Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku > Zostatková cena alebo obstarávacia cena bezodplatne odovzdaného hmotného majetku podľa osobitných predpisov

Zostatková cena alebo obstarávacia cena bezodplatne odovzdaného hmotného majetku podľa osobitných predpisov

Zostatková cena alebo obstarávacia cena hmotného majetku bezodplatne odovzdaného do vlastníctva organizácie zabezpečujúcej jeho ďalšie využitie podľa osobitného predpisu je podľa § 19 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov  uznaným daňovým výdavkom. Ide o bezodplatné odovzdanie  energetických zariadení a prípojok, vodovodných a kanalizačných  prípojok a účelových komunikácií, a to podľa
  • zákona č.70/1988 Z.z. o energetike a o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)    v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
  • zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Organizácia, ktorá bezodplatne takýto majetok nadobudne, nemá právo tento majetok odpisovať.
 
FAQ
 
Príklad č.1 – Bezodplatné odovzdanie vybudovaných prípojok
Spoločnosť vybudovala novú výrobno-prevádzkovú budovu, ktorú je potrebné pripojiť na verejné rozvody tepla a teplej vody, elektriny vody a plynu. Za tým účelom vybudovala  vodovodnú prípojku na verejný rozvod vody na území mesta (2 000 €) ,kanalizačnú prípojku na verejný rozvod kanalizácie na území mesta (2 500 €), prípojku na mestský verejný rozvod tepla a teplej vody a plynovú prípojku na verejný rozvod plynu (2 800 €) a plynovú prípojku na verejný rozvod plynu (4 000 €). Spoločnosť po kolaudácii budovy všetky prípojky bezodplatne odovzdala príslušným špecializovaným organizáciám, ktoré ich ďalej spravujú. Je obstarávacia týchto zariadení v spoločnosti uznaným daňovým výdavkom?
Odpoveď
Ak obstarávacia cena vybudovaných prípojok v úhrnnej sume 11 300 € je súčasťou obstarávacej ceny novej výrobno-prevádzkovej budovy, pri bezodplatnom odovzdaní prípojok príslušným špecializovaným organizáciám, ktoré ich ďalej budú spravovať spoločnosť už neuplatňuje  § 19 ods.3 písm.c) zákona o dani z príjmov (náklady na vybudovanie prípojok sa premietnu do daňových výdavkov spoločnosti prostredníctvom odpisov novej budovy), odovzdanie prípojok spoločnosť zachytí len v podsúvahovej evidencii.