Základ dane

Základom dane daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorých bol vyhlásený konkurz, alebo ktorí sa zrušujú zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku  v zdaňovacích obdobiach podľa § 41 zákona o dani z príjmov je výsledok hospodárenia zistený podľa zákona o účtovníctve, upravený podľa § 17 zákona o dani z príjmov. Na zníženie základu dane počas týchto zdaňovacích období sa nepoužije § 30 zákona o dani z príjmov o odpočte daňovej straty.
 
Ak zdaňovacie obdobie je dlhšie ako kalendárny rok alebo presahuje koniec kalendárneho roka, celkový základ dane sa rovná súčtu jednotlivých základov dane vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky alebo obdobie kratšie ako kalendárny rok. Tento základ dane sa určí z výsledku hospodárenia vykázaného v priebežnej účtovnej závierke zostavenej ku koncu každého kalendárneho roka, ktorý je súčasťou zdaňovacieho obdobia počas trvania likvidácie alebo konkurzu.
 
FAQ
 
Príklad č. 1 – Základ dane daňovníka v likvidácii
Spoločnosť Alfa s.r.o. vstúpila dňa 15.6.2022 do likvidácie. Likvidácia bola skončená dňa 19.10.2024. Ako daňovník vypočíta základ dane za zdaňovacie obdobie počas likvidácie spoločnosti?
Odpoveď
Základ dane za zdaňovacie obdobie od 15.6.2022 do 19.10.2024 sa rovná súčtu základu dane za obdobie od 15.6.2022 do 31.12.2022 (ZD1), základu dane za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 (ZD2) a základu dane za obdobie od 1.1.2024 do 19.10.2024 (ZD3).
ZD1 = výsledok hospodárenia zistený z priebežnej účtovnej závierky k 31.12.2022 za účtovné obdobie od 15.6.2022 do 31.12.2022 upravený na základ dane podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov platného k 31.12.2022.
ZD2 = výsledok hospodárenia zistený z priebežnej účtovnej závierky k 31.12.2023 za účtovné obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 upravený na základ dane podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov platného k 31.12.2023.
ZD3 = výsledok hospodárenia za obdobie od 1.1.2024 do 19.10.2024 upravený na základ dane podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov platného do 19.10.2024.