Úvod > DPH > MOSS > Vymedzenie pojmu telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby

Vymedzenie pojmu telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby

Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava MOSS, patria:
1. Telekomunikačné služby, ktoré sú definované v  v § 16 ods.19 zákona o DPH, podľa ktorého sa rozumejú služby spočívajúce v prenose, vo vysielaní alebo v prijímaní signálu, písaného textu, obrazov a zvukov alebo informácií akejkoľvek povahy telegraficky, rádiom, opticky alebo pomocou ostatných elektromagnetických systémov vrátane súvisiaceho prevodu alebo postúpenia práva na používanie kapacity na takýto prenos, vysielanie alebo príjem, a poskytnutie prístupu ku globálnym informačným sieťam, čo znamená že sú to najmä  pevné a mobilné telefonické služby na prenos a prepájanie hlasu, dát a videa vrátane telefonických služieb s obrazovou zložkou (videofonické služby), telefonické služby poskytované cez internet vrátane prenosu hlasu cez internetový protokol (VoIP), služby hlasovej odkazovej schránky, čakania na hovor, presmerovania hovorov, identifikácia volajúceho, konferenčných hovorov a iné služby riadenia hovorov, služby pagingu, audiotextové služby, faxové, telegrafné  a telextové služby, služby prístupu na internet vrátane world wide webu, pripojenia súkromnej siete poskytujúce telekomunikačné spojenia na výhradné používanie zákazníkom, 
2. služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania, t.j. vysielanie rozhlasových alebo televíznych programov,  ktorých prenos alebo retransmisia sa uskutočňuje cez rozhlasovú alebo televíznu sieť, a rozhlasové alebo televízne programy šírené prostredníctvom internetu alebo podobnej elektronickej siete (IP streaming), ak sa vysielajú simultánne pri ich prenose alebo retransmisií cez rozhlasovú alebo televíznu sieť,
3. elektronické služby, ktoré sú definované v § 16 ods.18 zákona o DPH, a medzi ktoré patrí dodanie digitalizovaných produktov vo všeobecnosti vrátane softvéru a jeho modifikácií alebo aktualizácií, čo znamená, že sú to služby poskytujúce alebo podporujúce prítomnosť podnikov alebo jednotlivcov na elektronickej sieti, ako je webová lokalita alebo webová stránka, služby automaticky generované počítačom cez internet alebo elektronickú sieť ako reakcia na špecifické údaje, ktoré vkladá odberateľ, prevod práva – za protihodnotu – umiestniť tovar alebo služby určené na predaj na webovej lokalite, ktorá funguje ako trh online, na ktorom potenciálni kupujúci robia automatizovaným postupom  ponuky a na ktorom sa zainteresovaným stranám oznamuje predaj elektronickou poštou automaticky generovanou počítačom, balíky internetových služieb týkajúce sa informácií, v ktorých je telekomunikačná zložka pomocná a podradená (balíky, ktoré ponúkajú nie len  prístup na internet, ale zahŕňajú aj iné zložky, ako napr. stránky, ktorých obsah umožňuje  prístup k správam a informáciám) priestor pre hry, prenájom webovej lokality (website hosting), prístup k diskusiám online a pod.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Registrácia k MOSS-u pri poskytovaní softwaru občanom v členských štátoch
Som platiteľ DPH,  registrovaný podľa § 4. Zaoberám sa tvorbou softwaru, jeho up-gradom, tvorbou počítačových hier, tvorbou špecifických aplikácií pre smartfóny a poskytujem a spravujem webové stránky. Tieto produkty predávam a služby poskytujem  tzv. “on-line“, čo znamená, že zákazník si stiahne software, aplikáciu pre smartfón a hru  z mojej internetovej stránky a web-hosting poskytujem a spravujem z môjho servera. Keďže moji zákazníci sú aj občania s Maďarska, Rakúska a Česka, musím sa od 01.01.2015 registrovať v Maďarsku, Rakúsku a v Českej republike?
Odpoveď
Keďže platiteľ spĺňa podmienky poskytovania elektronicky dodávaných služieb podľa § 16 ods.18 zákona o DPH, nemusí sa registrovať  zvlášť v každom členskom štáte spotreby týchto služieb, ale môže využiť osobitnú úpravu MOSS, ktorá mu umožní len jednou registráciou v jednom členskom štáte sa zaregistrovať pre všetky členské štáty spotreby.
 
Otázka č. 2 – Predaj tovaru cez internet nie sú digitálne služby
Sme sro-čka, platca DPH (registrácia podľa § 4). Prevádzkujeme internetový predaj CD-ROM, diskiet, CD, DVD, videokaziet, audiokaziet, a poskytujeme telefonické asistenčné služby, poradné a konzultačné služby, servis a opravu počítačov u zákazníka, reklamné služby, predávame lístky na kultúrne, umelecké, športové, zábavné alebo podobné podujatia. Naši zákazníci sú aj občania z Moravy, Poľska, Maďarska, Rumunska a Rakúska, preto uvažujeme o registrácii k MOSSu, aby sme sa vyhli registrácii v každom členskom štáte našich zákazníkov. Je to možné?
Odpoveď
Keďže platiteľ nespĺňa podmienky poskytovania elektronicky dodávaných služieb podľa § 16 ods.18 zákona o DPH, pretože predaj tovaru nie je vôbec služba a ostatné služby poskytované tzv. “offline“, ako je sprostredkovanie predaja lístkov,  opravy PC u zákazníka fyzicky a komunikácia so zákazníkom telefonicky alebo e-mailom alebo cez chat, nie sú svojou povahou služby elektronicky dodávané, a z tohto dôvodu platiteľ sa nemôže registrovať na využívanie  osobitnej úpravy MOSS, ale musí používať bežný daňový  režim.