Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Jednoduché účtovníctvo > Zákon o účtovníctve > Oceňovanie majetku záväzkov > Oceňovanie darovaného majetku a inventarizačného prebytku od 1.1.2016

Oceňovanie darovaného majetku a inventarizačného prebytku od 1.1.2016

Oceňovanie darovaného majetku a inventarizačného prebytku od 1.1.2016

Zákonom č. 130/2015 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  s účinnosťou od 1.1.2016 sa ruší ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou. Majetok, ktorý sa oceňoval touto cenou, sa od 1.1.2016 oceňuje reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve. Ide o: 

  • majetok bezodplatne nadobudnutý (dar),
  • majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania,
  • nehmotný majetok a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený (inventarizačný prebytok),
  • majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu.  

FAQ
Otázka č. 1 – Ocenenie darovaného majetku
Zanikajúca spoločnosť nám v apríli 2016  darovala na základe darovacej zmluvy počítače a rôzny nábytok. Sme povinní oceniť tento majetok reálnou cenou?
Odpoveď
Áno, majetok nadobudnutý darovaním sa od 1.1.2016 oceňuje reálnou hodnotou.

Otázka č. 2 – Ocenenie inventarizačného prebytku
Účtovná jednotka pri inventarizácii DHM zistila, že našla stroj, ktorý nie je v účtovníctve zaúčtovaný. Akou cenou takýto majetok ocení?
Odpoveď
Inventarizačný prebytok sa od 1.1.2016 oceňuje reálnou hodnotou podľa § 27 zákona o účtovníctve.