Úvod > Daňový poriadok > Správne delikty > Pokuty – sadzby pokút

Pokuty – sadzby pokút

V zmysle daňového poriadku pri počítaní pokút v prípadoch podania dodatočného daňového priznania (ďalej „DDP“) daňovým subjektom je možnosť podania DDP aj po začatí daňovej kontroly až do uplynutia ustanovenej 15-dňovej lehoty plynúcej odo dňa začatia daňovej kontroly.
Pokuta sa počíta so sadzbami:

-  ak ZUS ECB nedosiahne 3%, pokuta sa uloží vo výške rovnajúcej sa 3 % ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v poslednom DDP a sumou uvedenou v predchádzajúcom DP, DDP do doručenia oznámenia o začatí daňovej kontroly, pokuta sa určí minimálne vo výške 1 % z vyrubenej dane alebo rozdielu dane, ktorá však nemôže byť vyššia, ako je suma vyrubenej dane alebo rozdielu dane,
-   ak dvojnásobok ZUS ECB nedosiahne 7%, pokuta sa uloží vo výške rovnajúcej sa 7% ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v poslednom DDP podané do uplynutia 15 dní po doručení oznámenia o začatí daňovej kontroly a sumou uvedenou v predchádzajúcom DP, DDP. Pokuta sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie DP do dňa podania DDP vrátane.
-  ak 3 násobok ZUS ECB nedosiahne 10%, pokuta sa uloží vo výške rovnajúcej sa 10% ročne z vyrubenej sumy vo výške 10 % ročne po skončení daňovej kontroly správcom dane.

V zmysle  § 155 ods. 11 daňového poriadku,  správca dane pokutu neuloží, ak nepresiahne 5 eur.
Maximálna hranica, ak je vypočítaná výška pokuty vyššia ako vyrubená suma, uloží sa pokuta vo výške vyrubenej sumy.

1. Ustanovenie § 155 ods. 1 písm. f) bod 1 daňového poriadku

     Pokuta sa počíta ako 3 x ZUS ECB ročne z vyrubenej sumy. Ak trojnásobok ZUS ECB nedosiahne 10%, pokuta sa uloží vo výške rovnajúcej sa 10% ročne z vyrubenej sumy.

     Pokuta sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania/hlásenia do:
- dňa podania DDP vrátane alebo
- uplynutia lehoty uvedenej v § 16 ods. 9 na podanie DDP, t.z.
        - do uplynutia 15-teho dňa po spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly vrátane, alebo
        - do uplynutia 15-teho dňa po doručení oznámenia o daňovej kontrole vrátane, alebo
        - do uplynutia 15-teho dňa po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, alebo oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň vrátane.

      Ak sa daň platí bez podania daňového priznania, tak sa pokuta počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dane do
- uplynutia lehoty uvedenej v § 16 ods. 9 daňového poriadku na podanie -  DDP, t.z.
       -do uplynutia 15-teho dňa po spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly vrátane, alebo
       - do uplynutia 15-teho dňa po doručení oznámenia o daňovej kontrole vrátane, alebo
      - do uplynutia 15-teho dňa po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, alebo oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň vrátane.

2.  Ustanovenie § 155 ods. 1 písm. f), bod 2 daňového poriadku

     Pokuta sa počíta ako 3 x ZUS ECB ročne z vyrubenej sumy. Ak trojnásobok ZUS ECB nedosiahne 10%, pokuta sa uloží vo výške rovnajúcej sa 10% ročne zo sumy o ktorú správca dane znížil uplatnený nárok podľa osobitného predpisu.
Pokuta sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania/hlásenia :
- do dňa podania DDP vrátane alebo
- do uplynutia lehoty uvedenej v § 16 ods. 9 na podanie DDP, t.j.
         - do uplynutia 15-teho dňa po spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly vrátane, alebo
         - do uplynutia 15-teho dňa po doručení oznámenia o daňovej kontrole vrátane, alebo
        - do uplynutia 15-teho dňa po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, alebo oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň vrátane.

3.  Ustanovenie § 155 ods. 1 písm. f), bod 3 daňového poriadku 

Pokuta sa počíta ako 3 x ZUS ECB ročne z vyrubenej sumy. Ak trojnásobok ZUS ECB nedosiahne 10%, pokuta sa uloží vo výške rovnajúcej sa 10% ročne zo sumy dane určenej správcom dane podľa pomôcok.
Pokuta sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania/hlásenia alebo odo dňa nasledujúceho po dni pôvodnej splatnosti dane do dňa doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok vrátane.

