Oceňovanie vlastnými nákladmi

Oceňovanie vlastnými nákladmi pri:
  • zásobách vytvorených vlastnou činnosťou sú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo inú činnosť,
  • pri hmotnom a nehmotnom majetku vytvorenom vlastnou činnosťou sú to priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
FAQ
 
Otázka č. 1 – Ocenenie majetku vlastnými nákladmi    
Zákon o účtovníctve a ani postupy účtovania konkrétne nestanovujú o aké priame alebo nepriame náklady ide. Mohli by ste konkretizovať, aké náklady vstupujú do oceňovania majetku vlastnými nákladmi?
Odpoveď
Za priame náklady možno považovať náklady, ktoré tvoria podstatu majetku (napr. u nehnuteľností je to stavebný a ostatný materiál, z ktorého sa nehnuteľnosť vybuduje, mzdy pracovníkov, ktorí sa na vytváraní majetku vlastnou činnosťou podieľajú vrátane zákonného poistného). Z ostatných priamych nákladov to môže byť podiel výrobnej réžie vzťahujúcej sa k vytváraniu majetku, napr. elektrická energia. Z nepriamych nákladov to môže byť podiel správnej réžie. Nepriame náklady by si mala účtovná jednotka stanoviť vo svojom internom predpise. Ich zahrnutie alebo nezahrnutie do vlastných nákladov by sa však malo v každom prípade riadiť zásadou pravdivého a verného obrazu, lebo ten je pre každú účtovnú jednotku prvoradý (§ 7 ods. 1 zákona o účtovníctve).