Účel použitia podielu zaplatenej dane

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť  podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti a to:
  • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
  • podpora a rozvoj  športu,
  • poskytovanie sociálnej pomoci,
  • zachovanie kultúrnych hodnôt,
  • podpora vzdelávania,
  • ochrana ľudských práv,
  • ochrana a tvorba životného prostredia,
  • veda a výskum,
  • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.
Ak prijímateľ použije poskytnutý podiel zaplatenej dane v rozpore s účelom, ktorý je predmetom činnosti, poruší finančnú disciplínu podľa osobitného predpisu. 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Obstaranie majetku u prijímateľa
Môže daňovník použiť podiel zaplatenej dane aj na obstaranie hmotného majetku, teda hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci?
Odpoveď
Použitie podielu zaplatenej dane na obstaranie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti, ktoré sa využívajú na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov sa nepovažuje za porušenie finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Rovnako sa posudzuje aj použitie podielu zaplatenej dane na reklamu, ktorá bola vynaložená na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.