Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Základ dane > Základ dane pri skončení podnikania

Základ dane pri skončení podnikania

Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 6 zákona o dani z príjmov), upravuje daňovník o položky uvedené v § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov, a to v závislosti od spôsobu účtovania alebo vedenia evidencie predpísanej zákonom o dani z príjmov.
  • Ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 upraví základ dane o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane.
  • Ak daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctva upraví základ dane o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu.
  • Ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (podľa § 6 ods. 10) upraví základ dane o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov.
 
Na účely zistenia základu dane daňovníka podľa § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov, ktorý je fyzickou osobou, skončením podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu v súlade s ustanovením § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov (pre daňové účely), je
  • zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti,
  • prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania s výnimkou sezónnych činností,
  • skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu,
  • skončenie podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu resp. skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu z dôvodu úmrtia daňovníka; v tomto prípade úpravu základu dane a vyčíslenie daňovej povinnosti za zomretého daňovníka vykoná dedič.
 
V uvedených prípadoch daňovník, ktorý je účtovnou jednotkou, uzavrie účtovné knihy vždy ku dňu skončenia podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku (v prípade, ak ukončil alebo pozastavil podnikanie k poslednému dňu účtovného obdobia, zostaví riadnu účtovnú závierku). Zároveň upraví základ dane predpísaným spôsobom v zmysle § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov.
 
Upozornenie: Uvedené úpravy základu dane daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva vykonáva v rámci uzávierkových účtovných operácií (ide o položky zvyšujúce a znižujúce príjmy a výdavky). Takýto daňovník nevypĺňa riadky daňového priznania, v ktorých sa uvádzajú položky zvyšujúce základ dane a položky znižujúce základ dane, nakoľko tieto riadky sú určené pre daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva resp. daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva podávajúceho dodatočné daňové priznanie.
 
U daňovníka, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10, resp. u daňovníka, ktorý uplatňuje skutočné preukázateľne vynaložené daňové výdavky na základe vedenej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov,  sú položky zvyšujúce a znižujúce základ dane u neho súčasťou príjmov, resp. výdavkov uvádzaných v evidencii podľa týchto ustanovení zákona.  To znamená, že daňovník tieto sumy neuvádza na riadkoch daňového priznania, v ktorých sa uvádzajú položky zvyšujúce základ dane a položky znižujúce základ dane.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Úprava základu dane pri skončení podnikania - pohľadávky
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva (nie je platiteľ DPH)  k 30.4.2020 ukončil živnosť. Ku dňu skončenia podnikania nemal uhradené  pohľadávky vo výške 20 000 eur. Musí upraviť základ dane za zdaňovacie obdobie roku 2020 o evidované pohľadávky?
Odpoveď 
Daňovník  účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia podnikania a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania. V súlade s ustanovením § 17 ods.8 zákona o dani z príjmov daňovník zvýši základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2020  (zvýši príjmy cez uzávierkovú účtovné operácie) o výšku evidovaných pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h)  prvom až piatom bode.
 
Otázka č. 2 – Úprava základu dane pri skončení podnikania- zásoby
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva k 30.6.2020 ukončil živnosť. Ku dňu skončenia podnikania mu ostali na sklade zásoby v hodnote 10 000 eur. Je povinný upraviť základ dane (zvýšiť základ dane) o hodnotu týchto zásob?
Odpoveď
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia podnikania a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku.  V súlade s ustanovením § 17 ods.8 zákona o dani z príjmov daňovník zvýši základ dane za zdaňovacie obdobie 2020 o výšku evidovaných zásob ku dňu skončenia podnikania (zvýši príjmy za rok 2020 cez uzávierkové účtovné operácie).  Pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob  sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane.
 
Otázka č. 3 – Úprava základu dane pri skončení podnikania - záväzky
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva ( nie je platiteľ DPH)  k 30.5.2020 ukončil živnosť. Ku dňu skončenia podnikania eviduje záväzky voči zdravotnej poisťovni a sociálnej poisťovni vo výške 256 eur. Tieto povinné odvody za mesiac máj 2020 uhradil  v júni 2020, kedy už podnikateľskú činnosť nevykonával. Upravuje daňovník  základ dane za rok 2020 o výšku takto evidovaných záväzkov ku dňu skončenia podnikania?
Odpoveď 
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia podnikania a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania. V súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov daňovník upraví základ dane za zdaňovacie obdobie 2020 o výšku evidovaných záväzkov ku dňu skončenia podnikania. To znamená, že daňovník cez uzávierkové účtovné operácie zvýši výdavky za rok 2020 o výšku evidovaných záväzkov voči poisťovniam ku dňu skončenia podnikania (ich úhrada sa považuje za daňový výdavok).
 
