Úvod > DPH > Cestovné kancelárie > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Aplikácia § 65 zákona o DPH „eventovými agentúrami“

Aplikácia § 65 zákona o DPH „eventovými agentúrami“

Otázka:
Eventové agentúry poskytujú pre svojich zákazníkov rôzne typy podujatí. Klientmi agentúry sú podnikateľské subjekty ako napr. banka, výrobca automobilov, výrobca tovarov. Subjekt vo svojej otázke popisuje, že na účely zorganizovania jednotlivých podujatí agentúra zabezpečuje (obstaráva) pre svojho klienta najmä ubytovanie a/alebo dopravu osôb, stravovanie, program, prenájom miestnosti, občerstvenie,... Ďalej popisuje, že cieľom zorganizovania podujatia je napr. vyhodnotenie plnení cieľov klienta za uplynulé obdobie a prezentácie nových vízií pre partnerov klienta a zamestnancov klienta; tréning v marketingových technikách, spoznanie produktov klienta, stratégia predaja, tréning špeciálnych zručností zamestnancov klienta, atď. Otázkou subjektu je, či pri týchto plneniach uplatňuje § 65 zákona o DPH?

Odpoveď:
Podľa § 65 zákona o DPH, platiteľ dane, ktorý obstaráva (zabezpečuje) od iných zdaniteľných osôb tovary a služby na účel uskutočnenia cesty (služby cestovného ruchu) a pri ich predaji vystupuje voči zákazníkom vo vlastnom mene, je povinný uplatňovať osobitnú úpravu podľa  ods. 2 až 8 cit. ustanovenia. Služby obstarané od iných zdaniteľných osôb sa považujú za dodanie jednej služby zákazníkovi.    
Postup podľa § 65 zákona  o DPH platí aj pre podnikateľský subjekt, platiteľa dane, aj keď tento poskytovateľ nie je formálne cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ak vykonáva zhodné alebo podobné činnosti ako cestovná kancelária alebo cestovná agentúra.

FR SR  k uplatňovaniu § 65 zákona o DPH vydalo Metodický pokyn, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk), v ktorom sa nachádza aj problematika s názvom  „Poskytovateľ cestovných služieb, ktorým je iný podnikateľský subjekt ako cestovná kancelária alebo cestovná agentúra“.

Z metodického pokynu vyplýva, že pre uplatnenie osobitnej úpravy podľa § 65 zákona o DPH sa vyžaduje skúmanie, či tento subjekt koná vo svojom vlastnom mene, či používa pre plnenia, pri ktorých koná vlastným menom, obstarané tovary a služby ďalších zdaniteľných osôb a či v rámci obstaraných služieb poskytuje služby cestovného ruchu, ktorými sú ubytovanie a/alebo doprava osôb. Ak v rámci balíka služieb ponúka tento subjekt služby cestovného ruchu spojené s dopravou osôb a/alebo s ich ubytovaním, a preto, aby poskytol služby všeobecne súvisiace s týmto druhom činnosti, sa obracia na iné zdaniteľné osoby, a pri ich predaji koná vo svojom mene, potom tento subjekt v rámci svojej činnosti vykonáva činnosti zhodné alebo aspoň porovnateľné s činnosťou cestovnej kancelárie (CK) alebo cestovnej agentúry v zmysle čl. 306 a 307 smernice 112. V tejto súvislosti Súdny dvor  EÚ rozhodol, že skryté dôvody osobitného režimu uplatniteľného na CK a na organizátorov turistických zájazdov sú tiež platné za predpokladu, že podnikateľský subjekt nie je CK alebo organizátorom turistických zájazdov vo všeobecnom zmysle, ktorý majú tieto slová, ale vykonáva zhodné činnosti v rámci inej činnosti.
Ak v rámci svojej činnosti agentúra obstaráva na zabezpečenie podujatia okrem iných služieb aj služby charakteru cestovného ruchu ako ubytovanie a/alebo doprava osôb, a pri ich predaji koná vo vlastnom mene, vykonáva zhodnú/aspoň porovnateľnú činnosť ako CK alebo cestovná agentúra. Vzhľadom na uvedené je potrebné ďalej posúdiť, či tento subjekt ponúkajúci služby zvyčajne súvisiace aj s cestami, ktoré obstaráva od tretích osôb, sú vzhľadom na vlastné plnenia tohto subjektu vo vzťahu doplnkovosti, príp. či tieto obstarané služby v porovnaní s ďalšími obstaraným službami predstavujú/nepredstavujú bezvýznamnú časť sumy z celkového balíka služieb. Ak v rámci poskytnutého balíka služieb obstarané  služby cestovného ruchu nepredstavujú jednoduchú bezvýznamnú časť vzhľadom na sumu zodpovedajúcu ostatným plneniam tohto podnikateľského subjektu, resp. obstarané služby cestovného ruchu majú podstatný vplyv na cenu celkového balíka obstaraných  služieb, nie je ich možné ich považovať za doplnkové – uplatní sa postup podľa osobitnej úpravy pre CK na celý balík obstaraných služieb.

 

Je na preukázaní subjektu, či v rámci činnosti zorganizovania rôznych podujatí, ak obvykle popri iných obstaraných službách poskytuje vo vlastnom mene aj služby charakteru cestovného ruchu, prípadne ak popri vlastných službách poskytuje vo vlastnom mene aj obstarané služby cestovného ruchu, majú tieto služby podstatný vplyv na cenu celkového balíka ponúkaných služieb.
 

Dátum vydania stanoviska: 6.11.2018