Daňová licencia

Daňovník v likvidácii alebo v konkurze daňovú licenciu neplatí za zdaňovacie obdobia podľa § 41 ods. 4,6,8 a 9.
Daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014, neplatí daňovú licenciu podľa § 46b za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.
 
FAQ
 
Príklad č. 1 – Daňovník, ktorý vstúpil do likvidácie v roku 2017
Spoločnosť Gama s.r.o. vstúpila do likvidácie 1.7.2017, likvidácia bola ukončená 1.2.2018. K poslednému dňu zdaňovacieho obdobia od 1.1.2015 do 30.6.2015 nie je platiteľ dane z pridanej hodnoty a jej ročný obrat nepresiahol 500 000 eur.  Má spoločnosť povinnosť zaplatiť daňovú licenciu za tieto  zdaňovacie obdobia a v akej výške?
Odpoveď
Keďže spoločnosť vstúpila do likvidácie v roku 2017, daňovník je povinný zaplatiť daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie od 1.1.2017 do 30.6.2017 vo výške súčinu 1/12 daňovej licencie a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia t.j. 480/12*6=240 eur. Daňovník v likvidácii za zdaňovacie obdobie likvidácie - od 1.7.2017 do 1.2.2018 daňovú licenciu neplatí.