Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Základ dane > Úprava základu dane pri tuzemských závislých osobách od 1.1.2023

Úprava základu dane pri tuzemských závislých osobách od 1.1.2023

Kontrolovanou transakciou je právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom.

Za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy fyzickej osobe podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely.

Súčasťou základu dane závislej osoby podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov je aj rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky vo významných kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, pričom tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu. Uvedenú úpravu základu dane je potrebné uplatniť u tej zmluvnej strany, ktorá zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov.

Za významnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií sa na účely určenia základu dane závislej osoby považuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na ktorého základe v príslušnom zdaňovacom období jedna alebo viac závislých osôb dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo daňový výdavok (náklad) v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur, pričom za významnú kontrolovanú transakciu sa považuje aj úver alebo pôžička s istinou nad 50 000 eur. 

O kontrolovanej transakcii je daňovník, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov, povinný viesť dokumentáciu v rozsahu určenom Usmernením Ministerstva financií SR č. MF/020061/2022-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 17 ods. 7 a 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov - Microsoft Word - Usmernenie 2023 (mfsr.sk)

 

Závislou osobou je podľa § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

- blízka osoba alebo

- ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba, alebo subjekt,

- osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Blízkou osobou je podľa § 116 Občianskeho zákonníka príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomickým prepojením alebo personálnym prepojením sa rozumie účasť osoby alebo subjektu na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu alebo vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby alebo subjektu, alebo v ktorých má táto osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom účasťou na

- majetku alebo kontrole sa rozumie priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25 % na základnom imaní, priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo podiel vo výške najmenej 25 % na zisku, pričom nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi a nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov, pričom nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby alebo subjektu na majetku alebo kontrole inej osoby alebo subjektu, ak táto osoba alebo subjekt má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb alebo subjektov, z ktorých každý má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby alebo subjektu; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50 % a viac, všetky osoby alebo subjekty, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu, pričom na účely tohto bodu osoba alebo subjekt, ktorý koná spoločne s inou osobou alebo subjektom, ak ide o hlasovacie práva alebo podiel na základnom imaní, sa považuje za osobu alebo subjekt, ktorý má účasť na všetkých hlasovacích právach alebo je vlastníkom tohto podielu na základnom imaní, ktoré má v držbe táto iná osoba alebo subjekt; pričom na účely počítania priameho podielu, nepriameho podielu alebo nepriameho odvodeného podielu sa podiely blízkych osôb spočítavajú a ak ich súčet je najmenej 25 % príslušné osoby alebo subjekty sa považujú za ekonomicky prepojené,

- vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo ďalších obdobných orgánov právnickej osoby alebo subjektu k tejto právnickej osobe alebo k subjektu.

Iným prepojením sa rozumie právny vzťah alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty. 

 

Ekonomickým prepojením je aj

- vzťah medzi daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarňami v zahraničí,

- vzťah medzi daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarňami na území Slovenskej republiky,

- vzťah medzi jednotlivými stálymi prevádzkarňami daňovníka,

- vzťah medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú závislými osobami,

- vzájomný vzťah medzi týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi.

 

FAQ

Otázka č. 1 – poskytnutie bezúročnej pôžičky
Fyzická osoba poskytla spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je spoločníkom a konateľom, bezúročnú pôžičku vo výške 100 000 eur. Vzťahuje sa na spoločníka povinnosť úpravy základu dane o úrok z pôžičky vo výške úroku obvyklého na trhu, ktorý poskytujú banky?

Odpoveď
Nie, nakoľko úroky z poskytnutej pôžičky predstavujú príjem z kapitálového majetku fyzickej osoby, pri ktorom sa nevykazuje základ dane podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov.

 

Otázka č. 2 – poskytovanie služieb medzi podnikateľmi
Obidvaja manželia vykonávajú podnikateľskú činnosť na základe vydaného živnostenského oprávnenia. Medzi sebou si navzájom poskytujú služby, ktoré si vyfakturujú. Sú účtovnými jednotkami. Vzťahuje sa aj na týchto podnikateľov transferové oceňovanie a úprava základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o daňovníkov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, ktorí vykazujú základ dane podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov a sú blízkymi osobami, na ich obchodné transakcie sa vzťahuje ustanovenie § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov. V tomto prípade je potrebné, aby každý z manželov viedol  o významnej kontrolovanej transakcii dokumentáciu v rozsahu určenom usmernením MF SR, teda skrátenú dokumentáciu. Ak použitím odlišných cien alebo podmienok v tejto významnej kontrolovanej transakcii dôjde k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty fyzickej osoby, potom jej vznikne povinnosť úpravy základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

 

Otázka č. 3 - prenájom nehnuteľnosti
Fyzická osoba, ktorá je spoločníkom a konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, uzatvorila s touto spoločnosťou nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti na obchodné účely. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti fyzická osoba zdaňuje podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Vzťahujú sa na túto fyzickú osobu ustanovenia § 17 ods. 5 a § 18 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Pri prenájme nehnuteľnosti medzi fyzickou osobou a právnickou osobou, ktoré sú závislými osobami (ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby), sa jedná o kontrolovanú transakciu medzi osobami, ktoré zisťujú základ dane podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov, a z toho dôvodu sa na tieto osoby vzťahuje ustanovenie § 17 ods. 5, ako aj § 18 zákona o dani z príjmov, ak sa jedná o významnú kontrolovanú transakciu.

 

Otázka č. 4 - predaj hnuteľnej veci medzi nepodnikateľmi
Fyzická osoba s príjmami zo závislej činnosti (nepodnikateľ) predala svojmu bratovi osobný automobil za cenu nižšiu ako je cena obvyklá na trhu. Vzniká tejto fyzickej osobe povinnosť rozdiel ceny z predaja automobilu dodaniť v daňovom priznaní k dani z príjmov, keďže obchodná transakcia sa vykonala medzi blízkymi osobami, pričom príjem z predaja automobilu presiahol 10 000 eur?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o obchodnú transakciu medzi blízkymi osobami, ktoré nevykonávajú podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, teda obidve zmluvné strany sú fyzické osoby nepodnikatelia, pričom príjem z predaja automobilu spadá do ostatných príjmov zdaňovaných podľa § 8 zákona o dani z príjmov, pri tejto obchodnej transakcii sa neuplatňuje postup podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

 

Otázka č. 5 - predaj hnuteľnej veci medzi podnikateľmi
Fyzická osoba s príjmami z podnikania vyradila z obchodného majetku pracovný stroj v dôsledku jeho predaja spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je spoločníkom. Príjem z predaja stroja predstavoval sumu 5 000 eur. Vzťahuje sa na fyzickú osobu ako predávajúceho povinnosť úpravy základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Keďže sa jedná o právny vzťah medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou, ktoré sú závislými osobami, ide o kontrolovanú transakciu. Nakoľko sa však nejedná o významnú kontrolovanú transakciu, nevzniká ani jednej zmluvnej strane povinnosť úpravy základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov.