Oceňovanie ROC do 31.12.2015

Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. Zákon o účtovníctve ale ani postupy účtovania túto cenu bližšie nedefinujú a v praxi je často dosť problematické ju stanoviť, najmä ak ide o nehnuteľnosti. Preto možno odporučiť, aby túto cenu stanovil znalec. Môže ju však stanoviť aj účtovná jednotka sama, za predpokladu, že ju vie určiť.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Ocenenie darovaného majetku
Zanikajúca spoločnosť nám darovala na základe darovacej zmluvy počítače a rôzny nábytok. Sme povinní oceniť tento majetok reálnou cenou?
Odpoveď
Majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou; v prípade darovania majetku sa jedná o bezodplatné nadobudnutie majetku v účtovnej jednotke.
 
Poznámka
Zákonom č. 130/2015 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  s účinnosťou od 1.1.2016 sa ruší ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou. Majetok, ktorý sa oceňuje touto cenou, bude sa oceňovať reálnou hodnotou.