Zdaňovacie obdobie

Podľa § 41 ods. 3 zákona o dani z príjmov ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie, ktoré začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie, končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie.
Podľa § 41 ods. 4 zákona o dani z príjmov zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. Ak sa likvidácia neskončí do 31.decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Ďalším zdaňovacím obdobím je v tomto prípade až do skončenia likvidácie kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie.
Od skončenia likvidácie do výmazu spoločnosti z obchodného registra daňovníkovi už ďalšie zdaňovacie obdobie nevzniká.
 
Podľa § 41 ods. 14 zákona o dani z príjmov (účinnosť od 1.10.2020), ak bola nariadená dodatočná likvidácia, zdaňovacie obdobie sa začína dňom obnovenia zápisu spoločnosti alebo družstva v obchodnom registri a končí sa dňom výmazu daňovníka z obchodného registra z dôvodu skončenia dodatočnej likvidácie. Daňové priznanie za toto zdaňovacie obdobie podáva posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom daňovníka z obchodného registra, oprávnený konať za daňovníka v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom daňovníka z obchodného registra a v lehote na podanie daňového priznania je povinný daň aj zaplatiť.
 
Podľa § 41 ods. 5 zákona o dani z príjmov ak je na daňovníka vyhlásený konkurz, zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo pred vyhlásením konkurzu sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.
Podľa § 41 ods. 6 zákona o dani z príjmov zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, sa začína dňom vyhlásenia konkurzu a končí sa dňom zrušenia konkurzu. Ak konkurz nebol zrušený do 31.decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz. Ďalším zdaňovacím obdobím je v tomto prípade až do zrušenia konkurzu kalendárny rok. Ak sa konkurz zruší v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom zrušenia konkurzu. Po zrušení konkurzu sa zdaňovacie obdobie začína dňom nasledujúcim po zrušení konkurzu a končí sa 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom bol zrušený konkurz.
 
Podľa § 41 ods. 8 zákona o dani z príjmov (účinnosť od 1.10.2020), pri zrušení daňovníka zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku sa zdaňovacie obdobie končí dňom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku daňovníka. Pri zrušení daňovníka zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku sa zdaňovacie obdobie končí dňom zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku. Daňové priznanie za toto zdaňovacie obdobie podáva posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom daňovníka z obchodného registra, oprávnený konať za daňovníka v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom daňovníka z obchodného registra a v lehote na podanie daňového priznania je povinný daň aj zaplatiť.
 
Podľa § 41 ods. 13 zákona o dani z príjmov (účinnosť od 1.10.2020), ak bolo vydané rozhodnutie o zrušení daňovníka a zverejnené oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti alebo družstva a nebol podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu so zloženým preddavkom a nebol ani podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok daňovníka, zdaňovacie obdobie sa končí dňom výmazu daňovníka z obchodného registra. Daňové priznanie za toto zdaňovacie obdobie podáva posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom daňovníka z obchodného registra, oprávnený konať za daňovníka v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom daňovníka z obchodného registra a v lehote na podanie daňového priznania je povinný daň aj zaplatiť.
 
FAQ
 
Príklad č. 1 – Likvidácia, ktorá trvá viac ako tri roky
Spoločníci obchodnej spoločnosti Alfa s.r.o. na valnom zhromaždení rozhodli o zrušení spoločnosti s likvidáciou dňa 4.4.2020. Likvidácia bola skončená dňa 15.8.2024 a výmaz spoločnosti z obchodného registra bol vykonaný 19.12.2024. Aké zdaňovacie obdobia má spoločnosť a v akej lehote je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby?
Odpoveď
Daňovník má nasledovné zdaňovacie obdobia:
  •           zdaňovacie obdobie od 1.1.2020 do 3.4.2020, v lehote do 31.7.2020,
  •           zdaňovacie obdobie od 4.4.2020 do 31.12.2022, v lehote do 31.3.2023,
  •           zdaňovacie obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023, v lehote do 31.3.2024 
  •           zdaňovacie obdobie od 1.1.2024 do 15.8.2024, v lehote do 30.11.2024 
Príklad č. 2 – Likvidácia, ktorá trvá menej ako tri roky
Spoločníci obchodnej spoločnosti Beta s.r.o. na valnom zhromaždení rozhodli o zrušení spoločnosti s likvidáciou dňa 4.4.2023. Likvidácia bola skončená dňa 15.8.2024, z obchodného registra bola spoločnosť vymazaná dňa 12.12.2024. Aké zdaňovacie obdobia má spoločnosť a v akej lehote je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby?
Odpoveď
Daňovník má nasledovné zdaňovacie obdobia:
  •           zdaňovacie obdobie od 1.1.2023 do 3.4.2023, v lehote do 31.7.2023,
  •           zdaňovacie obdobie od 4.4.2023 do 15.8.2024, v lehote do 30.11.2024 

