjmu daň  vybrať zrážkou a odviesť ju v zákonom určenej lehote správcovi dane. Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť z týchto príjmov považuje za splnenú a daňovník nebude povinný výnos z dlhopisov  uvádzať  v daňovom priznaní. Nakoľko daňovník okrem príjmov  zo zamestnania dosiahol v príslušnom zdaňovacom období  len príjmy, ktoré boli zdanené a riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť z týchto príjmov považuje za splnenú, daňovníkovi nevzniká povinnosť podať daňové priznanie (ak požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie dane).