Úvod > DPH > Cestovné kancelárie > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Postup cestovnej kancelárie v prípade poskytnutia náhradného zájazdu

Postup cestovnej kancelárie v prípade poskytnutia náhradného zájazdu

Otázka:
CK predala vlastné zájazdy, ktoré sa mali zrealizovať v r. 2020, ale z dôvodu reštrikčných opatrení v súvislosti s Covid-19 prijatých, či už v SR alebo v destináciách, v ktorých sa mal zájazd uskutočniť, sa v plánovanom termíne nezrealizovali z dôvodu, že CK nevie cestujúcemu zájazd v dohodnutom termíne poskytnúť alebo cestujúci chce počkať ako sa mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 vyvinie. Ak cestujúci nezrušil zmluvu o zájazde a CK mu  nevrátila zaplatenú zálohu  za pôvodný zájazd, z ktorej jej vznikla v zmysle § 65 ods. 4 zákona o DPH daňová povinnosť zo základu dane zisteného podľa § 65 ods. 3 zákona o DPH v rozsahu prijatej platby na základe zmluvy o zájazde, CK v zmysle § 33a ods. 1 písm. b) zákona 136/2020 Z. z. zaslala cestujúcemu „Oznámenie o náhradnom zájazde pre účely objednania náhradného zájazdu“ (ďalej „voucher“), na základe ktorého mu bude poskytnutý náhradný zájazd. Ide o prípady, keď cestujúci neodmietol v zmysle  § 33a ods. 4 a 5 cit. zákona náhradný zájazd. Voucher o. i. obsahuje informáciu o sume platieb prijatých na základe zmluvy o pôvodnom zájazde.  Ak bude cena za náhradný zájazd rozdielna ako suma platieb prijatých na základe pôvodnej zmluvy o zájazde, zmluvné strany si vzájomne vyrovnajú rozdiel medzi sumou uvedenou v oznámení o náhradnom zájazde a cenou  náhradného zájazdu do 14 dní odo dňa, keď sa CK a cestujúci dohodli o poskytnutí náhradného zájazdu (§ 33a ods. 8 zákona č. 136/2020 Z. z.).
CK je povinná dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31.8.2021. Ak sa CK s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu nedohodne do 31.8.2021, platí, že odstúpila od zmluvy o zájazde. CK je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, a to bezodkladne, najneskôr však do 14.9.2021. Aký je v danom prípade postup z pohľadu zákona o DPH?

Odpoveď:
Z pohľadu zákona o DPH je skutočnosť, že sa pôvodný zájazd neuskutočnil, zrejmá najneskôr v deň začatia/skončenia pôvodne objednaného zájazdu a taktiež je zrejmé, že v určitom rozsahu zo základu dane z výšky prijatej platby CK už vznikla daňová povinnosť. Ak CK v súlade s § 33a zákona č. 136/2020 Z .z. zaslala cestujúcemu „oznámenie o náhradnom zájazde pre účely objednania náhradného zájazdu“ -„voucher“ s uvedením výšky prijatej platby za pôvodný zájazd, je zrejmé, že prijaté platby za pôvodný zájazd budú použité na náhradný zájazd, ak CK uzavrie dohodu o náhradnom zájazde s cestujúcim do 31.8.2021. Zdaniteľné plnenie – poskytnutie služby cestovného ruchu (zájazdu) je z pohľadu zákona o DPH možné považovať za zrušené v roku, v ktorom sa zájazd mal zrealizovať (rok 2020).  CK môže uplatniť postup podľa § 65 ods. 11 písm. b) a ods. 12 zákona o DPH. V daňovom priznaní podanom za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2020, v ktorom došlo k zníženiu základu dane z dôvodu zrušenia pôvodného zájazdu, môže vykonať opravu základu dane a dane (storno).

Platbu uvedenú vo „voucheri“ CK môže použiť len na úhradu  náhradného zájazdu, ak s cestujúcim uzavrie zmluvu o náhradnom zájazde alebo je povinná ju vrátiť, ak sa nedohodne s cestujúcim o poskytnutí náhradného zájazdu do 31.8.2021.
V prípade uzavretia  zmluvy o konkrétnom náhradnom zájazde, zo základu dane zisteného podľa § 65 ods. 3 zákona o DPH v nadväznosti na prijatú „platbu uvedenú vo voucheri“ (v dôsledku jej nevrátenia a použitia na úhradu náhradného zájazdu), CK vznikne daňová povinnosť v deň uzavretia dohody (v tento deň sú známe všetky prvky budúceho poskytnutia služby CR – náhradného zájazdu), ktorú uvedie v DP podanom za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k dohode o náhradnom zájazde (v deň použitia prijatej platby na úhradu náhradného zájazdu). Ak je platba v sume vyššej ako je cena náhradného zájazdu, rozdiel je CK povinná vrátiť cestujúcemu do 14 dní odo dňa uzavretia dohody o náhradnom zájazde. Ak by bola platba za pôvodný zájazd v sume nižšej ako cena náhradného zájazdu, cestujúci je povinný doplatiť rozdiel do 14 dní odo dňa uzavretia dohody o náhradnom zájazde. Daňová povinnosť vzniká v deň prijatia platby (doplatku) a to v rozsahu prijatej platby

Ak sa CK s cestujúcim nedohodne na poskytnutí náhradného zájazdu do 31.8.2021, CK má povinnosť vrátiť prijatú platbu v plnej výške cestujúcemu do 14.9.2021 (§ 33a ods. 8 zákona č. 136/2020 Z. z.).

V danom prípade  teda dochádza k oprave základu dane a dane (storno) v roku 2020; CK môže opraviť základ dane a daň z dôvodu neuskutočnenia zájazdu, pričom opravu vykoná v DP podanom za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2020. Na druhej strane, tak ako je už vyššie uvedené, daňová povinnosť vniká zo základu dane zisteného pri  náhradnom zájazde najskôr v deň uzavretia dohody o konkrétnom náhradnom zájazde, kedy sú známe všetky prvky zdaniteľného plnenia (služba poskytnutá v EÚ, mimo EÚ alebo . atď. ) a je možné zistiť základ dane a daň. Ak  napr. CK uzavrie s cestujúcim  zmluvu o náhradnom zájazde  v apríli 2021, daňová povinnosť vzniká v deň uzavretia zmluvy o náhradnom zájazde zo základu dane zisteného podľa § 65 ods.3 zákona o DPH v pomernej výške vzťahujúcej sa na rozsah prijatej platby (najviac však do výšky ceny náhradného zájazdu) v zdaňovacom období apríl 2021.

Ministerstvo financií SR sa  stotožnilo  z pohľadu zákona o DPH s vyššie uvedeným riešením a odôvodnením.


Dátum vydania stanoviska: 23.11.2020