4. Ustanovenie § 155 ods. 1 pism. f) , bod 4 daňového poriadku
Pokuta sa počíta ako 3 x ZUS ECB ročne z vyrubenej sumy. Ak 3 násobok ZUS ECB nedosiahne 10%, pokuta sa uloží vo výške rovnajúcej sa 10% ročne zo sumy súčtu vlastnej daňovej povinnosti zistenej správcom dane a nadmerného odpočtu uvedeného v DP alebo DDP.
Pokuta sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania:
- do dňa podania DDP vrátane alebo
- do uplynutia lehoty uvedenej v § 16 ods. 9 na podanie DDP t.j.
       - do uplynutia 15-teho dňa po spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly vrátane, alebo
       - do uplynutia 15-teho dňa po doručení oznámenia o daňovej kontrole vrátane, alebo
       - do uplynutia 15-teho dňa po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, alebo oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň vrátane.

5. Ustanovenie § 155 ods. 1 písm. g) daňového poriadku, ak DDP podá daňový subjekt pred začatím daňovej kontroly
Pokuta podľa tohto ustanovenia sa uloží, ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie/hlásenie do:
- spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly,
- doručenia oznámenia o daňovej kontrole,
- doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo
- do doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň.

Vzorec výpočtu pokuty: 1 x ZUS ECB x vyrubená suma x počet dní /365, príp. 366
Výška pokuty sa počíta ako násobok 1 X  ZUS ECB ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v DDP a sumou uvedenou v predchádzajúcom daňovom priznaní. Ak 1  X  ZUS ECB nedosiahne 3%, pokuta sa uloží vo výške rovnajúcej sa 3 % ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v poslednom DDP a sumou uvedenou v predchádzajúcom DP, DDP.
Pokuta sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania do dňa podania DDP vrátane.  

6. Ustanovenie § 155 ods. 1 písm. h) daňového poriadku
Pokuta podľa tohto ustanovenia sa vypočíta, ak daňový subjekt podá DDP po „začatí“ daňovej kontroly, t.j. do 15 dní po:
- spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly,
- doručení oznámenia o daňovej kontrole,
- doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo
- po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň.

Vzorec výpočtu pokuty: 2 x ZUS ECB x vyrubená suma x počet dní /365, príp. 366

Výška pokuty sa počíta ako 2 X ZUS ECB ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v DDP a sumou uvedenou v predchádzajúcom daňovom priznaní. Ak 2 X ZUS ECB nedosiahne 7%, pokuta sa uloží vo výške rovnajúcej sa 7% ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v poslednom DDP a sumou uvedenou v predchádzajúcom DP, DDP.

Pokuta sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie DP do dňa podania DDP vrátane.

FAQ

Otázka č. 1 – uloženie pokuty za neodvedenie dane v správnej výške 
Daňový subjekt podal DP dane z príjmov PO za rok 2013 (daň bola splatná  31.3.2014). Správca dane zaslal oznámenie o daňovej kontrole, ktoré bolo  doručené subjektu dňa 10.4.2016. Správca dane na základe vykonanej kontroly vyrubil rozdiel dane vo výške  12 000 eur (rozhodnutie je právoplatné). Akým spôsobom bude vypočítaná  pokuta?
Odpoveď
Správca dane uloží pokutu podľa § 155 ods. 1 písm. f) bod 1 daňového poriadku za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. e).
Výpočet: Pokuta sa počíta za každý deň od 1.4.2014 (deň nasledujúci po dni lehoty na podanie DP) do 25.4.2016 (do 15. dňa po doručení oznámenia o daňovej kontrole vrátane)
Sadzba: 10%
Počet dní: 756
Výpočet pokuty:
12000x10%x640/365=2104,109 eur(za roky 2014 a 2015)
12000x10%x116/366=380,327 eur(za rok 2016)
Spolu:  2484,40 eur (zaokrúhlené na  desiatky eurocentov nadol)

Otázka č. 2 – uloženie pokuty pri podanom DDP po doručení oznámenia o daňovej kontrole
Daňový subjekt podal DP na dani z príjmov PO za rok 2013 (splatnosť dane 31.3.2014) . Správca dane doručil oznámenie o daňovej kontrole dňa 10.4.2016. Daňový subjekt podal  DDP podané po doručení oznámenia o kontrole dňa 20.4.2016 so sumou dane v DDP zvýšenou oproti dani uvedenej v DP o 12 000 eur. Rozdiel zistený po kontrole oproti DDP bol 0 eur. Akým spôsobom bude vypočítaná pokuta?
Odpoveď
Pokuta bude správcom dane uložená podľa § 155 ods. 1 písm. h) daňového poriadku za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1.
Výpočet: Pokuta sa počíta za každý deň od 1.4.2014 (deň nasledujúci po dni lehoty na podanie DP) a to do 20.4.2016 (do dňa podania DDP vrátane)
Sadzba: 7%
Počet dní: 751
Výpočet pokuty:
12000x7%x640/365=1472,876 eur(za roky 2014 a 2015)
12000x7%x111/366=254,754 eur(za rok 2016)
Spolu:  1727,60 eur (zaokrúhlené na desiatky eurocentov nadol)

