Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Jednoduché účtovníctvo > Zákon o účtovníctve > Oceňovanie majetku záväzkov > Oceňovanie majetku a záväzkov obstarávacou cenou do 31.12.2015

Oceňovanie majetku a záväzkov obstarávacou cenou do 31.12.2015

Obstarávacou cenou sa oceňuje majetok nadobudnutý kúpou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Obstarávacia cena má teda dve zložky:
  • cenu, za ktorý sa majetok obstaral a
  • náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Poznámka
Zákonom č. 130/2015 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  s účinnosťou od 1.1.2016 sa spresnila definícia obstarávacej ceny.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Ocenenie DHM obstaraného kúpou   
Účtovná jednotka kúpila budovu, ktorú chce používať ako skladové priestory. Akou cenou ocení zakúpenú nehnuteľnosť? Aké náklady/výdavky môžu vstupovať do obstarávacej ceny a ktoré náklady/výdavky sa môžu účtovať ako výdavky ovplyvňujúce základ dane z príjmov?  
Odpoveď
V súlade s § 25 zákona o účtovníctve, DHM obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, t.j. cenou, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Podľa § 10 ods. 19 postupov účtovania v JÚ, súčasťou obstarávacej ceny DHM sú najmä náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby DHM, prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, zabezpečovacie a konzervačné práce, dopravné, montážne práce, clo atď.
Podľa § 10 ods. 27 postupov účtovania v JÚ, za náklady súvisiace s obstaraním DHM sa nepovažujú najmä
  • penále, pokuty, úroky z meškania a iné sankcie,
  • náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia, náklady na vybavenie obstarávaného DHM zásobami,
  • náklady na biologickú rekultiváciu,
  • náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného DHM do užívania,
  • majetku náklady na opravy a udržiavanie DHM,
  • úroky z úverov, ak do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.

Otázka č. 2 – Ocenenie DHM obstaraného kúpou  - úroky z úveru vstupujú do obstarávacej ceny majetku    
Účtovná jednotka obstarala úver na zakúpenie nehnuteľnosti – budovy, ktorú chce využívať na administratívne účely. Musí úroky z úveru zahrnúť do obstarávacej ceny nehnuteľnosti?
Odpoveď
Podľa § 10 ods. 27 písm. g) postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve (Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74 v znení neskorších predpisov), za náklady súvisiace s obstaraním DHM sa nepovažujú úroky z úverov, ak do času uvedenia tohto majetku do používania sa nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.
To znamená, že ak sa účtovná jednotka rozhodne, že do času uvedenia majetku do užívania bude úroky z úverov zahŕňať do obstarávacej ceny nehnuteľnosti, úroky sa budú účtovať ako výdavky neovplyvňujúce základ dane z príjmov. Po uvedení majetku do užívania sa úroky budú účtovať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane z príjmov.    

Otázka č. 3 – Ocenenie DHM obstaraného kúpou – úroky nevstupujú do obstarávacej ceny majetku       
Účtovná jednotka obstarala úver na zakúpenie nehnuteľnosti – budovy, ktorú chce využívať na administratívne účely. Musí úroky z úveru zahrnúť do obstarávacej ceny nehnuteľnosti?
Odpoveď
Podľa § 10 ods. 27 písm. g) postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve (Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74 v znení neskorších predpisov), za náklady súvisiace s obstaraním DHM sa nepovažujú úroky z úverov, ak do času uvedenia tohto majetku do používania sa nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.
Ak sa účtovná jednotka rozhodne, že úroky z úveru nebudú vstupovať do obstarávacej ceny nehnuteľnosti, budú sa účtovať ako výdavky ovplyvňujúce základ dane z príjmov.    

Otázka č. 4 – Obstaranie DHM - poplatok za vybavenie úveru 
Účtovná jednotka získala úver od banky na obstaranie DHM. Vstupuje poplatok za poskytnutie úveru vyúčtovaného v zmysle cenníka bankovej inštitúcie v účtovnej jednotke do obstarávacej ceny DHM?
Odpoveď
Poplatok, ktorý uhradila účtovná jednotka banke za poskytnutie úveru, nie je súčasťou obstarávacej ceny DHM. Do obstarávacej ceny DHM nepatria náklady vynaložené účtovnou jednotkou na získanie (zabezpečenie) zdrojov financovania obstarávaného majetku.