Otázka č. 4 – Úprava základu dane pri skončení podnikania- výdavky percentom z príjmov
Daňovník vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, pričom k 30.9.2020 ukončil živnosť. Iné príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov nedosahoval. Za zdaňovacie obdobie 2020 sa rozhodol uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Ku dňu skončenia podnikania mal evidované nespotrebované zásoby vo výške 1 200 eur a  pohľadávky vo výške  3 620 eur. Je daňovník povinný upraviť základ dane (zvýšiť príjmy) o hodnotu týchto zásob a hodnotu pohľadávok?
Odpoveď 
Ak dôjde k skončeniu podnikania u daňovníka, ktorý v tomto zdaňovacom období uplatňuje výdavky percentom z príjmov (podľa § 6 ods. 10),  daňovník  upraví základ dane o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov.  Daňovník v tomto prípade o sumu evidovaných pohľadávok  a nespotrebovaných zásob ku dňu skončenia podnikania v roku 2020 zvýši svoje zdaniteľné príjmy za rok 2020 (vo vedenej daňovej evidencii) a z takto navýšených príjmov vypočíta percentuálne výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 5 – Úprava základu dane pri skončení podnikania - zostatková cena hmotného majetku
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva k 30.7.2020 ukončil živnosť. Daňovník má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý obstaral v roku 2019 a jeho zostatková cena ku dňu skončenia podnikania je vo výške 8 500 eur. Ku dňu skončenia podnikania daňovník neeviduje žiadne zásoby, pohľadávky a záväzky. Je povinný upraviť základ dane o hodnotu zostatkovej ceny hmotného majetku?
Odpoveď
Z ustanovenia § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov v prípade skončenia podnikania nevyplýva pre daňovníka povinnosť upraviť základ dane aj o zostatkovú cenu hmotného majetku. Daňovník teda nie je povinný zvýšiť základ dane o zostatkovú cenu hmotného majetku evidovanú ku dňu skončenia podnikania. 
 
Otázka č. 6 – Úprava základu dane pri skončení podnikania - vedenie evidencie podľa § 6 ods. 11
Daňovník vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, pričom k 30.4.2020 ukončil živnosť. Iné príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov nedosahoval. Za zdaňovacie obdobie 2020 sa rozhodol uplatniť skutočné preukázateľne vynaložené daňové výdavky na základe vedenej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Ku dňu skončenia podnikania mal evidované nespotrebované zásoby vo výške 200 eur a pohľadávky vo výške 1 520 eur. Je daňovník povinný upraviť základ dane (zvýšiť príjmy) o hodnotu týchto zásob a hodnotu pohľadávok?
Odpoveď 
Ak dôjde k skončeniu podnikania u daňovníka, ktorý v tomto zdaňovacom období uplatňuje skutočné preukázateľne vynaložené daňové výdavky na základe vedenej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona,  daňovník  upraví základ dane v súlade s ustanovením § 17 ods.8 zákona o dani z príjmov daňovník, t. j.  zvýši základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2020 o výšku evidovaných pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h)  prvom až piatom bode a o cenu nespotrebovaných zásob.  U daňovníka v tomto prípade  položky zvyšujúce základ dane (suma evidovaných pohľadávok a nespotrebovaných zásob ku dňu skončenia podnikania) budú súčasťou zdaniteľných príjmov uvádzaných v evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 7 – Úprava základu dane pri skončení podnikania - úmrtie daňovníka
 Daňovník vykonával podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Dňa 30.4.2020 zomrel. Iné príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov nedosahoval. Vo vedenom jednoduchom účtovníctve mal ku dňu skončenia podnikania (úmrtia) zaúčtované nespotrebované zásoby v obstarávacej cene 2 100 eur. Vzniká povinnosť upraviť základ dane (zvýšiť príjmy) o hodnotu týchto zásob? 
Odpoveď
Základ dane daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie ( aj pri úmrtí daňovníka), t. j. za rok 2020 sa v súlade s ustanovením § 17 ods.8 písm. a) zákona o dani z príjmov zvýši o výšku evidovaných nespotrebovaných zásob ku dňu skončenia podnikania, t.j. ku dňu úmrtia daňovníka. 
 
Otázka č. 8 - Úprava základu dane pri skončení podnikania o pomernú výšku zaplateného poistného na motorové vozidlo
Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, zaplatila zákonné poistenie aj havarijné poistenie na motorové vozidlo, ktoré mala zaradené v obchodnom majetku, a ktoré používala výlučne na podnikanie. Toto zaplatené poistné si uplatnila v daňových výdavkoch. Poistné bolo zaplatené na jeden rok, a to od apríla bežného kalendárneho roka do apríla nasledujúceho kalendárneho roka. Ak táto fyzická osoba skončí podnikanie, je povinná upraviť základ dane aj o pomernú časť zaplateného poistného vzťahujúcu sa na obdobie po skončení podnikania?
Odpoveď
Nie, táto povinnosť jej zo zákona o dani z príjmov nevyplýva. Zaplatené zákonné poistenie a havarijné poistenie motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku a využívaného výlučne na podnikanie je daňovým výdavkom v čase úhrady poistného.