Likvidácia - účtovné obdobia, účtovná závierka

Účtovanie pri zrušení obchodných spoločností s likvidáciou upravuje § 28 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“).Účtovnú závierku pri vstupe účtovnej jednotky do likvidácie zostaví účtovná jednotka v zmysle § 16 ods. 4 písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOU“) ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie. Táto účtovná závierka bude zostavená ako mimoriadna účtovná závierka, pričom účtovná jednotka použije platné výkazy vydané MF SR.

Obdobie odo dňa vstupu likvidácie do dňa skončenia likvidácie sa považuje za jedno účtovné obdobie v zmysle § 16 ods. 7 ZOU a za toto obdobie zostaví účtovná jednotka mimoriadnu účtovnú závierku. Ak sa likvidácia neskončí do 31.12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie potom zostavuje k 31.12. každého kalendárneho roka počas trvania likvidácie priebežnú účtovnú závierku a to pre potreby podania daňového priznania na daň z príjmov. Ak účtovná jednotka zostavuje priebežnú účtovnú závierku v zmysle § 6 ods. 5 ZOU v nadväznosti na § 14 ods. 2 a § 41 ods. 4, 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZDP“) zostavuje potom aj výkazy priebežnej účtovnej závierky v zmysle § 18 ZOU. V zmysle § 18 ods. 3 ZOU v súvahe riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V súvahe priebežnej účtovnej závierky sa v časti bežné účtovné obdobie vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka, a v časti bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie.  V zmysle § 19 ods. 5 ZOU priebežná účtovná závierka nemusí byť overená audítorom. Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa účtovné knihy neuzavrú a inventarizácia sa vykonáva len na účely vyjadrenie ocenenia. Bližšie o priebežnej účtovnej závierke pojednáva § 18 ZOU. Účtovné závierky PRIEBEŽNÉ (likvidácia, konkurz,...) sa do registra účtovných závierok neukladajú, preto daňový úrad túto účtovnú závierku do registra účtovných závierok nepostupuje.

Účtovná jednotka zostaví priebežnú účtovnú závierku ku koncu každého kalendárneho roka, ktorý  je súčasťou zdaňovacieho obdobia počas trvania likvidácie alebo konkurzu, v nadväznosti na povinnosť podania daňového priznania v súlade s § 41 a § 14 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Podanie priebežnej účtovnej závierky k 31.12.2015 (k daňovému priznaniu k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2015), malé a veľké účtovné jednotky:

Účtovná jednotka zostaví priebežnú účtovnú závierku k 31.12.2015 na pôvodných tlačivách pre zostavenie priebežnej účtovnej závierky podľa prílohy k opatreniu č. 4455/2003-92 v znení opatrenia č. MF/25947/2010-74 (Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov).

Vzory výkazov pre zostavenie priebežnej účtovnej závierky k 31.12.2015 zostávajú bez zmeny a sú nasledovné:

- Súvaha Úč POD 1-04, označenie tlačiva UVPOD104v11,

- Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-04, označenie tlačiva UVPOD204v09,

- Poznámky Úč POD PÚZ 3-04 (obsahová náplň poznámok je uvedená v prílohe č. 3 k opatreniu MF SR č. 4455/2003-92 v znení neskorších predpisov).

Upozornenie:

Uvedené vzory tlačív sa použijú poslednýkrát na zostavenie priebežnej účtovnej závierky k 31.12.2015.

Elektronické tlačivá pre podanie priebežnej účtovnej závierky k 31.12.2015 daňové subjekty nájdu na portáli FS SR:

 •  Katalóg elektronických formulárov
 •  Účtovné dokumenty
 •  Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva:

- Poznámky individuálnej účtovnej závierky - UVPOD3 Poznámky individuálnej účtovnej závierky (platné do 30.12.2014 okrem priebežnej),

- Súvaha priebežnej účtovnej závierky (platná od 1.1.2011) – v katalógu elektronických formulárov označenie UVPOD104v11,

- Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (platný od 1.1.2011) – v katalógu elektronických formulárov označenie UVPOD204v11.

 

Upozornenie:

Priebežné účtovné závierky sa neukladajú do registra účtovných závierok. Daňovníci ich doručujú daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ostávajú u správcu dane).

Vzory tlačív priebežnej účtovnej závierky od 1.1.2016:

Od 1.1.2016 sa priebežná individuálna účtovný závierka podnikateľov zostavuje na vzoroch tlačív ustanovených pre riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku.

Malá a veľká účtovná jednotka zostavuje priebežnú individuálnu účtovnú závierku na vzoroch tlačív – Úč POD (označenie tlačiva: UZPODv14), ktorej neoddeliteľnými súčasťami sú:

- Súvaha (Úč POD 1-01),

- Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01),

- Poznámky (Úč POD 3-01),

s vyznačením účtovná závierka „priebežná“.

Elektronické tlačivá pre podanie priebežnej účtovnej závierky od 1.1.2016 daňové subjekty, (malá a veľká účtovná jednotka) nájdu na portáli FS SR:

 •  Katalóg elektronických formulárov
 •  Účtovné dokumenty
 •  Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva
 •  Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva:

- UZPODv14 Účtovná závierka podnikateľov v PÚ – malá a veľká účtovná jednotka (účinná od 31.12.2014).

 

Mikro účtovná jednotka použije na zostavenie priebežnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a neskôr vzory tlačív, ktoré sú na zostavenie riadnej, mimoriadnej aj priebežnej účtovnej závierky - Úč MÚJ (označenie tlačiva: UZMUJv14), ktorej neoddeliteľnými súčasťami sú:

- Súvaha (Úč MÚJ 1-01),

- Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01),

- Poznámky (Úč MÚJ 3-01),

s vyznačením účtovná závierka „priebežná“.

 

Elektronické tlačivá pre podanie priebežnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a od 1.1.2016 daňové subjekty (mikro účtovná jednotka) nájdu na portáli FS SR:

 •  Katalóg elektronických formulárov
 •  Účtovné dokumenty
 •  Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva
 •  Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva:

- UZMUJv14 Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (účinná od 31.12.2014).

 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Účtovné závierky účtovnej jednotky, ktorá vstúpila do likvidácie
Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárneho roka vstúpil do likvidácie dňa 25. 3. 2014, likvidácia bola ukončená 17. 5. 2017. Za účtovné závierky pre tento účel zostaví?
Odpoveď
Daňovník má povinnosť podať daňové priznania nasledovne:
a) 1. DP za obdobie od 1.1.2014 do 24.3.2014,
b) 2. DP za obdobie od 25.3.2014 do 31.12.2016,
c) 3. DP za obdobie od 1.1.2017 do 17.5.2017.
Účtovná jednotka zostaví nasledovné účtovné závierky a predloží daňovému úradu:
a) Mimoriadnu účtovnú závierku k 24.3.2014 doručí daňovému úradu v termíne na podanie 1. DP, ktorú uloží do RÚZ a to prostredníctvom daňového úradu,
b) Priebežnú účtovnú závierku k 31.12.2014 doručí daňovému úradu v termíne na podanie 2. DP,
c) Priebežnú účtovnú závierku k 31.12.2015 doručí daňovému úradu v termíne na podanie 2. DP,
d) Priebežnú účtovnú závierku k 31.12.2016 doručí daňovému úradu v termíne na podanie 2. DP,
e) Mimoriadnu účtovnú závierku k 17.5. 2017 doručí daňovému úradu v termíne na podanie 3. DP, ktorú uloží do RÚZ a to prostredníctvom daňového úradu.