Oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu ocenenia

Podľa § 24 zákona o účtovníctve, účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia, a to
 • ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobmi podľa § 25,
 • ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, spôsobom podľa § 27,
 • k inému dňu v priebehu účtovného obdobia spôsobom podľa § 27, ak sa to vyžaduje podľa osobitného predpisu (napr. zákon o bankách, zákon o cenných papieroch).
Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu sa majetok a záväzky oceňujú
 • obstarávacou cenou,
 • vlastnými nákladmi,
 • menovitou hodnotu,
 • reprodukčnou obstarávacou cenou (ocenenie touto cenou platné do 31.12.2015),
 • reálnou hodnotou.
Obstarávacou cenou sa oceňuje
 • hmotný majetok,
 • zásoby,
 • podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov podľa § 25 ods. 1 písmena e) tretieho bodu,
 • pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania,
 • nehmotný majetok okrem nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou, 
 • záväzky pri ich prevzatí.
Vlastnými nákladmi sa oceňuje
 • hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
 • zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
 • nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
 • príchovky a prírastky zvierat
Menovitou hodnotu sa oceňujú
 • peňažné prostriedky a ceniny
 • pohľadávky pri ich vzniku
 • záväzky pri ich vzniku
Reprodukčnou obstarávacou cenou sa oceňuje  (ocenenie platné do 31.12.2015)
 • majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia (dar)
 • nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku
 • príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady
 • majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania 
 • nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený
 • majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu (§ 15 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní). 
Poznámka:
Zákonom č. 130/2015 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  od 1.1.2016 sa ruší ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou. Majetok, ktorý sa oceňoval touto cenou sa bude oceňovať reálnou hodnotou.