Otázka č. 3 – uloženie pokuty, ak daňový subjekt podal DDP pred kontrolou 
Daňový subjekt podal DP dane z príjmov PO za rok 2013 (daň splatná  31.3.2014) DDP daňový subjekt podal dňa  20.4.2016, kde  bola  zvýšená oproti dani uvedenej v DP o  12 000 eur. Akú pokutu uloží správca dane?
Odpoveď
Správca dane uloží pokutu § 155 ods. 1 písm. g) daňového poriadku za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1.
Výpočet: Pokuta sa počíta za každý deň od 1.4.2014 (deň nasledujúci po dni lehoty na podanie DP) do 20.4.2016 (do dňa podania DDP vrátane)
Sadzba: 3%
Počet dní: 751
Výpočet pokuty: 
12000x3%x640/365=631,232 eur(za roky 2014 a 2015)
125000x3%x111/366=109,180 eur(za rok 2016)
Spolu : 940,40 eur (zaokrúhlené na desiatky eurocentov nadol)

Otázka č. 4 – pokuta na základe kontroly za nepriznaný NO 
Daňový subjekt na základe DP na DPH za 01/2016 si uplatnil nadmerný odpočet vo výške 1000 eur (DP DPH podané v lehote dňa 25.2.2016 ).
Správca dane doručil 10.4.2016  oznámenie o začatí daňovej kontroly (v lehote na vrátenie NO). Po vykonanej  kontrole nebol priznaný NO a zistená vlastná daňová povinnosť bola 500 eur. Právoplatne vyrubený rozdiel predstavoval sumu vo výške 1500 eur. Akým spôsobom bude postupovať správca dane pri uložení pokuty?
Odpoveď
Pokuta uložená  podľa § 155 ods. 1 písm. f) bod 4 daňového poriadku za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. g).
Výpočet: Pokuta sa počíta za každý deň od 26.2.2016 (po dni uplynutia lehoty na podanie DP) do 25.4.2016 (do 15. dňa po doručení oznámenia o daňovej kontrole vrátane)
Sadzba: 10%
Počet dní: 60
Výpočet pokuty: 1500 x 10%/ 366 x 60 = 24,50 eur (zaokrúhlené na desiatky eurocentov nadol)

Otázka č. 5 – pokuta pri oznámení o začatí kontroly v lehote na vrátenie NO 
Daňový subjekt podal DP na DPH za 01/2016, kde si uplatnil NO vo výške 1000 eur (priznanie podané v lehote 25.2.2016).  Správca dane doručil oznámenie o začatí daňovej kontroly dňa 10.4.2016 (v lehote na vrátenie NO). Daňovým subjektom bolo doručené dňa 20.4.2016  DDP na DPH za 01/2016 , na základe ktorého bol  NO znížený na sumu 500 eur.
Po vykonanej kontrole nebol nepriznaný NO a bola zistená vlastná daňová povinnosť v sume 500 eur (právoplatne vyrubený rozdiel 1000 (oproti DDP). Bude správca dane ukladať pokutu?
Odpoveď
Pokuta za podanie DDP sa neuloží, pretože NO uplatnený v DP nebol vrátený (išlo by o správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 2, ale vzhľadom na § 155 ods. 8 písm. a) sa pokuta neuloží).
Pretože, že bol správcom dane vyrubený rozdiel, ukladá sa pokuta podľa § 155 ods. 1 písm. f) bod 4 daňového poriadku za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. g).
Výpočet pokuty: Pokuta sa počíta za každý deň od 26.2.2016 (po dni uplynutia lehoty na podanie DP) do 20.4.2016 (do dňa podania DDP vrátane).
Sadzba: 10%
Počet dní: 55
Výpočet pokuty: 1000 x 10%/ 366 x 55 = 15 eur (zaokrúhlené na desiatky eurocentov nadol)

Otázka č. 6 - pokuta po ukončení daňovej kontroly
Daňový subjekt podal DP  na DPH za 01/2016, kde si uplatnil  NO vo výške 1000 eur (DP podané v lehote 25.2.2016)
Správca dane zaslal oznámenie o začatí daňovej kontroly a doručil ho dňa 10.4.2016 (v lehote na vrátenie NO).
Daňový subjekt doručil DDP na DPH za 01/2016  dňa 20.4.2016, kde došlo k zvýšeniu  NO na sumu 1500 eur. Po kontrole nebol priznaný NO a bola zistená vlastná daňová povinnosť vo výške 500 eur. Vyrubený bol rozdiel 2000 eur (oproti DDP). Akú pokutu uloží správca dane pokutu?
Odpoveď
Pokuta sa ukladá podľa § 155 ods. 1 písm. f) bod 4 daňového poriadku za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. g).
Výpočet: Pokuta sa počíta za každý deň od 26.2.2016 (po dni uplynutia lehoty na podanie DP) do 20.4.2016 (do dňa podania DDP vrátane)
Sadzba: 10%
Počet dní: 55
Výpočet pokuty: 2000 x 10%/ 366 x 55 = 30 eur (zaokrúhlené na desiatky eurocentov nadol)