Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Základ dane > Základ dane pri skončení podnikania

Základ dane pri skončení podnikania

Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 6 zákona o dani z príjmov), upravuje daňovník o položky uvedené v § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov, a to v závislosti od spôsobu účtovania alebo vedenia evidencie predpísanej zákonom o dani z príjmov.
  • Ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11, upraví základ dane o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom a siedmom bode a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane.
  • Ak daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctva, upraví základ dane o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu.
  • Ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (podľa § 6 ods. 10), upraví základ dane o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov.
 
Na účely zistenia základu dane daňovníka podľa § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov, ktorý je fyzickou osobou, skončením podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu v súlade s ustanovením § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov (pre daňové účely), je
  • zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti,
  • prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania s výnimkou sezónnych činností,
  • skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu,
  • skončenie podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu resp. skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu z dôvodu úmrtia daňovníka; v tomto prípade úpravu základu dane a vyčíslenie daňovej povinnosti za zomretého daňovníka vykoná dedič.
 
Fyzická osoba, ktorá je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve), je povinná ku dňu skončenia podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Ak dňom skončenia podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti je posledný deň účtovného obdobia, zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku, ktorá sa považuje aj za riadnu účtovnú závierku.
 
Uvedené úpravy základu dane daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva vykonáva v rámci uzávierkových účtovných operácií (ide o položky zvyšujúce a znižujúce príjmy a výdavky). Takýto daňovník nevypĺňa riadky daňového priznania, v ktorých sa uvádzajú položky zvyšujúce základ dane a položky znižujúce základ dane, nakoľko tieto riadky sú určené pre daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, resp. daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva podávajúceho dodatočné daňové priznanie.
 
U daňovníka, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10, resp. u daňovníka, ktorý uplatňuje skutočné preukázateľne vynaložené daňové výdavky na základe vedenej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, sú položky zvyšujúce a znižujúce základ dane u neho súčasťou príjmov, resp. výdavkov uvádzaných v evidencii podľa týchto ustanovení zákona. To znamená, že daňovník tieto sumy neuvádza na riadkoch daňového priznania, v ktorých sa uvádzajú položky zvyšujúce základ dane a položky znižujúce základ dane.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Úprava základu dane pri skončení podnikania - pohľadávky
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva (nie je platiteľ DPH)  k 30.5.2023 ukončil živnosť. Ku dňu skončenia podnikania nemal uhradené  pohľadávky vo výške 20 000 eur. Musí upraviť základ dane za zdaňovacie obdobie roku 2023 o evidované pohľadávky?
Odpoveď 
Daňovník  účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia podnikania a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania. V súlade s ustanovením § 17 ods.8 zákona o dani z príjmov daňovník zvýši základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2023  (zvýši príjmy cez uzávierkové účtovné operácie) o výšku evidovaných pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h)  prvom až piatom bode.
 
Otázka č. 2 – Úprava základu dane pri skončení podnikania- zásoby
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva k 30.6.2023 ukončil živnosť. Ku dňu skončenia podnikania mu ostali na sklade zásoby v hodnote 10 000 eur. Je povinný upraviť základ dane (zvýšiť základ dane) o hodnotu týchto zásob?
Odpoveď
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia podnikania a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku.  V súlade s ustanovením § 17 ods.8 zákona o dani z príjmov daňovník zvýši základ dane za zdaňovacie obdobie 2023 o výšku nespotrebovaných zásob evidovaných ku dňu skončenia podnikania (zvýši zdaniteľné príjmy za rok 2023 cez uzávierkové účtovné operácie).  Pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob zahrnie do základu dane už iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane.
 
Otázka č. 3 – Úprava základu dane pri skončení podnikania - záväzky
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva ( nie je platiteľ DPH)  k 30.5.2023 ukončil živnosť. Ku dňu skončenia podnikania eviduje záväzky voči zdravotnej poisťovni a sociálnej poisťovni vo výške 256 eur. Tieto povinné odvody za mesiac máj 2023 uhradil  v júni 2023, kedy už podnikateľskú činnosť nevykonával. Upravuje daňovník  základ dane za rok 2023 o výšku takto evidovaných záväzkov ku dňu skončenia podnikania?
Odpoveď 
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia podnikania a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania. V súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov daňovník upraví základ dane za zdaňovacie obdobie 2023 o výšku záväzkov evidovaných ku dňu skončenia podnikania. To znamená, že daňovník cez uzávierkové účtovné operácie zvýši výdavky za rok 2023 o výšku záväzkov voči poisťovniam evidovaných ku dňu skončenia podnikania (ich úhrada sa považuje za daňový výdavok).
 
