Úvod > DPH > Cestovné kancelárie > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Sprostredkovanie služieb cestovného ruchu na Cypruse

Sprostredkovanie služieb cestovného ruchu na Cypruse

Otázka
Cestovná agentúra, ktorá sprostredkúva zájazdy na Severný ako aj na Južný Cyprus pre slovenskú cestovnú kanceláriu sa pýta, ako fakturuje províziu v zmysle § 65 ods. 8 zákona o DPH, či postupuje správne ak províziu za sprostredkovanie zájazdu na Severný Cyprus (turecká časť/územie) oslobodzuje od DPH a províziu za sprostredkovanie zájazdu na Južný Cyprus (grécka časť/územie) zdaňuje, keď Cyprus ako celé územie je členom Európskej únie?

Odpoveď
V zmysle § 65 ods. 8 zákona o DPH cestovná kancelária, ktorá predáva služby cestovného ruchu v mene a na účet inej cestovnej kancelárie, uplatňuje daň len za sprostredkovanie predaja služieb cestovného ruchu okrem sprostredkovania služieb uskutočnených mimo územia Európskych spoločenstiev, ktoré je oslobodené od dane podľa § 47 ods. 12,  t. j.  ide napr. o prípad, keď cestovná kancelária sprostredkuje predaj zájazdu, ktorý pozostáva len zo služieb poskytnutých na území tretieho štátu.

FR SR zastáva názor, že cestovná agentúra, ktorá predáva služby cestovného ruchu v mene a na účet inej tuzemskej cestovnej kancelárie, postupuje správne:
- ak na poskytnutú službu za sprostredkovanie predaja služieb cestovného ruchu (§ 65 ods. 8 zákona o DPH), ktoré sú poskytované v oblastiach Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky vykonáva skutočnú kontrolu (nazývaná aj južná/grécka časť) uplatňuje daň z pridanej hodnoty. Uvedené platí aj pre územie výsostných území Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia podľa článku 7 smernice 2006/112/ES.  
  - ak na poskytnutú službu za sprostredkovanie predaja služieb cestovného ruchu, ktoré sú poskytované v oblastiach Cyperskej republiky, ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády Cyperskej republiky (nazývaná aj severná/turecká časť) uplatňuje oslobodenie od dane. 
Aj napriek tomu, že Cyperská republika ako celok vstúpila od 1. mája 2014 do Európskej únie, z článku 1 protokolu č. 10 o Cypre k Aktu o podmienkach pristúpenia a úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia vyplýva, že uplatňovanie komunitárneho práva je odložené v tých častiach Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú správu. V zmysle článku 4 predmetného protokolu č. 10 o Cypre v prípade vyriešenia cyperského problému Rada na základe návrhu Komisie jednomyseľne rozhodne o úprave podmienok pristúpenia Cypru k Európskej únii so zreteľom na turecké obyvateľstvo na Cypre.  
Tiež na stránke Európskej komisie je v prehľade colných a daňových území pri Cypre uvedený odkaz „1“, v zmysle ktorého sa považuje Cyprus za colné územie a daňové územie tak, ako je definované v ustanoveniach Aktu o pristúpení z roku 2003. T.j. oblasti Cyperskej republiky, ktoré nie sú pod skutočnou kontrolou vlády, sú dočasne mimo colného a daňového územia spoločenstva.