Oceňovanie majetku a záväzkov menovitou hodnotou

Menovitá hodnota je cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.
 

FAQ

Otázka č. 1 – Obstaranie pohľadávky kúpou
Účtovná jednotka kúpila pohľadávku na základe zmluvy o postúpení pohľadávky. Ocení sa táto pohľadávka menovitou hodnotou?
Odpoveď
Podľa § 25 ods. 1 zákona o účtovníctve a v súlade s § 14 postupov účtovania v JÚ, pohľadávky pri svojom vzniku sa oceňujú menovitou hodnotu. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Podľa § 25 ods. 6 zákona o účtovníctve, menovitá hodnota je cena, na ktorú pohľadávka znie, obstarávacou cenou je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Z uvedeného vyplýva, že zákon o účtovníctve na prvé miesto pri ocenení pohľadávok kladie menovitú hodnotu. Je to hodnota, na ktorú pohľadávka znie pri svojom vzniku. Pohľadávky v praxi najčastejšie vznikajú v súvislosti s poskytnutím výkonov, služieb, predajom výrobkov, tovarov atď. a predstavujú cenu, na ktorej sa dve zúčastnené strany dohodli (dodávateľ a odberateľ) a ktorú je odberateľ povinný dodávateľovi uhradiť.
Ak by sa stal prípad, že účtovná jednotka pohľadávku kúpi, ocení ju obstarávacou cenou, teda cenou za ktorú pohľadávku kúpila bez ohľadu na jej menovitú hodnotu. Zvyčajne ide o nižšiu cenu, než je jej menovitá hodnota.