Zostatková cena

Zostatková cena na účely zákona o dani z príjmov je podľa § 25 ods.3  tohto zákona rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku  a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov  vrátane odpisu vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval, v prípade predaja hmotného majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja  [§ 19 ods.3 písm. b) a § 22 ods. 12 zákona]. Ak daňovník  postupuje podľa § 17 ods. 31 (účinnosť od 1.1.2021), 34 a 39 a § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov,  na účely výpočtu zostatkovej ceny v príslušnom zdaňovacom období sa za výšku odpisu zahrnutého do daňových výdavkov považuje ročný odpis podľa § 27 alebo § 28.
 
FAQ
 
Otázka č.1 – Výpočet zostatkovej ceny na účely zákona o dani z príjmov
Obchodná spoločnosť  obstarala v januári 2021 do majetku počítač v obstarávacej cene 1 800 €. Počítač je zaradený do  prvej odpisovej skupiny, bude teda daňovo odpisovaný štyri roky rovnomernou metódou odpisovania..
 
Výpočet zostatkovej ceny k 31.12. príslušného zdaňovacieho obdobia :
___________________________________________________________________________
Rok       Výpočet ročného odpisu v €                        Výpočet zostatkovej ceny k 31.12. v €
___________________________________________________________________________
2021      [(1 800 : 4) : 12)] x 12         =   450               1 800 – 450                               =  1 350
2022       1 800 :  4                           =   450               1 800 – 450 – 450                      =     900
 
2023       1 800 :  4                           =   450               1 800 – 450 – 450 – 450            =    450
2024       1 800 :  4  
                         =   450               1 800 – 450 – 450 – 450 – 450  =      0 
___________________________________________________________________________