Otázka č. 4 – Úprava základu dane pri skončení podnikania- výdavky percentom z príjmov
Daňovník vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, pričom k 30.9.2023 ukončil živnosť. Iné príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov nedosahoval. Za zdaňovacie obdobie 2023 sa rozhodol uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Ku dňu skončenia podnikania mal evidované nespotrebované zásoby vo výške 1 200 eur a pohľadávky vo výške 3 620 eur. Je daňovník povinný upraviť základ dane (zvýšiť príjmy) o hodnotu týchto zásob a hodnotu pohľadávok?
Odpoveď 
Ak dôjde k skončeniu podnikania u daňovníka, ktorý v roku skončenia podnikania uplatňoval výdavky percentom z príjmov (podľa § 6 ods. 10), je povinný upraviť základ dane o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok, s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov.  Daňovník v tomto prípade o sumu evidovaných pohľadávok a nespotrebovaných zásob ku dňu skončenia podnikania v roku 2023 zvýši svoje zdaniteľné príjmy za rok 2023 (vo vedenej daňovej evidencii) a z takto navýšených príjmov vypočíta percentuálne výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 5 – Úprava základu dane pri skončení podnikania - zostatková cena hmotného majetku
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva k 30.7.2023 ukončil živnosť. Daňovník má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý obstaral v roku 2021 a jeho zostatková cena ku dňu skončenia podnikania je vo výške 8 500 eur. Ku dňu skončenia podnikania daňovník neeviduje žiadne zásoby, pohľadávky a záväzky. Je povinný upraviť základ dane o hodnotu zostatkovej ceny hmotného majetku?
Odpoveď
Z ustanovenia § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov v prípade skončenia podnikania nevyplýva pre daňovníka povinnosť upraviť základ dane aj o zostatkovú cenu hmotného majetku. Daňovník teda nie je povinný zvýšiť základ dane o zostatkovú cenu hmotného majetku vyčíslenú ku dňu skončenia podnikania. 
 
Otázka č. 6 – Úprava základu dane pri skončení podnikania - vedenie evidencie podľa § 6 ods. 11
Daňovník vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, pričom k 30.4.2023 ukončil živnosť. Iné príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov nedosahoval. Za zdaňovacie obdobie 2023 uplatňoval skutočné preukázateľne vynaložené daňové výdavky na základe vedenej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Ku dňu skončenia podnikania mal evidované nespotrebované zásoby vo výške 200 eur a pohľadávky vo výške 1 520 eur. Je daňovník povinný upraviť základ dane (zvýšiť príjmy) o hodnotu týchto zásob a hodnotu pohľadávok?
Odpoveď 
Ak dôjde k skončeniu podnikania u daňovníka, ktorý v tomto zdaňovacom období uplatňuje skutočné preukázateľne vynaložené daňové výdavky na základe vedenej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona,  daňovník  je povinný upraviť základ dane v súlade s ustanovením § 17 ods.8 zákona o dani z príjmov daňovník, t. j.  zvýši základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2023 o výšku evidovaných pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h)  prvom až piatom bode a o cenu nespotrebovaných zásob.  U daňovníka v tomto prípade  položky zvyšujúce základ dane (suma evidovaných pohľadávok a nespotrebovaných zásob ku dňu skončenia podnikania) budú súčasťou zdaniteľných príjmov uvádzaných v evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 7 – Úprava základu dane pri skončení podnikania - úmrtie daňovníka
Daňovník vykonával podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Dňa 30.4.2023 zomrel. Iné príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov nedosahoval. Vo vedenom jednoduchom účtovníctve mal ku dňu skončenia podnikania (úmrtia) zaúčtované nespotrebované zásoby v obstarávacej cene 2 100 eur. Vzniká povinnosť upraviť základ dane (zvýšiť príjmy) o hodnotu týchto zásob? 
Odpoveď
Základ dane daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie ( úmrtím daňovníka dochádza ku skončeniu jeho podnikania), t. j. za rok 2023 je potrebné zvýšiť základ dane o výšku nespotrebovaných zásob evidovaných ku dňu skončenia podnikania, t. j. ku dňu úmrtia daňovníka. 
 
Otázka č. 8 - Úprava základu dane pri skončení podnikania o pomernú výšku zaplateného poistného na motorové vozidlo
Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, zaplatila zákonné poistenie aj havarijné poistenie na motorové vozidlo, ktoré mala zaradené v obchodnom majetku, a ktoré používala výlučne na podnikanie. Toto zaplatené poistné si uplatnila v daňových výdavkoch. Poistné bolo zaplatené na jeden rok, a to od apríla bežného kalendárneho roka do apríla nasledujúceho kalendárneho roka. Ak táto fyzická osoba skončí podnikanie, je povinná upraviť základ dane aj o pomernú časť zaplateného poistného vzťahujúcu sa na obdobie po skončení podnikania?
Odpoveď
Nie, táto povinnosť jej zo zákona o dani z príjmov nevyplýva. Zaplatené zákonné poistenie a havarijné poistenie motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku a využívaného výlučne na podnikanie je daňovým výdavkom v čase úhrady poistného.