Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Na účely uplatnenia výdavku sa pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darom, ktorý nie je oslobodený od dane, uplatní postup [§ 8 ods. 5 písm. b) zákona o dani z príjmov]:
  • ak sa predáva darovaná nehnuteľnosť, pri ktorej by bol v čase darovania príjem z jej predaja u darcu oslobodený od dane podľa § 9 zákona o dani z príjmov, daňovým výdavkom je cena zistená súdnym znalcom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v čase darovania,
  • ak darca v čase darovania nehnuteľnosti nespĺňal podmienku oslobodenia, ako výdavok pri príjme z predaja darovanej nehnuteľnosti sa uplatní cena, za akú nehnuteľnosť obstaral darca (obstarávacia cena nehnuteľnosti zistená u darcu).

FAQ
 
Otázka č. 1 – Príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním, ak darca spĺňa podmienku oslobodenia
Daňovník (fyzická osoba) dosiahol v  marci  2023 príjem z predaja nehnuteľnosti (pozemku), ktorú nadobudol darovaním v decembri 2020. Darca nadobudol nehnuteľnosť reštitúciou v roku 2011. Podlieha tento príjem zdaneniu?
Odpoveď
Pretože k predaju pozemku došlo do päť rokov od jeho nadobudnutia a nie je splnená podmienka oslobodenia, uvedený príjem podlieha zdaneniu a zaradí sa medzi ostatné príjmy ako príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Nakoľko darca v čase darovania nehnuteľnosti spĺňal podmienky oslobodenia (pozemok nadobudol reštitúciou), ako výdavok pri príjme z predaja uvedenej nehnuteľnosti sa uplatní  cena zistená  súdnym znalcom 
podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v čase darovania.
 
Otázka č. 2 - Príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním, ak darca nespĺňa podmienku oslobodenia
Daňovníkovi otec daroval pozemok v roku 2019, v čase darovania pozemku otec nebol vlastníkom 5 rokov (nadobudol ho kúpou v roku 2017). Čo si môže dať daňovník do výdavkov, ak sa pozemok rozhodne v roku 2023 predať?
Odpoveď
Ak sa predáva darovaná nehnuteľnosť, pri ktorej v čase darovania NEBOL príjem z jej predaja u darcu oslobodený od dane podľa § 9 ZDP, za daňový výdavok je možné uplatniť cenu, za ktorú obstaral nehnuteľnosť darca. Za daňový výdavok sa v tomto prípade považuje kúpna cena, ktorú zaplatil otec (darca) pri obstaraní pozemku kúpou.
 
Otázka č. 3: Príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním, ak darca spĺňa podmienku oslobodenia
Daňovník dosiahol v decembri 2023 príjem z predaja bytu, ktorý nadobudol darovaním v marci 2020. Darca kúpil nehnuteľnosť v roku 2008 a nemal ju zaradenú v obchodnom majetku. Podlieha tento príjem daňovníka zdaneniu?
Odpoveď
Nakoľko k predaju bytu došlo do päť rokov od jeho nadobudnutia, to znamená, že nie je splnená podmienka oslobodenia, uvedený príjem podlieha zdaneniu a zaradí sa medzi ostatné príjmy ako príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Nakoľko darca v čase darovania nehnuteľnosti spĺňal podmienky oslobodenia (nehnuteľnosť vlastnil viac ako päť rokov), ako výdavok pri príjme z predaja uvedeného bytu môže daňovník uplatniť cenu bytu zistenú na základe znaleckého posudku v čase darovania (marec 2020). 

 
Otázka č. 4 - Znalecký posudok
Daňovník predal v roku 2023 nehnuteľnosť, ktorú nadobudol darovaním v roku 2019. Zápis do katastra nehnuteľností však prebehol až vo februári 2020. Darca vlastnil túto nehnuteľnosť viac ako 5 rokov. Do daňových výdavkov si chce daňovník uplatniť cenu nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku. K akému dátumu má  daňovník dať vypracovať znalecký posudok na preukázanie hodnoty nehnuteľnosti v čase darovania - k dátumu uvedenému v darovacej zmluve, alebo ku dňu vkladu nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností?
Odpoveď
Daňovník je povinný hodnoverným spôsobom preukázať hodnotu nehnuteľnosti v čase jej nadobudnutia darovaním, teda ku dňu vkladu nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri zmluvnom prevode sa vlastníctvo nehnuteľnosti nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.