Príklad č. 3 - Likvidácia, ktorá skončí v priebehu roka

Spoločníci obchodnej spoločnosti Gama s.r.o. na valnom zhromaždení rozhodli o zrušení spoločnosti s likvidáciou dňa 15. 5. 2023, zápis likvidátora do obchodného registra 15.6.2023. Likvidácia bola skončená dňa 17.11.2023, z obchodného registra bola spoločnosť vymazaná 18.12.2023. Aké zdaňovacie obdobia má spoločnosť?

Odpoveď

V súlade s § 70 ods. 3 Obchodného zákonníka účinného od 1.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra.

Daňovník má zdaňovacie obdobie od 1.1.2023 do 14.6.2023 a zdaňovacie obdobie od 15.6.2023 do 17.11.2023.

Príklad č. 4 - zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku do 30.9.2020

Voči daňovníkovi, ktorého ZO je kalendárny rok, začalo konkurzné konanie zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku dňa 3.9.2019. Dňa 5.11.2019 bolo v Obchodnom vestníku zverejnené oznámenie, že okresnú súd rozhodol o zastavení konkurzného konania voči daňovníkovi z dôvodu nedostatku majetku. Následne dňa 2.12.2019 bol v Obchodnom vestníku uverejnený oznam o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku s uvedením dátumu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia dňa 22.11.2019. Aké zdaňovacie obdobie má daňovník?

Odpoveď

Keďže ZDP v znení účinnom do 30.9.2020 osobitne nevymedzuje ukončenie ZO daňovníka zrušeného zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, je pri jeho určovaní potrebné postupovať analogicky podľa § 41 ods. 9 ZDP v znení účinnom do 30.9.2020. V takomto prípade sa ZO daňovníka zrušeného zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku začína 1.1.2019 a končí dňom predchádzajúcim dňu nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka, t. j. 21.11.2019.

Príklad č. 5 - zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku od 1.10.2020

Voči daňovníkovi, ktorého ZO je kalendárny rok, začalo konkurzné konanie zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku dňa  6.5.2023. Okresný súd zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka, uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.7.2023. Oznam o nadobudnutí právoplatnosti Uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 24.10.2023. Aké je zdaňovacie obdobie tejto právnickej osoby?  

Odpoveď

Zdaňovacie obdobie daňovníka zrušeného zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku v predloženom prípade začína 1.1.2023 a končí dňom zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku. V súlade s § 199 ods. 9 zákona o konkurze účinky začatia konkurzného konania zanikajú nasledujúci deň po faktickom zverejnení oznamu v Obchodnom vestníku t.j. 25.10.2023. Ďalšie zdaňovacie obdobie tejto spoločnosti už nevzniká.

Príklad č. 6 - výmaz spoločnosti ex offo

Súd uverejnil dňa 1.3. 2023 v Obchodnom vestníku oznámenie o predpoklade úpadku daňovníka. Do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia nebol podaný návrh na ustanovenie likvidátora ani návrh na vyhlásenie konkurzu, preto súd dňa 30.9.2023 daňovníka vymazal z obchodného registra. Kedy dochádza k skončeniu zdaňovacieho obdobia daňovníka?

Odpoveď

Keďže do šiestich mesiacov od uverejnenia oznámenia o predpoklade úpadku daňovníka v Obchodnom vestníku nebol podaný návrh na ustanovenie likvidátora, osvedčené zloženie preddavku ani návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti a súd daňovníka vymazal dňa 30.9.2023 z obchodného registra, zdaňovacie obdobie tohto daňovníka sa končí 30.9.2023.