Zdaňovacie obdobie

Podľa § 41 ods. 3 zákona o dani z príjmov ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie, ktoré začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie, končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie.
Podľa § 41 ods. 4 zákona o dani z príjmov zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. Ak sa likvidácia neskončí do 31.decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Ďalším zdaňovacím obdobím je v tomto prípade až do skončenia likvidácie kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie.
Od skončenia likvidácie do výmazu spoločnosti z obchodného registra daňovníkovi už ďalšie zdaňovacie obdobie nevzniká.
Podľa § 41 ods. 5 zákona o dani z príjmov ak je na daňovníka vyhlásený konkurz, zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo pred vyhlásením konkurzu sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.
Podľa § 41 ods. 6 zákona o dani z príjmov zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, sa začína dňom vyhlásenia konkurzu a končí sa dňom zrušenia konkurzu. Ak konkurz nebol zrušený do 31.decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz. Ďalším zdaňovacím obdobím je v tomto prípade až do zrušenia konkurzu kalendárny rok. Ak sa konkurz zruší v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom zrušenia konkurzu. Po zrušení konkurzu sa zdaňovacie obdobie začína dňom nasledujúcim po zrušení konkurzu a končí sa 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom bol zrušený konkurz.
 
FAQ
 
Príklad č. 1 – Likvidácia, ktorá trvá viac ako tri roky
Spoločníci obchodnej spoločnosti Alfa s.r.o. na valnom zhromaždení rozhodli o zrušení spoločnosti s likvidáciou dňa 4.4.2014. Likvidácia bola skončená dňa 15.8.2018 a výmaz spoločnosti z obchodného registra bol vykonaný 19.12.2018. Aké zdaňovacie obdobia má spoločnosť a v akej lehote je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby?
Odpoveď
Daňovník má nasledovné zdaňovacie obdobia:
  •           zdaňovacie obdobie od 1.1.2014 do 3.4.2014, v lehote do 31.7.2014,
  •           zdaňovacie obdobie od 4.4.2014 do 31.12.2016, v lehote do 31.3.2017,
  •           zdaňovacie obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017, v lehote do 31.3.2018,
  •           zdaňovacie obdobie od 1.1.2018 do 15.8.2018, v lehote do 30.11.2018.
Príklad č. 2 – Likvidácia, ktorá trvá menej ako tri roky
Spoločníci obchodnej spoločnosti Beta s.r.o. na valnom zhromaždení rozhodli o zrušení spoločnosti s likvidáciou dňa 4.4.2017. Likvidácia bola skončená dňa 15.8.2018, z obchodného registra bola spoločnosť vymazaná dňa 12.12.2018. Aké zdaňovacie obdobia má spoločnosť a v akej lehote je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby?
Odpoveď
Daňovník má nasledovné zdaňovacie obdobia:
  •           zdaňovacie obdobie od 1.1.2017 do 3.4.2017, v lehote do 31.7.2017,
  •           zdaňovacie obdobie od 4.4.2017 do 15.8.2018, v lehote do 30.11.2018.

Príklad č. 3 - Likvidácia, ktorá skončí v priebehu roka

Spoločníci obchodnej spoločnosti Gama s.r.o. na valnom zhromaždení rozhodli o zrušení spoločnosti s likvidáciou dňa 15. 5. 2017. Likvidácia bola skončená dňa 17.11.2017, z obchodného registra bola spoločnosť vymazaná 18.12.2017. Aké zdaňovacie obdobia má spoločnosť?

Odpoveď

Daňovník má zdaňovacie obdobie od 1.1.2017 do 14.5.2017 a zdaňovacie obdobie od 15.5.2017 do 17.11.2017.