Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku > Vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania

Vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania

  

Vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania podľa § 23 zákona o dani z príjmov  je uznaným daňovým výdavkom. Výnimkou je vstupná cena pri predaji majetku uvedeného v § 23 ods. 1 písm. d) až g), § 23 ods.2 písm. d)  a pozemkov nedotknutých ťažbou, kedy možno zahrnúť vstupnú cenu do daňových výdavkov len do výšky príjmu z predaja [ § 19 ods.3 písm. e) zákona].
 
FAQ

Otázka č.1 – Predaj pozemku
Spoločnosť predala   pozemok za cenu 50 000 €,  ktorý evidovala vo svojom majetku  v obstarávacej (vstupnej)  cene 58 000 €. Je vstupná cena pozemku uznaným daňovým výdavkom?
Odpoveď
Pretože predajná cena pozemku je nižšia ako jeho vstupná (obstarávacia) cena,  do daňových výdavkov zahrnie spoločnosť vstupnú  cenu len do výšky príjmu z predaja. Rozdiel v sume 8 000 €  je podľa § 19 ods.3 písm. e) zákona o dani z príjmov pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia.

Otázka č. 2 - Predaj lesných pozemkov
Obchodná spoločnosť  obstarala do svojho  majetku lesné pozemky za účelom ich využitia na ťažbu.  Po skončení ťažby (t.j. po vyťažení drevnej suroviny) spoločnosť predmetný pozemok predala za cenu nižšiu, ako bola jeho vstupná cena. Je vstupná (obstarávacia) cena  lesného pozemku, ktorý bol dotknutý ťažbou dreva,  daňovým výdavkom v plnej výške v súlade s § 19 ods.3 písm. e) zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Podľa § 19 ods. 3 písm. e) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom je vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania podľa § 23, pričom pri predaji majetku uvedeného v § 23 ods. 1 písm. d) až g), § 23 ods. 2 písm. d) a pozemkov nedotknutých ťažbou možno vstupnú cenu zahrnúť len do výšky príjmu z predaja, tzn. prípadná strata z predaja takéhoto majetku nie je uznaným daňovým výdavkom.

Pri lesných pozemkoch nejde o pozemky dotknuté ťažbou, nakoľko drevo je na rozdiel od napr. rôznych rúd obnoviteľným zdrojom. V prípade predaja lesného pozemku teda nemožno stratu z jeho predaja uznať za daňový výdavok.

Otázka č.3 -  Predaj umeleckého  diela
Spoločnosť mala vo svojom majetku obraz od akademického maliara v obstarávacej cene 20 000 €. V roku 2023 obraz predala za cenu 17 500 €.  Je obstarávacia cena  zaúčtovaná  do nákladov pri vyradení obrazu z dôvodu predaja uznaným daňovým výdavkom?
Odpoveď
Podľa § 23 ods.1 písm. d) zákona o dani z príjmov umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov, sú vylúčené z odpisovania.  V  zmysle autorského zákona ide o umelecké diela, ktoré spĺňajú kritéria hmotného majetku (obrazy, rytiny, drevorytiny, sochy, plastiky a pod.). Umelecké dielo, ktoré je súčasťou budovy alebo stavby  (napríklad freska, relief zasadený do steny), tvorí neoddeliteľnú súčasť jej vstupnej ceny a ako súčasť budovy (stavby) sa odpisuje.

Vstupnú (obstarávaciu) cenu pri predaji  hmotného majetku vylúčeného z odpisovania podľa § 23 ods.1 písm. d) zákona o dani z príjmov možno v súlade s  § 19 ods.3 písm. e) zákona o dani z príjmov zahrnúť do daňových výdavkov len do výšky príjmu z predaja.  Keďže spoločnosť predala  obraz so stratou, rozdiel  medzi obstarávacou cenou (20 000 €) a príjmom z predaja (17 500 €) vo výške 2 500 € je pri zistení základu dane pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia.

Otázka č. 4 - Predaj pozemku ako tovar
Spoločnosť obstarala pozemok za účelom ďalšieho predaja.  Je strata z následného predaja pozemku uznaným daňovým výdavkom?
Odpoveď
Podľa postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá obstaráva nehnuteľnosť za účelom ďalšieho predaja (ak nejde o predaj nehnuteľnosti v nezmenenom stave alebo o zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti na predaj) účtuje na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj a táto nehnuteľnosť sa považuje za tovar. Na tomto účte sa účtuje aj obstaranie pozemku, na ktorom sa realizuje výstavba nehnuteľnosti za účelom predaja.

V súlade s § 22 a v nadväznosti na § 23 ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov sa pozemky bez ohľadu na ich spôsob účtovania podľa príslušných postupov účtovania považujú za hmotný majetok vylúčený z odpisovania. V prípade ich predaja (t. j. aj ak boli obstarané za účelom ich ďalšieho predaja) je potrebné postupovať v súlade s § 19 ods.3 písm. e) zákona o dani z príjmov, tzn. že vstupnú cenu pozemku nedotknutého ťažbou je možno zahrnúť do daňových výdavkov len do výšky príjmu z predaja (strata z predaja pozemku nie je daňovo uznaná).